KREDITNE LINIJE KOMERCIJALNIH BANAKA IZ ZEMALJA
EVROPSKE UNIJE

Poslovne banke, iz sredstava kreditnih linija ino-banaka, a na osnovu zaključenih okvirnih kreditnih sporazuma, finansiraju uvoz roba i usluga iz evropskih zemalja.

1. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

OPŠTI USLOVI

Namena: dugoročni robni devizni krediti za uvoz opreme, repromaterijala i usluga iz Nemačke, Austrije, Italije i Mađarske.
Sredstva obezbeđenja: hipoteka na nepokretnosti u vlasništvu zajmotražioca, vlasnika preduzeća ili trećeg lica;ručna zaloga na opremi ili robi;garancija druge banke ili preduzeća prihvatljiva za banku;sigurnosni depozit; ostali instrumenti obezbeđenja prema Odluci banke.

POJEDINAČNI USLOVI PO KREDITNIM LINIJAMA:

1. za uvoz iz Nemačke i Austrije

 • Banka  Kreditanstalt für Wiederaufbau,  Frankfurt:

  Sektor: proizvodnja, trgovina, poljoprivreda, usluge;
  Namena kredita: uvoz opreme i repromaterijala iz Nemačke
  Iznos kredita: maksimalno € 50.000;
  Rok otplate kredita: do 3 godine;
  Grace period: do 6 meseci;
  Kamatna stopa: 9,5% za nabavku osnovnih sredstava i 10,5% na godišnjem nivou  za finansiranje nabavke obrtnih sredstava,
  *Efektivna kamatna stopa: 10,58%

 • Banka Drezdner bank A.G.

  Namena kredita: uvoz opreme  iz Nemačke
  Iznos kredita: minimalno  EUR 500.000;
  Visina kredita: finansira se 85 % vrednosti komercijalnih ugovora;
  Rok otplate: do 5 godina, uz grace period do 6 meseci;
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR + marža cca 1,5% p.a.+ marža Banke;
  Provizija: za organizovanje posla (management fee) po dogovoru, min. 0,25%; za angažovanje sredstava (commitment fee)  min. 0,25%;
  Osiguranje: bavezno HERMES osiguranje - plaćanje unapred, visinu određuje inokreditor;
  *Efektivna kamatna stopa: 6,13% (bez troškova Hermes osiguranja)

 • BANK AUSTRIA, BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK

  Namena kredita: uvoz robe iz Austrije i Nemačke
  Okvirni iznos: EUR 10.000.000;
  Iznos kredita: minimalno EUR 1.000.000;
  Visina kredita: finansira se 85 % komercijalnog ugovora;
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR+marža inokreditora + marža Banke;
  Ostali troškovi: po konkretnom poslu;
  Ostali uslovi: po konkretnom poslu;
  Osiguranje: obavezno E C A osiguranje;
  Efektivna kamatna stopa: 4,80%

2. za uvoz iz Italije

 • BANCA AGRICOLA MANTOVANA, ITALIJA

  Okvirni iznos: EUR 10.000.000;
  Minimalni iznos: EUR 80.000;
  Visina kredita: finansira se 85% vrednosti komercijalnog ugovora;
  Rok otplate: 2-5 godina;
  Grace period:
  do 6 meseci;
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR + marža od 1, % p.a.+ marža Banke;
  Provizija: management fee: 0,50% jednokratno; committment fee: 0,75%  kvartalno  na neiskorišćen  kredit;
  Osiguranje:obavezno SAĆE OSIGURANJE – plaćanje unapred;
  * Efektivna kamatna stopa: 5,73%

 • BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

  Okvirni iznos: po pojedinačnom poslu;
  Minimalni iznos: EUR 100.000;
  Visina kredita: finansira se  85 % vrednosti ugovora;
  Rok otplate: od 1 - 5 godina;
  Grace period: 6 meseci;
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR+marža od 1 % p.a.+marža Banke;
  Osiguranje: obavezno SAĆE osiguranje - plaćanje unapred;
  * Efektivna kamatna stopa: 5,50%

 • BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, TRIESTE

  Okvirni iznos: EUR 4.000.000;
  Visina kredita: finansira se 85 % ugovora;
  Rok otplate: 3-5 godina, uključujući grace period od 6 meseci;
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR + marža od 1,5% p.a. + marža Banke;
  Osiguranje: obavezno SAĆE osiguranje-plaćanje unapred;
  * Efektivna kamatna stopa: 6,01%

 • BANCA INTESA SPA, ITALIJA

  Okvirni iznos:
  po dogovoru;
  Visina kredita: finansira se 85 % ugovora;
  Rok otplate: do 2 godina, odnosno po dogovoru, uz grace period do 6 meseci;
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR + marža 4 % p.a. + marža Banke.
  NAPOMENA: Troškovi SAĆE osiguranja su uključeni u maržu
  * Efektivna kamatna stopa: 8,93%

3. za uvoz iz Mađarske

 • THE HUNGARIAN EXPORT- IMPORT BANK LTD, Budimpešta

  Okvirni iznos: EUR 3.000.000;
  Minimalni iznos: EUR 30.000;
  Visina kredita: finansira se 85% – 95 % vrednosti ugovora;
  Rok otplate: 2 – 5 godina u zavisnosti od iznosa
  Otplata glavnice i kamate: tromesečno za kredite do 2 godine, a šestomesečno za kredite do 5 godina;
  Kamatna stopa: EUR LIBOR + marža od 1,5% p.a.+ marža Banke za kratkoročne kredite, odnosno EUR CIRR % p.a. +marža Banke za srednjoročne kredite;
  Provizija: management fee: 0,375 %; commitment fee: 0,375 %;
  Osiguranje: obavezno MEHIB osiguranje-plaćanje unapred, a može i na kredit;
  * Efektivna kamatna stopa: 6,58%


  Za bliže informacije - Služba deviznih kredita i kreditnih  linija Komercijalne banke ad.Beograd, kontakt telefoni:  011  3080-303, 3080-316, 30-80-312

2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
     F
ilijala Beograd

OPŠTI USLOVI

Namena: finasiranje uvoza roba i usluga iz evropskih zemalja
Sredstvo obezbeđenja: za sve kredutne linije - hipoteka na nepokretnoj imovini korisnika kredita

POJEDINAČNI USLOVI PO KREDITNIM LINIJAMA:

1. uvoz robe  poreklom iz EU

 • Banka WEST LB, Ddizeldorf, Nemačka

  Iznos kredita: minimalno  500.000 EUR
  Rok otplate: utvrđuje se pojedinačno kod svakog kreditnog sporazuma, maksimalno do 6 godina
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR/LIBOR + marža 0,8 % godišnje
  Avans: 15%, Kredit: 85%
  Provizija: za organizovanje posla 0,5% jednokratno, za angažovanje sredstava o,5% godišnje
  Osiguranje: Hermes osiguranje-način plaćanja i premija  određuje se pojedinačnim sporazumom
 • HVB BANK ,Beč,Austrija

  Iznos kredita: minimalno  1.000.000,00 EUR, a u slučaju da je kreditor Bayerische HVB 500.000,00EUR.
  Svi ostali uslovi ugovaraju se pojedinačno kod svakog konkretnog kreditnog sporazuma.

2 . uvoz iz Švajcarske

 • BANKA UBS, Cirih, Švajcarska

  Namena:uvoz kapitalnih dobara,rezervnih delova, poluproizvoda i usluga
  Iznos kredita: minimalno  100.000,00 CHF
  Rok otplate:  2-5 godina
  Kamatna stopa: SEBR, EURIBOR/LIBOR + marža 0,75%-1,125%godišnje
  Avans: 5% odmah+10%kao međuplaćanje po isporuci (po akreditivu),Kredit 85%
  Provizija: za organizovanje posla utvrđuje se pojedinačnim sporazumom, za angažovanje sredstava 0,25% godišnje
  Osiguranje: ERG osiguranje-jednokratno unapred ili iz kredita a trošaki se određuje konkretnim pojedinačnim sporazumom

3. uvoz iz Nemačke

 • BANKGESELLSCHAFT AG, Berlin, Nemačka

  Iznos kredita: minimalno  100.000,00 EUR
  Rok otplate: maksimalno do 5 godina
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR/LIBOR + marža 1,5 % godišnje ili fiksna AKA-C pri potpisivanju sporazuma
  Avans: 15%, Kredit 85%
  Provizija: za organizovanje posla 0,375% jednokratno, za angažovanje sredstava 0,375% godišnje
  Osiguranje: Hermes osiguranje određuje se pojedinačnim sporazumom, cca.9% jednokratno unapred ili iz kredita,
 • COMMERZBANK AG, Frankfurt, Nemačka

  Iznos kredita: minimalno  750.000,00 EUR
  Rok otplate: maksimalno do 5 godina
  Kamatna stopa: EURIBOR/LIBOR + marža 1,375% godišnje
  Avans: 15%, Kredit 85%
  Provizija: za organizovanje posla 0,75% jednokratno, za angažovanje sredstava 0,625% godišnje
  Osiguranje: Hermes osiguranje-način plaćanja i premija određuju se pojedinačnim sporazumom,
 • DRESDNER BANK, Dresden, Nemačka

  Iznos kredita: minimalno  250.000,00 EUR
  Rok otplate: utvrđuje se pojedinačno kod svakog konkretnog kreditnog sporazuma
  Kamatna stopa: varijabilna, EURIBOR/LIBOR + marža koja se određuje pojedinačnim sporazumom

  Avans: 15%, Kredit 85%
  Provizija: za organizovanje posla 0,25% jednokratno, za angažovanje sredstava 0,25% godišnje
  Osiguranje: Hermes osiguranje-način plaćanja i premija određuju se pojedinačnim sporazumom,

4. uvoz iz Mađarske

 • EXIM BANKA, Budimpešta, Mađarska

  Namena: uvoz roba i usluga najmanje 70% mađarskog porekla
  Iznos kredita: minimalno  30.000,00 EUR
  Rok otplate: kratkoročni  krediti do 2 godine, srednjoročni 2-5 godina
  Kamatna stopa: tromesečni EURIBOR/LIBOR + marža 2,9%godišnje-za kratkoročne kredite, CIRR na dan potpisivanja ugovora- za srednjoročne kredite
  Avans: 5%zakratkoročne, 15% za srednjoročne kredite. Kredit 95%za kratkoročne,85% za srednjoročne
  Provizija: za organizovanje posla 0,5% jednokratno, za angažovanje sredstava 0,5% godišnje
  Osiguranje: Hermes osiguranje kratkoročni krediti bez osiguranja, srednjoročni oko 6%-7% godišnje,

5. uvoz iz Poljske

 • BRE BANKA, Varšava, Poljska

  Iznos kredita: maksimum do 5.000.000,00 EUR
  Rok otplate: do 3 godine
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR/LIBOR + marža 1,8%godišnje
  Avans:15%.Kredit 85%
  Provizija: utvrđuje se u svakom pojedinačnom aranžmanu
  Osiguranje: KUKE osiguranje-način plaćanja i premija određuju se pojedinačnim sporazumom,

6. uvoz iz Italije

 • BANKA ANTONIANA POPOLARE VENETA, Padova, Italija

  Iznos kredita: određuje se pojedinačnim ugovorom
  Rok otplate: do 5 godina, otplata počinje 6 meseci nakon povlačenja kredita
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR/LIBOR + marža 1,5%godišnje
  Avans: 15%.Kredit 85%
  Provizija: za organizovanje posla 0,375% kod svakog povlačenja jednokratno,
  Osiguranje: SACE osiguranje- na zajam od 5 godina 7,86% pre korišćenja, zakraći rok varira proporcionalno,
 • BANKA AGRICOLA MANTOVANA, Mantova, Italija

  Iznos kredita:35.000,00 EUR do 300.000,00EUR zavisno od roka vraćanja
  Rok otplate: minimum 6 meseci ,maksimum do 5 godina
  Kamatna stopa: šestomesečni EURIBOR/LIBOR +marža 1,0% godišnje ili CIRR fiksna stopa
  Avans: 15%samo za aranžmane sa rokom 2-5 godina.
  Provizija: za organizovanje posla 0,5% jednokratno, za angažovanje0,75% godišnje
  Osiguranje: SACE osiguranje, jednokratno unapred ili iz kredita, određuje se pojedinačnim sporazumom
  NAPOMENA: Konkretni troškovi finansiranja definišu se u svakom pojedinačnom sporazumu, pri čemu su u okvirnim sporazumima sadržane orijentacione vrednosti

Za detaljne informacije - Vojvođanska banka ad Novi Sad, Filijala Beograd, telefon 3114-428

3. ALPHA BANKA AD BEOGRAD

Namena: dugoročni robni devizni krediti za uvoz kapitalnih dobara  iz Nemačke
Sredstvo obezbeđenja: menice; bankarska garancija;solidarno jemstvo;ručna zaloga i dr.

 • Banka  Bnkgesellschaft – Berlin

  USLOVI :
  Iznos kredita: minimalno  250.000,00 EUR

  Avans: 15%, Kredit 85%
  Rok otplate: od 2 do 5 godina
  Kamatna stopa: varijabilna (šestomesečni  EURIBOR + marža) +naknada Jubanci 1% jednokratno i 10 promila tromesečno
  Otplata: polugodišnje
  Provizija: za organizovanje posla 0,5% jednokratno, za angažovanje sredstava 0,5% godišnje
  Osiguranje: Hermes osiguranje-način plaćanja i premija određuju se pojedinačnim sporazumom,

Izvor :Banke


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA