- REGISTAR PROIZVOĐAČA I DISTRIBUTERA SOFTVERA -

R E P I D I S


Pozivamo sve firme koje se ne nalaze u ovom registru, a njihova delatnost je vezana za proizvodnju ili distribuciju softvera, da se registruju.

Registar ima za cilj da pomogne u radu inspektorima Posebne jedinice Poreske Uprave pri kontroli legalnosti softvera, kao i firmama da samostalno provere legalnost softvera koji koriste. Registar sadrži podatke o firmi proizvođaču, odn. firmi distributeru softvera i nazivu i verziji softvera koji je u prodaji.

Privredna komora Beograda je formirala registar firmi proizvođača i distributera softvera nastojeći da objedini sve podatke o softverskoj industriji u Srbiji. Projekat izrade registra je iniciran nakon Okruglog stola sa Poreskom Upravom, Posebnom jedinicom za proveru legalnosti softvera održanog 17.feb 2011. i sastanka proizvođača i distributera softvera sa predstavnicima Poreske Uprave, Posebne jedinice za proveru legalnosti softvera, održanog 12.aprila 2011. u Privrednoj komori Beograda.

Izradom ovog projekta, Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti nastoji da aktivno učestvuje u doslednom sprovođenju Zakona o intelektualnoj svojini, da povezuje institucije države s jedne strane (Poreska Uprava, Posebna jedinica za proveru legalnosti softvera) i firme (proizvođači i distributeri softvera) s druge strane.
 

Prijava softvera

Pretraga softvera

Registar distributera softvera

Registar proizvođača softvera


Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

R E P I D I S