Šta treba da sadrži optužni predlog?

 

Postupak pred Sudom časti pri Privrednoj komori Beograda pokreće se optužnim predlogom.

Optužni predlog mogu da podnesu tužilac Suda časti, članovi Komore i građani kao privatni tužioci.

Optužni predlog treba da sadrži:

 1. Naziv i sedište Suda:

  Sud časti pri Privrednoj komori Beograda,
  Beograd, Kneza Miloša 12

 2. Podatke o okrivljenom:

  Poslovno ime, sedište i matični broj

 3. Opis povrede dobrih poslovnnih običaja i poslovnog morala, u pogledu:

  • načina izvršenja,
  • vremena izvršenja, i
  • mesta izvršenja
 1. Spisak dokaza:
  • isprave ili drugi dokazi koji se prilažu uz optužni predlog,
  • dokazi čije se izvođenje predlaže u postupku, a kojima se dokazuje da je učinjena povreda navedena u optužnom predlogu
 1. Razloge na kojima se zasniva osnovana sumnja da je povreda učinjena

 2. Poslovno ime, odnosno ime tužioca, sedište odnosno adresa, i svojeručan potpis, a ukoliko privatni tužilac ima punomoćnika prilaže se punomoćje.

Optužni predlog podnosi se u dovoljnom broju primeraka za Sud i okrivljenog.

Taksa na podneti optužni predlog ne plaća se, troškove postupka snosi stranka koja spor izgubi a shodno odredbama člana 91. i 92. Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda ("SL. list grada Beograda" br.16/03).


Sud časti