SUD ČASTI
PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

 

1. Istorijat Suda časti pri Privrednoj komori Beograda

Institucija suda časti u našoj zemlji poznata je od 1913. godine, od kada postoji i radi Sud časti pri Privrednoj komori Beograda.

Odredbama Zakona o jedinstvenim privrednim komorama iz 1963.godine, ukinuti su postojeći sudovi časti pri sekcijama i obrazovani sudovi časti pri privrednim komorama kao jedinstveni sudovi, na svim nivoima komorskog organizovanja.

Danas su sudovi časti obrazovani pri privrednim komorama na osnovu Zakona o privrednim komorama (»Sl. glasnik RS« br. 65/01) s tim što je zakonodavac ostavio skupštini privredne komore da uredi organizaciju, sastav, način izbora i razrešenja članova suda, postupak i način rada, kao i nadležnost suda časti.

2. Nadležnost

Stvarna nadležnost suda časti utvrđena je Zakonom o privrednim komorama, statutom Komore i Pravilnikom.

Sud časti pri Privrednoj komori Beograda, stvarno je nadležan da utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima privredne komore za povrede:

 • dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, nastalih u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju,
 • povrede kojima se narušava jedinstvo tržišta ili se sprovode monopolističke radnje na tom tržištu,
 • za povrede kojima se nanosi šteta društvenoj zajednici, drugim članovima komore i građanima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa ili ruši ugled zemlje u inostranstvu. Sud odlučuje i slučaju nelojalne konkurencije, špekulacije i povreda kojima se nanosi šteta potrošačima i drugim učesnicima u pravnom prometu, zatim zbog povreda odredaba statuta komore, Kodeksa poslovne etike, Kodeksa korporativnog upravljanja, drugih opštih akata komore, odluka i zaključaka organa komore sa obavezujućom snagom i zbog neizvršavanja obaveza članica komore.

Sud časti je mesno nadležan da sudi članovima komore, odnosno privrednim i drugim subjektima koji imaju sedište ili obavljaju delatnost na teritoriji grada Beograda.

3. Postupak 

Postupak pred Sudom časti pokreće se optužnim predlogom.

Postupak može da pokrene tužilac Suda časti, članica komore protiv druge članice, i drugo pravno ili fizičko lice.

U postupku pred Sudom časti ne plaća se taksa.

Postupak pred Sudom časti je hitan.

Dugogodišnja praksa ovog Suda da se prvenstveno nastoji da se svaki spor reši mirnim putem, zaključivanjem poravnanja među stranama u sporu, pretočena je u pravilo, tako što je odredbom važećeg Pravilnikom o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda, regulisano da će sudsko veće nastojati da, pre otvaranja glavnog pretresa, u neformalnnom postupku, pomogne starankama da sagledaju svoje pozicije, prepoznaju svoj interes, nađu zajedničko rešenje i zaključe sudsko poravnanje.

Na ovaj način oštećeni i bez vođenja parnice, kraćim putem i bez troškova ostvaruje svoje potraživanje.

Ukoliko među strankama ne dođe do dogovora postupak se nastavlja pred prvostepenim većem.

4. Sankcije koje se izriču u postupku pred sudom časti

Sankcije koje sud časti može da izrekne su mere društvene discipline, i to:

 • usmena opomena
 • pisana opomena
 • javna opomena sa objavljivanjem na odboru opšteg udruženja
 • javna opomena sa objavljivanjem na Upravnom odboru Komore
 • javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja
 • zabrana obavljanja poslovanja u trajanju od tri do šest meseci

Pored navedenih mera Sud može da izrekne i jednu od zaštitnih mera, i to:

 • zabranu učešća u organima i telima privredne komore
 • zabrana učešća na sajmovima i izložbama
 • zabrana samostalnog obavljanja delatnosti preduzetnika na određeno  vreme
 • trajna zabrana obavljanja delatnosti preduzetnika i brisanje radnje iz registra

Odluke Suda časti i poravnanja zaključena pred Sudom časti su konačne i izvršne isprave. Mere koje Sud izriče su najčešće etičkog karaktera.

Na inicijativu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda, važećim Zakonom o izvršnom postupku priznata je snaga izvršne isprave odlukama Suda časti i sudskim poravnanjima i na taj način otklonjena je dugogodišnja pravna praznina, a Sudu časti dato mesto koje zaslužuje.

Statistika pokazuje da se veliki broj sporova, pred Sudom časti okonča zaključenjem poravnanja što podrazumeva rešavanje materijalnog dela zahteva za relativno kratko vreme.

5. Sudska praksa

Prvi put bogatu praksu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda, počeo je da objavljuje Bilten za informisanje i marketing Privredne komore Beograda, i to od jula-avgusta 2004. godine (dvobroj 15-16), pa do danas, u kome se mogu pročitati sentence sa obrazloženjem i bojem odluke.

Deo sudske prakse Suda časti objavljen je u stručni časopisu Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, »Pravo i privreda« u bojevima: 9-12/2004; 1-4/2005; 9-12/2005, 4/2006, 9-12/2006 i 1-4/2007.

6. Adresa, broj telefona i tekući račun

Sud časti pri Privrednoj komori Beograda nalazi se u zgradi Privredne komore Beograda, u Beogradu, Kneza Miloša 12.

Suđenja se održavaju na I spratu u sobi 105.

Telefon Suda je 2641-355 lok.181 i 162 i 2644-880.

e-mail: jkosoric@kombeg.org.rs

Tekući račun Suda časti pri Privrednoj kommori Beograda: 205-12279-14


Sud časti