ZAKONI I DRUGI PROPISI

 1. Zakon o planiranju i izgradnji 2015.
  ("Sl.glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

 2. Zakon o stanovanju
  ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011)

 3. Zakon o socijalnom stanovanju
  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

 4. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 108/2013)

 5. Zakon o eksproprijaciji
  ("Sl. glasnik RS", br. 53/95, "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 55/2013 - odluka US)

 6. Zakon o državnom premeru i katastru
  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013)

 7. Zakon o komunalnim delatnostima
 8. ("Sl. glasnik RS", br. 88/11)

 9. Zakon o održavanju stambenih zgrada
  ("Sl. glasnik RS" br. 44/95, 46/98 i 1/01 - odluka USRS)
   
 10. Zakon o koncesijama
  ("Sl. glasnik RS" br. 55/2003)
   
 11. Zakon o ozakonjenju objekata
  ("Sl.glasnik RS", br.96 od 26.novembra 2015.)
   
 12. Pravilnik o sadržini i načinu rada izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova
  ("Sl. glasnik RS" br. 60/03)
   
 13. Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
  ("Sl. glasnik RS" br.31/2010,69/2010 i 16/2011)
   
 14. Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava
  ("Sl. glasnik RS" br. 75/2003)
   
 15. Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan, overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu
  ("Sl. glasnik RS" br. 75/2003)
   
 16. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika
  ("Sl. glasnik RS" br. 105/2003)
   
 17. Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta
  ("Sl. glasnik RS" br. 105/2003)
   
 18. Pravilnik o obrascu i sadržini legitimacije urbanističkog, građevinskog i geodetskog inspektora
  ("Sl. glasnik RS" br. 105/2003)
   
 19. Pravilnik o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid
  ("Sl. glasnik RS" br. 12/2004)
   
 20. Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci
  ("Sl. glasnik RS" br. 114/2004)
   
 21. Pravilnik o sadržini, obimu i načinu izrade prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti za izgradnju objekata
  ("Sl. glasnik RS" br. 80/2005)
   
 22. Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina
  ("Sl. glasnik RS" br. 59/2006)
   
 23. Pravilnik o projektu izvedenog objekta, odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole
  ("Sl. glasnik RS" br. 79/2006)
   
 24. Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje 
  ("Sl. glasnik RS" br. 47/2003 i 34/2006)
   
 25. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
  ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009 i 95/2010)
   
 26. Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu 
  ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)

 27. Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
  ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011)


 28. Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
  ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

 29. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
  (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2009)

 30. Zakon o legalizaciji objekata
  ("Sl.glasnik RS", br. 95/2013)

 31. Zakon o održavanju stambenih zgrada
  ("Sl.glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 – odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 –odluka US i 88/2011)
   

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info