Izvod iz prakse

Suda časti pri Privrednoj komori Beograda • Preduzetnik, davalac usluge ne postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom kada prethodno ne obavesti potrošača o mogućem nezadovoljavajućem kvalitetu usluge koju treba da pruži ili dvosmisleno ga obavesti ili prećuti nastupanje mogućih nedostatka, a za koje je je shodno pravilima stuke i saznanjima iz praktičnog iskustva, mogao da zna ili znao da će sigurno nastupiti.  

Obrazloženje:

Optužnim predlogom tužioca Suda časti pokrenut je postupak protiv okrivljenog kao vlasnika radnje za farbanje kože zbog toga što je primio na farbanje sandale i iste nije ofarbao prema pravilima sruke i očekivanjima oštećene a uslugu naplatio 2.000,00 dinara.
 Oštećena nezadovoljna izvršenom uslugom, izjavila je reklamaciju nakon koje je okrivljeni po drugi put ofarbao sandale, međutim i ovoga puta sandale su se, kao i nakon prvog farbanja počele da ljušte.
Sud je po sprovedenom dokaznom postupku utvrdio, da je okrivljeni prihvatio da izvrši uslugu farbanja i pristupio farbanju, pošto se prethodno lično uverio da su sandale kožne, da mogu da se farbaju i da će oštećena dobiti sandale u željenoj boji, i to oštećenoj saopštio prilikom ugovaranja posla.
Kako je po završenom farbanju boja sa sandala počela da spada i ljušti se, okrivljeni je izvršio ponovno farbanje uveravajući oštećenu da će ovoga puta biti zadovoljna, s tim što posle drugog farbanja, reklamaciju nije uvažio, braneći se da ovakve pojave nisu retke, odnosno da se događalo da koža neće da primi boju ili teže prima određenu boju.
Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja Sud je ocenio da okrivljeni nije prethodno upozorio oštećenu na mogućnost da usluga farbanje ne uspe prema očekivanju, obzirom na postojeću boju i boju u koju treba da se prefarbaju sandale, a što je kasnije isticao kao ključni razlog u odbrani; da je tako nekvalitetnu uslugu naplatio u punom iznosu i da reklamaciju nije rešio, pa ga je Sud oglasio krivim za učininjenu povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.7/08 od 21.02.2008.godine


 • Privredno društvo koje obavlja delatnost pripremanja, točenja i služenja alkoholnih i bezalkoholnih pića, čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, kada korisnicima usluga služi alkoholna i bezalkoholna pića u orginalnim ali otvorenim bocama.

Obrazloženje:

Na osnovu prijave turističkog inspektora, pokrenut je postupak optužnim predlogom tužioca Suda časti zbog postojanja osnovane sumnje da je privredno društvo koje se bavi pripremanjem, točenjem i služenjem alkoholnih i bezalkoholnih pića učinilo povrdu dobrih poslovnih običaja iz člana 8. Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda, na taj način što je služilo bezalkoholna pića orginalnog punjenja u otvorenim bocama, a što je konstatovao turistički inspektor prilikom vršenja kontrole.
Okrivljeni u svojoj odbrani nije osporavao navode u optužnom predlogu već je naveo mere koje je u međuvremenu preduzeo da se ovo ne bi ponovilo i dao čvrsta uveravanja da se to neće dešavati ubuduće, te da mu se obzirom na priznanje izrekne blaža mera.
Na osnovu izvedenih dokaza i priznanja okrivljenog, Sud je utvrdio da činjenično stanje zatečeno kod okrivljenog od strane turističkog inspektora, nije sporno, pa je primenom člana 111. Posebnih uzansi u ugostiteljstvu ("Sl.list" SFRJ br.69/83) koji glasi da pića svih vrsta (alkoholna i bezalkoholna) koja se po pravilu poslužuju u zatvorenim bocama, moraju biti orginalno punjena i da se takva pića moraju otvoriti pred korisnikom, ocenio da je okrivljeni učinio povrdu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, oglasio ga krivim i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline srazmerno težini učinjene povrede.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.140/07  od 12.11.2007. godine


 • Prodavac koji prilikom prodaje robe na meru, odbije da na zahtev potrošača proda određenu količinu iste robe, razmerenu na više jednakih delova i posebno upakovanu, čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:


Tužilac Suda časti pokrenuo je postupak protiv okrivljenog zbog toga što je na zahtev oštećenog, odbio da mu proda pet puta po 100 garama integralnih grisina i što je kada je doznao da ga je oštećeni prijavio tržišnoj inspekciji, pozvao telefonom , vređao oštećenog i pretio mu.
Na osnovu izvedenih dokaza  i delimičnog priznanja okrivljenog Sud je utvrdio da je oštećeni zatražio od okrivljenog da mu na pet mesta izmeri po 100 grama integralnih grisina, što je okrivljeni odbio uz komentar da on može da izmeri ukupnu količinu a da premeravanje sam oštećeni izvrši kod kuće. Oštećeni nezadovovoljan ovakvim ponašanjem okrivljenog, napustio je radnju i događaj prijavio tržišnoj inspekciji.
 Okrivljeni je priznao da je po saznanju da je oštećeni podneo prijavu, pronašao telefon oštećenog preko službe 988, pozvao ga zapretivši mu i vređajući ga, zbog čega je oštećeni morao da zatraži zaštitu policije.
Sud nije prihvatio navode u odbrani okrivljenog, jer je ista opovrgnuta jasnim i ubedljivim kazivanjem oštećenog koga je upravo ovo odbijanje prodaje tražene količine robe i neljubazno ponašanje uz neprimerene komentare da grisine razmeri kod svoje kuće, navelo da slučaj prijavi tržišnoj inspkciji a zatim i policiji radi zaštite.
Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Sud je ocenio da je okrivljeni učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala jer je postupio protivno načelu poštovanja potrošača i težnji da se zadovolje njihove potrebe, odnosno načelu dobrog ponašanja u trgovini na malo, pri čemu je kao otežavajuću okolnost uzeo neljubaznost i drskost, pa ga je oglasio krivim i izrekao ogovoarajuću meru društvene discipline.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.83/07  od 21.11.2007. godine


 • Prodavac ne postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom kada i pored  više reklamacija izjavljenih od strane potrošača zbog neuredne isporuke toplotne energije, ne otkloni kvar ni u periodu od dve godine, a za to vreme ispostavlja fakture i naplaćuje toplotnu energiju koju nije isporučio.

Obrazloženje:


Protiv okrivljenog pokrenut je postupak optužnim predlogom tužioca Suda časti zbog toga što ne isporučuje toplotnu energiju u stanu oštećenog a istu naplaćuje.
Okrivljeni u svojoj odbrani je osporavao navode u optužnom predlogu ističući da se oštećeni nikada nije obratio okrivljenom radi reklamacije u vezi sa problemima u isporuci toplotne energije, napominjući da je sam oštećeni angažovao izvođača radova grejne instalacije, pa je istakao prigovor pasivne legitimacije.
Sud je na osnovu izvedenih dokaza utvrdio, da oštećeni nije imao urednu isporuku toplotne energije od strane okrivljenog u periodu od dve godine, da mu je okrivljeni za to vreme redovno ispostavljao fakture, koje je oštećeni redovno plaćao, kao i da problemi u isporuci toplotne energije nisu bili prouzrokovani zbog grešaka prilikom uvođenja grejne instalacije u stanu oštećenog, jer je komisija okrivljenog zapisnički konstatovala da su radovi izvedeni u skladu sa svim važećim standardima, iz kog razloga ne stoji ni prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani okrivljenog.
U skladu sa odredbama Kodeksa poslovne etike, da je jedna od osnovnih odlika odnosa privrednog subjekta prema potrošaču, saradnja sa potrošačima u pogledu reklamacija i dužnost da ih rešava na lako dostupan i efikasan način, Sud je zaključio da okrivljeni nije pokazao dobru volju da nastali problem reši na obostrano zadovoljstvo i to, u nedopustivo dugom periodu od dve godine, a posebno što je okrivljeni za sve navedeno vreme redovno ispostavljao fakture oštećenom i neosnovano naplaćivao uslugu koju nije pružao, pa je prema stanovištu suda okrivljeni učinio povredu dobrih pslovnih običaja i poslovnog morala zbog čega mu je izrečena odgovarajuća mera društvene discipline.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.99/07  od 10.12.2007. godine

 • Izvođač radova koji u ugovoru-zaključnici o izradi nadgrobnog spomenika ne navede od koje vrste materijala će spomenik biti izrađen, ne saopšti i ne upiše u ugovoru posebno cenu izrade i cenu montaže spomenika, usled čega korisnika usluge onemogući da sa sigurnošću ima saznanja o vrsti,  kvalitetu i kvantitetu materijala kao i specifikaciji radova sa cenama, čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:


Tužilac Suda časti pokrenuo je postupak protiv okrivljenog koji je sa oštećenim zaključio ugovor o izgradnji nadgrobnog spomenika na grobu njegove pokojne majke, na jednom beogradskom groblju, po ceni od 256.946,52 dinara, a u zaključnici nije naveo materijal po vrsti, kvalitetu i količini, cenu materijala, specifikaciju radova sa pojedinačno izraženom cenom za izradu i montažu spomenika, zbog čega je oštećenog doveo u sumnju u pogledu kvaliteta i ukupne cene ugrađenog spomenika.
Okrivljeni se branio da je spomenik prodat u viđenom stanju, da je u pitanju ugovor po pristupu i da je oštećeni dobio besplatno grobno mesto za sahranu majke, te da je i ono uračunato u ukupnu cenu.
Sud nije prihvatio odbranu okrivljenog jer je iz izvedenih dokaza utvrdio da obrazac zaključnice koju je okrivljeni u momentu zaključenja posla ponudio oštećenom na potpis, nije sadržao sve elemente dogovora, iz razloga što okrivljeni nije na propisan način ispunio zaključnicu, ostavivši prazan prostor, na mestima namenjenim za sporne elemente.
 Na opisani način okrivljeni je učinio nepreciznu i nejasnu ponudu u odnosu na cenu, vrstu, kvalitet, količinu i druge elemente ugrađenog spomenika.
Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja Sud je ocenio da je okrivljeni učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala jer je skrivanjem bitnih osobina proizvoda odnosno, pružene usluge, doveo u sumnju oštećenog u pogledu kvaliteta, količine, vrste materijala, cene radova i montaže izgrađenog spomenika, pa ga je oglasio krivim i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline.
 
Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.172/07  od 3.12.2007. godine

 • Privredno društvo koje se bavi gradskim, autobuskim  prevozom putnika na određenoj liniji, ne postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, u situaciji kada vozač autobusa primi putnike u autobus, pa nakon dve stanice naloži putnicima da napuste vozilo, da bi primio stanare samačkog hotela, zadržavajući i dalje oznaku vozila gradskog prevoza na toj liniji i pritom odstupi od utvrđene trase za tu liniju.

Obrazloženje:

Tužilac Suda časti pokrenuo je postupak protiv okrivljenog privrednog društva zbog toga što je na autobuskoj liniji 37 u Beogradu, odstupilo od trase i dužine linije, na taj način što je vozač autobusa, nakon polaska u 6,05 časova po redu vožnje, na drugoj stanici, naložio putnicima da napuste vozilo, da bi potom i primio u vozilo oko 30 osoba iz samačkog hotela, ne skidajući oznaku sa autobusa i vozio ove putnike van redovne trase.
Okrivljeno privredno društvo u svoju odbranu navelo je, ne osporavajući činjenične navode iz optužnog predloga, da je do navedene situacije došlo zbog više sile, odnosno da je zbog kvara autobusa koji prevozi radnike iz samačkog hotela na posao, došlo do preusmeravanja navedenog autobusa i da je po obavnjenom prevozu autobus vraćen na redovnu liniju, te da putnici na redovnoj liniji nisu dugo čekali.
Sud je na osnovu ocene izvedenih dokaza i navoda u odbrani okrivnjenog koju je cenio ali nije prihvatio kao opravdanje za nastalu situaciju, obzirom da je i među putnicima sa redovne linije bilo onih koji su trebali da stignu na vreme do posla, stao na stanovište da je okrivljeni izvršenom diskriminacijom, samovoljnim određivanjem prioriteta  u pružanju usluge prevoza, povredio ne samo pozitivne propise o regulisanju gradskog prevoza, već učinio i povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala iz oblasti prometa roba i usluga iz člana 8 Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda ("Sl.list grada Beograda" br.16/03), oglasio ga krivim i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.171/07  od 4.02.2008. godine

 • Prodavac obuće koji ne postupi po opravdanoj reklamaciji potrošača na kupljene cipele, kojom potrošač zahteva da mu se novac vrati, već obuću prosledi proizvođaču kao svom dobavljaču, čija stručna komisija oceni da je do oštećenja došlo krivicom potrošača ne navodeći u čemu se ta krivica sastoji, pa na osnovu tkvog izveštaja prodavac odbije da vrati novac potrošaču, čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:

Na osnovu prijave tržišne inspekcije tužilac Suda časti pokrenuo je postupak protiv okrivljenog koji je odbio reklamaciju oštećenog izjavljenu  na cipele koje je kupio u njegovoj radnji, sa kojih je posle nekoliko dana nošenja otpao ukrasni kamen a zatim se otkinuo kaiš.
 Oštećena je odmah reklamirala i tržila povraćaj novca, što je okrivljeni odbio izgovarajući se na reklamacioni postupak, koji nije bio završen ni do kontrole tržišnog inspektora.
Okrivljeni se u postupku branio da je nakon izjavljene reklamacije, stručna komisija proizvođača koji je njegov dobavljač, odbila reklamaciju jer je utvrdila da do oštećenja cipela nije došlo greškom proizvođača već usled nepravilnog korišćenja od strane oštećene, suprotno uputstvu za upotrebu, nakon čega je oštećenoj ponuđena zamena ili popravka što je ona odbila insistirajući da joj se vrati novac.
Nakon sprovedenog dokaznog postupka Sud je utvrdio kao nesprno da je sa kupljenih cipela, nakon nekoliko dana nošenja, došlo do otpadanja pojedinih delova cipela, da se ne radi o robi za koju se izdaje garantni list i uputstvo za upotrebu i da je reklamacija za povraćaj novca u visini cene cipela, odbijena.
 Okrivljeni je pored navedenog prekoračio i rok od 8 dana za odlučivanje i obaveštavanje potrošača o odluci na izjavljenu reklamaciju, shodno članu 56. Kodeksa poslovne etike ("Sl. glasnik RS"br. 1/06).
Sud je cenio navode u odbrani okrivljenog da je stučna komisija njegovog dobavljača (proizvođača cipela) rešavala po reklamaciji oštećene i odbila je kao neopravdanu, ali istu nije prihvatio iz razloga što nije utvrđeno u čemu se sastoji krivica oštećene za oštećenja na cipelama, posebno ako je od dana kupovine cipela do izjvljivanja reklamacije proteklo samo dvadesetak dana i  ako je oštećena cipele nosila u sezoni za koju je namenjena, a kako je u pitanju roba bez garancije tu nema osnova odbrana da obuća nije nošena shodno uputstvu, jer uputstvo za upotrebi ne prti ovu robu.
Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja Sud je ocenio da je okrivljeni učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala jer je odbilo bez osnova i u roku da postupi po reklamaciji i oštećenoj vrati novac, pa ga je oglasio krivim i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.129/07  od 15.10.2007. godine


 • Akcionarsko društvo koje u svom maloprodajnom objektu, stavi u podaju artikal uključen u nagradnu igru, iako je nagradana igra završena i pri tom ne istakne obaveštenje o trajanju i uslovima nagradne igre, pa potrošači steknu pogrešan utisak da nagradna igra još traje, čini povredu dobrih poslovih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:

Protiv okrivljenog pokrenuo je postupak tužilac Suda časti zbog toga što je u momentu kontrole od strane tržišnog inspektora, u maloprodajnom objektu okrivljenog, zatečeno pivo od 1 litra, sa čepom na kome je istaknuto "okreni-osvoji" iako je nagradna igra završena, a da nije bilo istaknuto obaveštenje o trajanju i uslovima nagradne igre.
U postupku pred Sudom časti okrivljeni se branio da on kao prodavac nije dužan da povuče iz prodaje robu obuhvaćenu nagradnom igrom, osim ako je istekao rok upotrebe i priznao da nije istakao obaveštenje o tome da je nagradna igra završena, ali da su potrošači mogli da se informišu sa pravilima  i trajanjem nagradne igre, iz javnih medija i na Internet stranici proizvođača.
Po sprovedenom dokaznom postupku, Sud je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja da okrivljeni nije ništa preduzeo da potrošačima da istinitu i određenu informaciju u vezi oglasne poruke proizvođača "otvori-osvoji" i na taj način stvorio pogrešan utisak kod potrošača da nagradna igra još traje, ceneći pri tom odbranu okrivljenog kao neosnovanu, odnosno da okolnosti istaknute u odbrani, ne isključuju postojanje povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, oglasio ga je krivim.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.180/07  od 11.02.2008. godine


 • Privredno društvo za kablovsku distribuciju koje od druge ugovorne strane-internet korisnika, zahteva isplatu naknade za usluge kablovskog interneta po naknadno, jednostrano promenjenim elementima iz osnovnog ugovora, nametanjem i dodatnih obaveza, koristeći pri tom neravnopravan položaj saugovarača, čini više povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:

Tužilac Suda časti je na osnovu prijave tržišnog inspektora pokrenuo postupak protiv privrednog društva za kablovsku distibuciju zbog toga što je isključio oštećenog sa mreže kablovske internet usluge pozivajući se da je pretplatnički paket za mesec decembar 2006. godine trebalo da bude plaćen do 5.12.2006. godine, što je u suprotnosti odredbama zaključenog ugovora, po kojoj naknada za uslugu dospeva na kraju tekućeg meseca.

U postupku pred Sudom časti okrivljeni se branio dokazujući da je oštećenog blagovremeno obavestio o novim uslovima plaćanja internet usluge, i to do 5. u mesecu za tekući mesec, tako što je objavio na internet strani svoga sajta i priložio važeći cenovnk.  

Sud je u postupku na  nesumljiv način utvrdio da je nadležna insekcija, postupajući po prijavi oštećenog podnetoj zbog problema nastalih u pružanju internet usluge od strane okrivljenog, izvršila proveru podnete prijave i tom prilikom utvrdila: da je okrivljeni isključio oštećenog sa interneta iz razloga što nije izvršio uplatu obaveze po računu za decembar mesec 2006. godine; koja je oštećenom fakturisana 20.11. 2006. godine, da je oštećeni obavezu po računu platio 9.12.2006. godine i da je okrivljeni istu uplatu proknjižio 11.12.2006. godine.

Članom 5. Ugovora o pružanju internet usluga, propisano je da se pretplatnički paket internet usluga plaća na kraju meseca i da okrivljeni zadržava pravo da korisnicima isključi internet ukoliko se ne pridržavaju rokova plaćanja. Takođe navedenim odredbama ugovora okrivljeni je ostavio mesta za sumnju u smisao značenja istih, zadržavajući pravo na jednostranu promenu cenovnika internet usluga.

Iz izvedenih dokaza Sud je na nesumljiv način utvrdio da se okrivljeni u svom radu nije pridržavao odredbi zaključenog ugovora u delu koji se odnosi na rokove plaćanja i suprotno tim odredbama samovoljno izmenio rok za plaćanja internet usluge bez saglasnosti volje druge ugovorne strane-oštećenog kao korisnika usluge, stavljajući ga u nepovoljniji položaj od prvobitno utvrđenog ugovorom i uslovljavajući na taj način pružanje usluge.

Ovakvo ponašanje okrivljenog suprotno je Kodeksu poslovne etike, pa je na osnovu navedenog Sud časti našao da su se u radnjama okrivljenog stekla obeležja povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, te ga je oglasio krivim i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline.

  Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.30/07  od 14.05.2007. godine

 • Odbijanje prodaje hleba, koji je stavljen u promet, u količini koju potrošač traži a koja predstavlja uobičajeni minimum u prometu te vrste robe, suprotno je Kodeksu poslovne etike ("Sl. Glasnik RS"br.1/06) i odredbama Posebnih uzansi u prometu robe na malo ("Sl.list SFRJ", br. 12/78)

Obrazloženje:

Tržišni inspektor je u prodavnici privrednog društva koje se bavi prodajom prehrambene robe, po prijavi građana da ne mogu da kupe pola hleba, izvršio proveru i konstatovao da hleb koji je izložen za prodaju i upakovan u papirnu kesu koja pokriva dve trećine hleba, konstatovao da zaposleni u prodavnici ne dozvoljavaju sečenje hleba, niti na mestu gde je hleb izložen, kao ni na drugom mestu u prodavnici.

Tužilac Suda časti je zbog toga što se ne obezbeđuje količina robe koju potrošač traži, iako je količina na raspolaganju, pokrenuo postupak zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Okrivljeni nije sporio da nedozvoljava da se seče hleb na pola u prilog čega je naveo razloge higijenske i zdarvstvene zaštite potrošača, tehničku nemogućnost deobe hleba na dva jednaka dela kao i to da nemaju u kasi šifru za prodaju polovine hleba tipa "avala".

Na osnovu priznanja okrivljenog i izvedenih dokaza  Sud je utvrdio da je okrivljeni učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala iz člana 52. stav 1. Kodeksa poslovne etike, kojim je propisano da da se ne može odbiti prodaja potrošaču izložene robe u prodajnom prostoru ili na drugi način pripremljen za prodaju, odnosno odbiti usluga koja se može obaviti, a u vezi sa odredbom člana 42. stav 2 Posebnih uzansi u prometu robe na malo, po kojoj je obaveza prodavca, da u slučaju pojedinačnog pakovanja, proda traženu količinu robe, do granica uobičajenog minimuma u prometu određene vrste robe na malo.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje okrivljeni je oglašen krivim i izrečena mu odgovarajuća mera po Pravilniku o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.53/07  od 16.04.07. godine

 • Privredni subjekt čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala kada uz garanciju pune pravne sigurnosti, poziva građane da plasiraju svoj kapital uz mesečnu kamatu od 5%, pa suprotno lažnom obećanju posreduje u zaključenju ugovora o pozajmici s trećim licem, odnosno zaključenju fiktivnog ugovora, nametanjem tipskog ugovora i pratećih obrazaca.

Obrazloženje:

Optužnim predlogom Tužioca Suda časti pri Privrednoj komori Beograda, okrivljenom privednom društvu stavljeno je na teret da je preko svog odgovornog lica dovelo u zabludu oštećene na taj način što je u dnevnom listu objavilo oglas i pozvalo građane da uz punu pravnu sigurnost plasiraju svoj kapital, na koji su se javili oštećeni koje je okrivljeni doveo u vezu sa trećim licem, svojim prijateljem kao zajmoprimcem, sa kojim su oštećeni zaključili, u prostorijama okrivljenog, fiktivni ugovor o kupoprodaji stana, čije vanknjižni vlasnik zajmoprimac, i predali zajmoprimcu 5.000,00 eura kao pozajmicu, a na štetu svoje imovine, sa obavezom zajmoprimca da istu vraća sa 5% mesečne kamate kamate do vraćanja glavnice, koji iznos glavnice nije vraćen do zakljućenja glavnog pretresa.

U svoju odbranu direktor okrivljenog privrednog društva, negirao je navode u optužnom predlogu, navodeći da su se oštećeni javili na oglas, objavljen u dnevnoj štampi, da su došli na informativni razgovor gde su se upoznali sa predlogom okrivljenog, odnosno sa pravilima pod kojima će se uzeti, odnosno dati pozajmicu, pa je okrivljeni u pisanoj formi sastavio uslove pod kojim se obavlja pozajmica koje su potpisaali zajmoprimac i oštećeni.

 Međusobni dogovor je bio da se potpiše i overi pred sudom predugovor o kupoprodaji nepokretnosti-stana čiji je vanknjižni vlasnik zajmoprimac, aneks istog, založno hipotekearna izjava kao i punomoćje, sve kao poseban vid zaštite pozajmljenog novca.

Okrivljeni je tvrdio da je bio samo posednik,  da je dogovor između stranaka stavio na papir, da je kao posrednik samo sproveo ono što su se stranke dogovorile i da sa zajmodavcem i zajmoprimcem nema nikakav ugovor te da nije obećao ni pismeno ni usmeno da će isplaćivati kamatu. Što se tiče obećanja u oglasu da "garantuje  punu pravnu sigurnost" objasnio je da to značilo njegovu obavezu da obezbedi postojanje pisanog traga o zaključenom poslu overom kod suda, odnosno potvrdu da je neko nekome dao određeni iznos novca.

Sud je utvrdio da je okrivljeni učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala iz oblasti obavljanja agencijskih  i posredničkih usluga, posredovanjem u zaključenju fiktivnog ugovora u poslovnim prostorijama okrivljenog, dovođenjem u vezu oštećenih sa svojim prijateljem, kome su predali 5.000,00 evra navodno na ime pozajmice, a na štetu svoje imovine, sa obavezom da im novac bude vraćen sa 5% kamate mesečno, do isplate glavnice u celini.

 Kako oštećenima novac nije vraćen do zaključenja glavnog pretresa, a okrivljeni svesno posredovao: u zaključenju fiktivnog ugovora, sačinjavanju potvrde o pravu na upis založnog prava-hipoteke u zemljišnim knjigama na stanu iako je znao da je zajmoprimac vanknjižni vlasnik stana i da nije moguće upisati hipoteku na istom, kao i prikrivajući činjenicu da je ista nepokretnost više puta zalagana na isti način pod istim okolnostima samo drugim licima, a sve radi protivpravnog prisvajanja novca oštećenih, okrivljeni je oglašen krivim i izrečena mu odgovarajuća mera društvene discipline.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.108/05 od 01.11.06. godine


 • Kada vlasnik autoperionice koji pored uobičajenih sredstava za pranje vozila, upotrebi i neprovereno abrazivno sredstvo u vidu tečnog"ajaksa"koje se ne upotrebljava za pranje vozila i time ošteti farbu na vozilu korisnika usluge, po izvršenoj usluzi ne izda fiskalni račun, niti usvoji opravdanu reklamaciju, čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:

Vlasnik samostalne zanatske radnje za pranje i podmazivanje vozila primio je na pranje putničko vozilo crvene boje pa je usled neadekvatnog tretmana prilikom pranja oštećena boja na automobilu u vidu pojave belih fleka, račun nije izdao a uslugu je naplatio i odbio reklamaciju za izvršenu uslugu.

Okrivljeni je u svoju odbranu naveo da je primio sporno vozilo na pranje koje je bilo isprljano cementnim mlekom, da mu je tom prilikom oštećena dala  tečni "ajaks" rekavši da je time ranije skidala fleke od cementnog mleka, pa je prilikom pranja auta po sugestiji oštećene koristio tečni "ajaks" ali fleke nije skinuo, uslugu je naplatio a fiskalni račun nije izdao jer ga oštećena nije tražila.

Radi utvrđivanja kvaliteta izvršenog pranja vozila, odnosno da li je do oštećenja boje i pojave fleka došlo usled neadekvatnog tretiranja prilikom pranja, određeno je veštačenje kojim je utvrđeno da je predmetni auto pored uobičajenog načina dodatno opran i tečnim "ajaksom" kao abrazivnim sredstvom pri čemu je korišćena voda pod velikim pritiskom, usled čega su kristalići koji su bili na površini auta delimično oštetili boju, a na nekim mestima u potpunosti.

Sud je na osnovu izvedenih dokaza zaključio da je okrivljeni pranje vozila izvršio tečnim "ajaksom" kao abrazivnim sredstvom što je protivno pravilima struke, jer se to sredstvo ne primenjuje za pranje vozila u autoperionicama, odnosno da do oštećenja auta nije došlo usled neadekvatnog tretmana prilikom pranja, već upotrbom neadekvatnog neproverenog abrazivnog sredstva kojim je oštetio farbu na vozilu oštećene, uz to nije izdao fiskalni  račun, niti usvojio reklamaciju čime je učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala iz oblasti pružanja usluga.

Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.138/06  od 12.03.07. godine


 • Okrivljeni je učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala jer je suprotno pretplatničkom  ugovoru o pružanju odabranih usluga iz ponude GSM digitalne mobilne telefonske mreže, koji je zaključio sa oštećenim-korisnikom usluge, propustio da reaguje pravovremeno, u roku u kome je dužan, pa je isključio odlazni saobraćaja i onemogući oštećenog da koristi usluge GSM mreže.

Obrazloženje:

Tužilac Suda časti stavio je na teret okrivljenom da je učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala na taj način što nije ispunio obaveze iz ugovora zaključenog sa oštećenim ,zbog čega oštećeni nije mogao da koristi mobilni telefon koji mu je bio neophodan pa je zbog toga odložio putovanje za Grčku.

Predstavnik okrivljenog je osporio navode iz optužnog predloga i  tvrdio da je postupljeno po ugovoru.

Po sprovedenom postupku Sud je utvrdio da su okrivljeni i oštećeni zaključili dana 4.05.2006. godine pretplatnički ugovor o pružanju odabranih usluga iz ponude  javne GSM digitalne mobilne telefonske mreže, čiji sastavni deo su Opšti uslovi ugovora o pretplati, koje je utvrdio okrivljeni.

 U članu 3. tačka 12. Opštih uslova propisano je da okrivljeni ima pravo da u slučaju docnije u plaćanju računa ili neuredne uplate, po svom izboru ograniči usluge obustavljanjem izlaznog saobraćaja, uz najavu učinjenu najmanje 12 sati pre nastupanja ograničenja, ili da privremeno ukine usluge, uz najavu na 24 časa pre privremenog ukidanja.

 Kako je kao nesporno utvrđeno da je oštećeni blagovremeno platio račun za juni mesec, dana 20.07.2006.godine, koji dan je okrivljeni označio kao dan dospelosti obaveze, ali da je uplatu okrivljeni proknjižio tek 24. 07 2006. godine i tog dana oštećenom uputio poruku o isključenju sa međunarodnog saobraćaja, to je okrivljeni oštećenog onemogućio da tog dana uspostavi vezu preko svog mobilnog sa hotelom u Atini, radi potvrde rezervacije, zbog čega mu je rezervacija propala i prinudio da put u Grčku odloži.

Sud je zaključio da je okrivljeni ne reagujući pravovremeno i u skladu sa Opštim uslovima, u roku u kojem je dužan da učini najavu o privremenom ograničenju u pružanju usluga, onemogućio oštećenog da koristi usluge GSM mreže, na koji način je učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, pa ga je oglasio krivim i izrekao odgovarajuću meru društvene discipline.

 Odluka Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.127/06  od 14.02.07. godine
 

 • Žalbu koju je oštećeni izjavio na odluku donetu u postupku koji se vodi po optužnom predlogu tužioca Suda časti (a ne odnosi se na troškove postupka), odbacio je predsednik prvostepenog veća kao nedozvoljenu jer oštećeni nije stranka u postupku.

Obrazloženje:

Na odluku prvostepenog veća Suda časti oštećeni je izjavio žalbu Drugostepenom veću, kao drugostepenom organu  zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Drugostepeno veće Suda časti je po konstatovanju da je žalba podneta od strane oštećenog u predmetu u kome je postupak vođen po optužnom predlogu tužioca Suda časti, prosledilo spise predmeta predsedniku prvostepenog veća na odlučivanje kao nadležnom, sa obrazloženjem da Pravilnikom o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj kmori Beograda ("Sl. list grada Beograda" br. 16/03) nije izričito regulisano pitanje nadležnosti za odlučivanje po neblagovremenim  i nedozvoljenim žalbama ali članom 5. istog Pravilnika, propisana je shodna primena odredbi ZKP-a ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika, te otuda smatra da je po neblagovremenim i nedozvoljenim žalbama nadležan da odlučuje predsednik prvostepenog veća a shodnom primenom odredbi člana 372, 386 i 387 ZKP-.a.

Predsednik prvostepenog veća je imajući u vidu stav Drugostepenog veća, kao i činjenicu da je žalba podneta od strane učesnika u postupku koji nema  legitimaciju za podnošenje žalbe, je na osnovu člana 78. Pravilnika, kojim je propisano da žalbu na odluku-rešenje prvostepenog veća Suda časti, mogu da izjave samo stranke, a to su u konkretnom predmetu okrivljeni i tužilac Suda časti, pa kako oštećeni nije stranka, žalbu odbacio kao nedozvoljenu.

Rešenje Suda časti pri Privrednoj komori
Beograda S.br.105/06 od 20.06.2007. godine

 • Privredni subjekt koji prilikom prodaje robe naplati i ambalažu-kesu u koju potrošaču spakuje kupljenu robu, a na kojoj je oštmpan reklamni logo firme, čini povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Obrazloženje:

Tužilac Suda časti tužio je okrivljeno privrdno društvo zbog toga što je u svom distributivnom centru prodavalo potrošačima reklamne kese sa logom firme.

Okrivljeni, preko svog predstavnika se branio da je reklamne kese prodavao u skladu sa poslovnom politikom okrivljenog i da nije učinio povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala jer je kese prodavao na kasi po ceni koja je bila vidno istaknuta i obeležena tako da je svaki kupac pre ku