LIZING


LIZING KOMPANIJE

Lizing predstavlja vid finansiranja i može se definisati kao trostrani pravni posao: lizing kompanija (davalac lizinga), korisnik predmeta lizinga (primalac lizinga) i isporučilac.

Vrste lizinga:

 • Finansijski lizing-regulisan je Zakonom o finansijskom lizingu,
 • Operativni lizing-dugoročni zakup koji se temelji na odredbama Zakona o obligacionim odnosima

Finansijski lizing je oblik kreditnog aranžmana koji podrazumeva da primalac lizinga plaća određenu nadoknadu tokom definisanog perioda u zamenu za korišćenje predmeta lizinga. Primalac lizinga koristi i održava predmet lizinga i nakon isteka roka i izmirivanja svih obaveza po ugovoru, može postati vlasnik predmeta lizinga.

Finansijski lizing je posao u kome :

 • davalac lizinga sa isporučiocem predmeta lizinga zaključuje ugovor o isporuci (kojim stiče pravo svojine nad predmetom lizinga), pri čemu isporučioca i predmet lizinga određuje primalac lizinga,
 • davalac lizinga sa primaocem lizinga zaključuje ugovor o finansijskom lizingu, kojim na primaoca lizinga prenosi ovlašćenja držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama.

Bitne karakteristike finansijskog lizinga :

 • finansiranje se uvek odobrava za tačno određeni predmet,
 • nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga,
 • davalac lizinga je vlasnik predmeta lizinga tokom celog perioda ugovora o finansijskom lizingu, pri čemu se tim ugovorom može predvideti tzv. pravo opcije, tj. pravo primaoca lizinga da otkupi predmet lizinga po isteku ugovora.
 • primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga istekom roka na koji je ugovor o finansijskom lizingu zaključen, ili ranije, ukoliko je otkupio predmet lizinga pre isteka roka, a u skladu sa ugovorom
 • minimalni rok na koji se zaključuje ugovor o finansijskom lizingu je dve godine
 • predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate, zbog čega davaoci lizinga često ne zahtevaju druga sredstva obezbeđenja,
 • davalac lizinga ima punu zaštitu u slučaju propasti ili oštećenja predmeta (osiguranje predmeta), neplaćanja lizing naknade (povraćaj predmeta lizinga po posebnom postupku), stečaja ili likvidacije primaoca lizinga (izlučno pravo).

Korisnik finansijskog lizinga

 • pravno lice, fizičko lice, preduzetnik i poljoprivrednik na teritoriji RS ukoliko ispunjava opšte bonitetne uslove

Predmet finansijskog lizinga

 • Pokretne nepotrošne stvari (oprema, postrojenja, vozila i sl.)
 • Nepokretne stvari koje mogu biti predmet prava svojine u smislu zakona koji uređuje svojinsko-pravne odnose.

Prednosti finansijskog lizinga:

brza i jednostavna procedura;  održavanje likvidnosti i vlastitog kapitala; minimalna početna ulaganja (učešće); fleksibilnost; specijalizacija i iskustvo davaoca lizinga; prenos vlasništva na kraju perioda lizinga;često nisu potrebna dodatna sredstva obezbeđenja. 

Registar finansijskog lizinga

Agencija za privredne registre vodi registar finansijskog lizinga u skladu sa zakonom. Svi podaci upisani u registar finansijskog lizinga dostupni su na Internet strani Agencije za privredne registre i može im se pristupiti putem sledećeg linka: http://www.apr.gov.rs/ . Na internet strani Agencije nalaze se informacije o potrebnoj dokumentaciji za registraciju ugovora o lizingu i sl., kao i elektronsko popunjavanje ili preuzimanje svih obrazaca, primera odluka i ugovora, visina svih naknada za registraciju, promene i brisanje i druge usluge...

 PONUDA

POLOVNA OPREMA 
  POLOVNA VOZILA
CA LEASING
ERB LEASING
HYPO ALPE ADRIA
INTESA LEASING
LIPAKS LEASING
NBG LEASING
NLB LEASING
PIRAEUS LEASING
PROCREDIT LEASING
RAIFFEISEN LEASING
S-LEASING
SOGELEASE
UNICREDIT LEASING
VB LEASING
ZASTAVA ISTRABENZ LIZING
  CA LEASING
ERB LEASING
HYPO ALPE ADRIA
INTESA LEASING
LIPAKS LEASING
NBG LEASING
NLB LEASING
PIRAEUS LEASING
PORSCHE LEASING
PROCREDIT LEASING
RAIFFEISEN LEASING
S-LEASING
SOGELEASE
UNICREDIT LEASING
VB LEASING
ZASTAVA ISTRABENZ LIZING


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA