KREDITNA PONUDA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
U 2009.GODINI


Kreditna podrška za početnike (start up krediti) 

1. Start up krediti za preduzetnike

     Uslovi korišćenja kredita- preduzetnici
    
Sadržaj potrebne dokumentacije - preduzetnici

2. Start up krediti za pravna lica

    Uslovi korišćenja kredita-pravna lica
   
Sadržaj potrebne dokumentacije - pravna lica


Programom Fonda za razvoj Republike Srbije za 2009. godinu definisani su sledeći ciljevi:

 • podsticanje privrednog razvoja
 • unapređenje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede
 • podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti
 • podsticanje zapošljavanja

Ukupna sredstva Fonda iznose za 2009. godinu 11,2 milijarde dinara, od čega sredstva iz naplate dospelih kredita 10,8 milijardi dinara. Naplatom dospelih kredita nije obuhvaćena planirana naplata kredita iz budžetskih izvora. Ovi iznosi će se usmeriti u skladu sa Zakonom o Fondu i predstavljaće dodatne izvore za finansiranje Programa Vlade Republike Srbije, koji se realizuju preko Fonda. Planirani plasmani u 2009. godini iznose 11,0 milijardi dinara, od čega je za redovno kreditiranje Fonda izdvojeno 6,0 milijardi dinara a za zajedničko kreditiranje sa bankama 5,0 milijardi dinara (sredstva u iznosu od 5,0 milijardi dinara biće raspoređena u skladu sa Uredbom o uslovima korišćenja sufinansiranih kredita za investicije uz garanciju Garancijskog fonda u 2009.g.)

Finansijskim planom za 2009.godinu nisu obuhvaćeni programi koje će Fond realizovati iz sredstava Budžeta Republike Srbije, kao i komisioni poslovi Fonda u ime i za račun nadležnih ministarstava. Sve ove aktivnosti definisaće se posebnim Programima.

Planirani raspored sredstava u 2009. godini obuhvata:

Kreditiranje pravnih lica 8.400.000.000 dinara ili 75,02%
Kreditiranje SZR i preduzetnika 900.000.000 dinara ili 8,03%
Kratkoročni krediti privredi 1.700.000.000 dinara ili 15,17%

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti na području Republike Srbije, koji u predhodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i to:

 • pravna lica, privredna društva, u privatnom vlasništvu;
 • akcionarska društva, sa većinskim privatnim vlasništvom;
 • novoprivatizovana preduzeća, sa otplaćenim društvenim kapitalom;
 • preduzetnici

Krediti Fonda se mogu koristiti za kreditiranje svih privrednih grana, osim za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • kreditiranje infrastrukture;
 • proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;
 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • za proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnostima koje se, prema domaćim    propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Kreditiranje se vrši u skladu sa prioritetima i kriterijumima utvrđenim Programom Fonda.

Visinu kredita Fonda određuju sledeći elementi:

 • Kreditna sposobnost i bonitet pravnog lica i preduzetnika
 • Ocena programa
 • Kvalitet instrumenata obezbeđenja kredita

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinskim objektima i građevinskim objektima sa opremom koji čine funkcionalnu celinu - zaloga na opremi, i građevinskom zemljištu u privatnoj svojini), čija je tržišna vrednost u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita. Hipotekom na jednoj nepokretnosti može se obezbediti više kredita koje daje Fond, ukoliko to omogućava tržišna vrednost hipotekovane nepokretnosti u vreme odobravanja kredita; ili
 • ugovorna jemstva ili pristupanje dugu od strane pravnog lica za korisnika kredita, sa instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za iznose kredita do 3.000.000,00 dinara; ili
 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke;

U  slučaju neodgovarajućeg boniteta investitora i instrumenta obezbeđenja, kao dopunski instrument obezbeđenja kredita, prihvatiće se i jemstvo pravnog lica. Pored navedenih instrumenata, obaveza investitora je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

VRSTE  I USLOVI KREDITA

1. DUGOROČNI KREDITI

 • Rok otplate za pravna lica: do 5 godina uz grace period do jedne godine.
 • Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do 2 godine i odloženim rokom otplate do devet meseci.
 • Minimalni iznos kredita za pravna lica ne može biti manji od 2.000.000,00 dinara.
 • Krediti za preduzetnike će se odobravati sa rokom otplate do 4 godine i odloženim rokom do jedne godine.
 • Minimalni iznos kredita za preduzetnike 500.000,00 dinara a maksimalni iznosi 3.000.000,00 dinara, a odobravaće se na osnovu ekonomskog i tržišnog aspekta programa i finansijskih pokazatelja iz poslovnog plana.
 • Kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% u slučaju zajedničkog finansiranja investicionih kredita sa poslovnim bankama, uz primenu valutne klauzule, askladu sa uredbom Vlade Republike Srbije.
 • Otplata kredita: u tromesečnim anuitetima.
 • Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.
 • U slučaju prevremene otplate kredita, korisnik je dužan da podnese zahtev u pisanoj formi i nakon toga izmiri ostatak glavnog duga, po srednjem kursu NBS koji nije manji od srednjeg kursa na dan prvog korišćenja sredstava, sa pripadajućom kamatom, odnosno sa svim dospelim neizmirenim obavezama na dan konačne otplate kredita.
 • U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše od momenta podnošenja zahteva za kredit.
 • Obaveza je korisnika kredita da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih.

Instrumenti obezbeđenja kredita za preduzetnike: hipoteka prvog reda na nepokretnosti (građevinski objekti i građevinsko zemljište u privatnoj svojini) u odnosu 1:1,5 vrednosti kredita, i/ ili ugovorno jemstvo pravnog lica, kao odgovarajući broj blanko sopstvenih menica. Hipotekom na jednoj nepokretnosti može se obezbediti više kredita koje daje Fond, ukoliko to omogućava tržišna vrednost hipotekovane nepokretnosti u vreme odobravanja kredita.

vrh strane

2.  KRATKOROČNI KREDITI PRIVREDI

 • Planirana sredstva: 1.700.000.000,00 dinara
 • Korisnici: pravna lica, privredna društva sa većinskim kapitalom u privatnom vlasništvu
 • Namena:  za podsticanje konkutentnosti i likvidnosti
 • Uslovi:
  • rok otplate: od 6 do 12 meseci
  • kamatna stopa: do 5,5% godišnje, uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu na dan uplate.Iznos vraćenog kredita ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.
 • instrumenti obezbeđenja: sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke i sopstvene menice korisnika kredita.

vrh strane

KONTAKT

Fond za razvoj Republike Srbije
Knez Mihailova 14,
11 000 Beograd, Srbija

E-mail: office@fondzarazvoj.rs

Fax: 0 11 2627 214

Telefoni:

Sektor kredita:
0 11 2629 786
0 11 2621 856
0 11 3282 193
0 11 2628 636

-start-up krediti
0 11 2621 387

-mikro kredit
0 11 2628 869


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA