Na osnovu dostavljenih saglasnosti izvođača elektro radova, strukovnih udruženja i ostalih pravnih subjekata (dopis DP “Pronalazaštvo″– Beograd broj 053 od 21.08.2001. godine i dopis Privredne komore Beograda broj 12-516/1 od 23.08.2001. godine), Privredna komora Beograda - Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti donosi

R  E  Š  E  NJ  E

Da se NORMATIV ZA ELEKTRO RADOVE U GRAĐEVINARSTVU – GIP “Kultura” – Beograd (Autorsko delo R-6/00 od 30.03.2000. godine, DP “Pronalazaštvo” – Beograd i novija izdanja) koristi kao jedini zajednički važeći normativ za obračun elektromontažnih i elektroinstalaterskih radova na području grada Beograda.

I M P R E S U M

Autor:                                    

DRAGAN K. STAŠIĆ, dipl.el.inž.

Stručna recenzija:

“Gradski zavod za veštačenja” - Beograd
Potvrda broj  G-665/97 od 06.06.1997. godine i
Potvrda broj  G-665/97 – 1/2000 od 12.05.2000. godine

Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova iz standarda  ISO 9000

“Jugoinspekt Beograd” - Beograd
Potvrda broj P-3407 od 24.07.1997. godine

Izdavač, tehničko, likovno i grafičko uređenje:

GIP “Kultura”, Beograd, Maršala Birjuzova br. 28

Zastupnik za plasman knjige:  

“Samak” Novi Beograd, Jurija Gagarina br. 201/4, tel: 011/788-755 i 342-60-36

Zaštićeno kao autorsko delo u DP “Pronalazaštvo” iz Beograda pod brojevima R-264/82 od 30.12.1982. godine i R-6/00 od 30.03.2000. godine

Normativu je dodeljena Godišnja nagrada za tehničko unapređenje za 1998. godinu u Privrednoj komori Beograda, 23.12.1998. godine

Normativ je usvojen kao važeći normativ za elektro radove u građevinarstvu:

- Rešenjem Privredne komore Beograda broj 12-101/43 od 08.04.2002. godine
- Preporukom Privredne komore Srbije broj 21-124/26 od 12.07.2002. godine
- Odlukom Privredne komore Crne Gore broj 040-198 od 20.05.2003. godine

Oslobođeno od plaćanja opšteg poreza na promet proizvoda po Mišljenju Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, broj 413-00-408/95-01 od 27.11.1995. godine i broj 413-00-524/ 2001-01 od 11.09.2001. godine, jer je delo od posebnog značaja za nauku.

vrh

P R E D G O V O R

Bila je velika potreba da se izradi jedan ovakav Normativ, kojim se umanjuju razlike kod vrednovanja ove vrste radova između različitih izvođača ovih radova. To omogućava i projektantima i naručiocima radova i izvođačima radova da dobiju realniju vrednost ovih radova.

Izrada ovog Normativa je vrlo složena, jer su elektro radovi u građevinarstvu dosta raznovrsni i često prate, ili su tehnološki vezani za druge vrste radova na građevinskom objektu. Ta složenost je i u tome što na potrebno jedinično vreme za izradu neke pozicije utiču i količine radova, mesto gde se radovi izvode, zbir kvalifikacione strukture radne ekipe, potreban alat i pribor, vremenske prilike i ostalo.

Normativ ima i jednu praktičnu stranu. Jasno i precizno u opisima radova, načinu obračuna i napomenama, umanjuje mogućnost različitog tumačenja pozicija. Na taj način u istoj meri pomaže svim učesnicima, od projektovanja, ugovaranja i izrade, do obračuna ovih radova.

Zbog toga Normativ, uz određena prilagođavanja, može da se koristi i kao prvi korak prema sveobuhvatnom ispunjavanju STANDARDA ISO - 9000, za ona preduzeća koja se bave ovom vrstom delatnosti.

Autor

vrh

S A D R Ž A J

  UVODNI DEO  
A Uputstva i odredbe za primenu normativa 05
B Interni obračun radnika kroz učinak iz radnog naloga 028
C Interni obračun radnika po pojedinačnom kolektivnom ugovoru 033
  NORMATIVNI DEO  
1. Kopački građevinski i prateći radovi 1
2. Polaganje pvc i čeličnih cevi 18
3. Kablovski regali, konzole i ostali pribor 37
4. Tipski razvod za električne instalacije u stanovima i poslovnim prostorijama 52
5. Tipski električni razvod za velike struje u industriji 65
6. Razvodne table i ormani jake i slabe struje i prateća oprema 77
7. Ugradnja energetskih kablova i prateći radovi 90
8. Ugradnja kablova slabe struje i prateći radovi 118
9. Izrada kablovskih završnica, glava i spojnica za energetske kablove za napone do 1 KV, 10 KV, 20 KV 140
10. Izrada kablovskih glava i nastavaka (pravih, račvastih i završnih) za kablove slabe struje 150
11. Povezivanje električnih prijemnika jake i slabe struje i ostalog pribora 159
12. Električne svetiljke i pribor 187
13. Izrada uzemljenja i gromobrana i prateći radovi 207
14. Trafo stanice do 20/0,38 KV u objektu 219
15. Dizel električni agregat 3x380/220 V u objektu 234
16. Prateći bravarski radovi 240
17. Inženjering poslovi za opremu jake struje 254
18. Inženjering poslovi za opremu slabe struje 262
19. Električna merenja i izdavanje atesta za električne instalacije jake i slabe struje 278
20. Revizije i održavanja elektroenergetskih objekata 299
21. Predlozi tipskih ugovora 318
  PRATEĆI PODACI  
TP Prateći tehnički podaci i ostali prilozi 001
KL Spisak korišćene literature  
RP Rešenja, preporuke i odluke za korišćenje normativa  A.I.  NORMATIV RADOVA PREDSTAVLJA PROSEČAN POTREBAN UTROŠAK RADNOG VREMENA (BODOVA) ZA IZRADU JEDINICE MERE NEKE POZICIJE. Isti je urađen posle višegodišnjeg praćenja utrošenog radnog vremena (bodova) pri izvođenju radova i to: 1. Pod normalnim uslovima rada radnika sa prosečnim radnim sposobnostima i u normalnim klimatskim uslovima
2. Kod dobro organizovanih radnih mesta
3. Kod racionalnog korišćenja znanja, iskustva, materijala, alata i mašina
4. Kod prosečne produktivnosti rada
5. Kod ostvarenog dobrog kvaliteta rada prema tehničkim propisima i pravilima struke
OBRAČUN radova vrši se prema prosečnoj vrednosti norma časa (bodova) za sve pozicije bez obzira na njihovu složenost i potrebnu kvalifikacionu strukturu izvršioca. Zato svaka pozicija iz NORMATIVA sadrži zbir potrebne kvalifikacione strukture, što ima za posledicu vrednost same pozicije. Zbog toga se prividno može steći utisak da postoji nesklad između potrebnog vremena (bodova) kod pojedinih pozicija.  
A.II. NORMATIV RADOVA URAĐEN JE DVOJAKO I TO: 1. Sa potrebnim jediničnim vremenom izraženim u ČASOVIMA, za izradu osnovnih i dopunskih ponuda, tj. za obračun sa investitorom 2. Sa potrebnim jediničnim brojem BODOVA, za interni obračun ličnog dohotka neposrednih izvršioca kroz učinak iz radnog naloga

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info