Zahtev za izdavanje potvrde

iz člana 1 tačke V, red.br.1 i 2. O d l u k e o uslovima, načinu plaćanja i visini nadoknade za obavljanje usluga i pružanje informacija privredne komore Beograda, podnosi se na memorandumu podnosioca zahteva sa razlozima zbog čega se izdavanje istog traži.
Zahtev treba da bude potpisan od strane ovlašćenog lica i overen važećim pečatom.
Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje potvrde.
Potvrda, odnosno odgovor na zahtev, dobija se istog dana u Sudu časti.

Molba za izdavanje prepisa-fotokopije

Molim Sud časti da mi izda prepis-fotokopiju iz predmeta S.br._______, i to sledećih dokumenata:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

U Beogradu,

dana_________200__.godine                                                                                     Podnosilac molbe

 

Uz molbu se prilaže i dokaz o uplati naknade.


Sud časti