Molba za izdavanje prepisa-fotokopije

Molim Sud časti da mi izda prepis-fotokopiju iz predmeta S.br._______, i to sledećih dokumenata:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

U Beogradu,

dana_________200__.godine                                                                                     Podnosilac molbe

 

Uz molbu se prilaže i dokaz o uplati naknade.Sud časti