MINISTARTSTVO ZA INFRASTRUKTURU

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Ivica Dačić, predsednik
Beograd, Nemanjina 11
telefon: 3617-586
www.srbija.gov.rs

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA
I URBANIZMA

  Velimir Ilić, ministar
Beograd, Nemanjina 22-26
telefon: 3617-518; telefaks: 3617-521
www.mgu.gov.rs


MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA
Milutin Mrkonjić, ministar
Beograd, Nemanjina 22-26
telefon: 3616-431; telefaks: 3617-486
www.mie.gov.rs

vrh

  SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Beograd, Dragoslava Jovanovića 2
telefon: 3229-678
www.beograd.org.rs
Dragan Đilas, gradonačelnik
Aleksandar Antić,  predsednik Skupštine grada

Nadležnosti Skupštine grada su:

 • donosi Statut grada i odlučuje o njegovim promenama
 • donosi odluke i druge propise i daje autentična tumačenja tih odluka i propisa
 • donosi program razvoja Grada, odnosno delatnosti za koje je nadležna i urbanističke planove
 • donosi budžet Grada i završni račun
 • osniva javna preduzeća, javne službe i učestvuje u osnivanju preduzeća od interesa za Grad
 • odlučuje o izgradnji, održavanju i korišćenju ulica, trgova i drugih javnih objekata od značaja za Grad
 • odlučuje o zaduženju Grada i o raspisivanju gradskog zajma, kao i o plasiranju sredstava Grada
 • raspisuje gradski referendum, odlučuje o narodnoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu
 • donosi osnove zaštite, korišćenjai uređenja poljoprivrednog zemlljišta i stara se o njihovom sprovođenju
 • osniva organe Gradske uprave i druge organe, stručne službe i druge organizacije od interesa za Grad
 • bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine, predsednika i članove radnih tela
 • postavlja sekretara Skupštine i njegovog zamenika
 • bira i razrešava predsednika i članove Izvršnog odbora
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove opšte akte
 • odlučuje o dodeljivanju zvanja počasnog građanina Beograda, plakete grada Beograda i drugih javnih priznanja
 • odlučuje o pristupanju u članstvo organizacija gradova u zemlji i inostranstvu
 • donosi poslovnik o svom radu
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada

vrh

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA DO 2021.

Urbanistički zavod Beograda izradio je Generalni plan Beograda do 2021. koji je Skupština grada Beograda usvojila 27. septembra 2003. godine. Koncepcija prostornog razvoja uređivanja i zaštite grada Beograda, teritorije od 3.000 km2, trebalo bi da se zasniva na podizanju stepena privlačnosti urbanog područja grada Beograda, planskim i organizacionim rešenjima.

Generalni plan Beograda
 
  JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
I IZGRADNJU BEOGRADA JP

Tatjana Popović, v.d. direktora
Beograd, Njegoševa 84
telefon: 244-94-94; telefaks: 344-10-32
www.beoland.com

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda vrši funkciju fonda infrastrukture i građevinskog zemljišta. Uz promene strategije delovanja i naziva, ova funkcija egzistira 50 godina, od vremena diktata države u upravljanju privredom do današnje tržišne privrede. Poslovi koje obavlja Direkcija:

 • priprema predloga Programa za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture sa finansijskim planom
 • izrada studija i analiza o ekonomskoj opravdanosti, poslovi na pripremanju i komunalnom opremanju i uređivanju gradskog građevinskog zemljišta
 • izrada svih potrebnih podloga i elaborata za davanje zemljišta u zakup, formiranje početne cene zemljišta koje se daje, sprovođenje postupka davanja zemljišta u zakup i zaključivanje ugovora sa investitorima o regulisanju međusobnih prava i obaveza koje iz toga proizilaze
 • stara se o zaštiti, racionalnom i namenskom korišćenju građevinskog zemljišta
 • vodi informacionu osnovu o gradskom građevinskom zemljištu
 • poslovi inženjeringa, konsaltinga i menadžmenta u okviru uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje javnih objekata
 • poslovi pripreme i izgradnje beogradskog metroa i svih kapitalnih objekata od značaja za Grad
 • kupovina, prodaja i iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun, a za potrebe uređivanja građevinskog zemljišta 
 
  INŽINJERSKA KOMORA SRBIJE

INŽINJERSKA KOMORA SRBIJE
Beograd, Kneza Miloša 9/II
telefon: 3248-585; telefaks: 3248-586
www.ingkomora.org.rs
info@ingkomora.org.rs

Uslovi za izdavanje licence:
Licencu može da stekne lice sa visokom odnosno višom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje 3 godine radnog iskustva, za projektante i izvođače radova, odnosno najmanje 5 godina za planere i urbaniste i lica sa višom stručnom spremom.

Komora izdaje licence: 
odgovornog panera, odgovornog urbaniste, 
odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Postupak za izdavanje licence:
Na web-sajtu Inžinjerske komore objavljen je obrazac prijave za izdavanje licence, odluka Upravnog odbora o vrstama licenci koje izdaje Komora i spisak lica kojima je Komora izdala odgovarajuće licence.

vrh

 

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info