PROPISI

Odredbe iz
Zakona o privrednim komorama

koje se odnosi na Sud časti
("Sl.glasnik RS" br. 65/01 i br. 36/09)

 

11. SUD ČASTI

Član 30

Sud časti obrazuje se pri komori.

Član 31

Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja, narušavanju jedinstvenog tržišta i monopolističkim radnjama na tom tržištu.

Sud časti odlučuje i o neizvršavanju obaveza članova i odluka komore.

Organizacija, sastav, način izbora i razrešenja članova, postupak i način rada i bliže odredbe o nadležnosti suda časti, uređuju se opštim aktom koji donosi skupština komore."

Odredbe iz
Statuta Privredne komore Beograda

koje se odnosi na Sud časti
(Sl. list grada Beograda" br. 31/02;4/05;27/06 i 14/07)

III Sud časti

Član 53

Pri Komori se obrazuje Sud časti, kao nezavisan organ, samostalan u odlučivanju.

Član 54

Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih društava i drugih članova Komore, zbog povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u međusobnim poslovnim odnosima, povreda kojima se narušava jedinstvo tržišta ili sprovode monopolističke radnje na tom tržištu.

Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se, prema okolnostima slučaja, smatrati i postupci članova Komore kojima se nanosi šteta društvenoj zajednici i drugim privrednim društvima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa ili ruši ugled Srbije.

Sud časti odlučuje i u slučaju povrede Statuta i odluka i zaključaka organa i tela Komore sa obaveznom snagom za čije se povrede, saglasno ovom statutu, mogu izreći mere društvene discipline.

Član 55

Za povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, Sud časti može izreći sledeće mere društvene discipline:

- usmena opomena, 
- pisana opomena,
- javna opomena sa objavljivanjem na odboru udruženja,
- javna opomena sa objavljivanjem na Upravnom odboru Komore,
- javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja,
- mera zabrane poslovanja u trajanju od tri do šest meseci.

Uz mere iz stava 1. ovog člana Sud može izreći zaštitnu meru, i to:

- zabranu učešća u radu u organima i telima Komore,
- zabranu učešća na sajmovima i izložbama,
- zabranu samostalnog obavljanja delatnosti preduzetnika na određeno vreme,
- trajnu zabranu obavljanja delatnosti preduzetnika i brisanja radnje iz Registra.

Izuzev mera iz stava 1. i 2. ovog člana, Sud časti će izreći i druge mere koje mu zakonskim propisima budu stavljene u nadležnost.

Član 56

Nadležnost, sastav i organizacija Suda časti, način izbora i razrešenja njegovih članova i postupak pred tim sudom, uređuju se pravilnikom o organizaciji, sastavu i radu Suda časti koji donosi Skupština Komore.

Rad u Sudu časti organizuje i njime rukovodi sekretar Suda časti."

Zakon o privatnim preduzetnicima
("Sl. glasnik R Srbije"br. 54/89)

Član 27a

Brisanje radnje iz registra izvršiće se i u slučaju ako je odlukom suda časti pri privrednoj komori izrečena mera zabrane samostalnog obavljanja delatnosti preduzetniku, zbog teže povrede dobrih poslovnih običaja ili kodeksa profesionalne etike.

Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu Suda časti
pri Privrednoj komori Beograda

("Sl. list grada Beograda" br.16/03)

Na osnovu člana 30. i 31. Zakona o privrednim komorama (Sl.Glasnik Republike Srbije br.65/01) i člana 56. Statuta Privredne komore Beograda (Sl. list grada Beograda br. 31/02), Skupština Privredne komore Beograda na sednici održanoj dana 21.05.2003.godine donela je


Sud časti