UREDBA O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2008. GODINU
(Sl. gasnik RS br.18/08)


Korisnici premije su pravna lica i poljoprivrednici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje mleko iz sopstvene proizvodnje, isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka. Proizvođači i prerađivači moraju imati sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Premija se isplaćuje za 1 litar isporučenog mleka u visini od:

  • 2,40 dinara za mleko proizvedeno na brdsko-planinskim područjima (katastarske opštine u kojima je više od polovine zemljišta iznad 400 m n.v.)
  • 1,40 dinara za mleko proizvedeno na ravničarskom području

Pravo na premiju se ostvaruje preko pravnih lica ili preduzetnika, koji se bave preradom mleka i koji su dužni da isplate premije korisnicima najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava. Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko, pravna lica ili preduzetnici podnose najkasnije do 20. u tekućem za prethodni mesec.


Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Zadružni savez

Sekcija

Info

Projekat "Kačerski med"

Projekat Agro info punktovi