Izvod iz

O D L U K E

O USLOVIMA, NAČINU PLAĆANjA I VISINI NADOKNADE ZA OBAVLjANjE
USLUGA I PRUŽANjE INFORMACIJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA:

Na osnovu člana 29. Statuta Privredne komore Beograda, Upravni odbor Privredne komore Beograda, na 7. sednici održanoj 19.10.2010. godine. doneo je

O D L U K U

O USLOVIMA, NAČINU PLAĆANjA I VISINI NADOKNADE ZA OBAVLjANjE
USLUGA I PRUŽANjE INFORMACIJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, način plaćanja i visina naknada za usluge i informacije koje Stručna služba Privredne komore Beograda obavlja, odnosno pruža za potrebe i po zahtevu privrednih subjekata, organizacija i fizičkih lica, i to:

V.  Usluge Suda časti

 R.b.  Naziv usluge  Cena
1.   Izdavanje potvrde da se ne vodi postupak pred Sudom časti 2.000,00 din.
2.   Izdavanje potvrde o neosuđivanosti pred Sudom časti zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala
(Ako se potvrda izdaje u dva ili više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak potvrde, cena se umanjuje se za 50%)
1.500,00 din.
3.   Izdavanje drugih potvrda na zahtev stranaka i drugih učesnika u postupku pred Sudom časti (osim klauzule izvršnosti i pravnosnažnosti koja se stavlja na prepis sudske odluke )
1.500,00 din.
4.   Izdavanje izveštaja i podataka iz završenih predmeta 5.000,00 din.
5.   Prepisivanje sudskih akata, fotokopiranje opštih i pojedinačnih akata koje je Sud izvršio na zahtev učesnika u postupku (po stranici)
(Pod prepisom se podrazumeva fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine)
50,00 din.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove odluke se uplaćuju na tekući račun Privredne komore Beograda broj 200-2209130101000-09 koji se vodi kod POŠTANSKE ŠTEDIONICE a.d. Beograd.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima, načinu plaćanja i visini naknade za obavljanje usluga i pružanja informacija  Privredne komore Beograda 01- broj : 1234/1 od 23. septembra 2008. godine.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
dr Milan Janković s.r.Zahtev za izdavanje potvrde

iz člana 1 tačke V, red.br.1 i 2. O d l u k e o uslovima, načinu plaćanja i visini nadoknade za obavljanje usluga i pružanje informacija privredne komore Beograda, podnosi se na memorandumu podnosioca zahteva sa razlozima zbog čega se izdavanje istog traži.
Zahtev treba da bude potpisan od strane ovlašćenog lica i overen važećim pečatom.
Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje potvrde.
Potvrda, odnosno odgovor na zahtev, dobija se istog dana u Sudu časti.Sud časti