UDRUŽENJE SAOBRAĆAJA, TELEKOMUNIKACIJA I
INFORMATIČKE DELATNOSTI
DELATNOST SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA


Prema svom geografsko-saobraćajnom položaju na dve dominante reke, raskršću puteva, pruga i koridora, Beograd ima posebnu ulogu i značaj kao istaknuti jugoistočni centar koji povezuje Evropu i Bliski Istok. Saobraćajni sistem u Beogradu predstavlja složen kompleks potreba, uslova i promena koje su u funkciji privrede i društva.Saobraćajnu mrežu čine autoputevi i magistralni gradski putevi kao i sabirni i pristupni putevi, odnosno putevi I i II reda. Beograd se prostire na 270 kilometara rečne obale. Svi vidovi saobraćaja u Beogradu su razvijeni. U oblasti saobraćaja je zaposleno oko 45 000 ljudi, a prema podacima Agencije za privredne registre (2011. godina) u oblasti saobraćaja i skladištenja je registrovano 1722 privredna društva.

Beograd ima izuzetno visoko korišćenje javnog prevoza putnika - preko 50%, dok procenat korišćenja putničkih automobila iznosi oko 21%. U javnom drumskom saobraćaju godišnje se preveze oko 4 miliona putnika, dok obim tereta iznosi 2.5 hiljade tona. Javni gradski i prigradski saobraćaj čine 2211 vozila, koji pripadaju autobuskom, trolejbuskom i tramvajskom podsistemu saobraćaja. Najstarije i najveće privredno društvo u oblasti gradskog prevoza putnika je Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd” koje raspolaže sa oko 1 400 voznih jedinica i najveća ulaganja usmerava ka unapređenju usluge i razvoju voznog parka i infrastrukture. U centralnom delu grada se nalaze autobuske stanice „BAS“ i „Lasta“ koje pružaju usluge u nacionalnom i međunarodnom putničkom saobraćaju.

Železnički saobraćaj se odvija na mreži pruga dužine 4 092Km, a čine ga i sedam magistralnih pruga za međunarodni saobraćaj, kao i značajni transportni kapaciteti sa 15 stanica koje raspolažu manipulatinim i industrijskim kolosecima, centralnim i automatskim upravljanjem saobraćajem i kontejnerskim terminalom za međunarodni saobraćaj. Značajne aktivnosti u prevozu putnika i robe obavlja JP „Železnice Srbije“.

Vodni saobraćaj karakteriše skromna infrastruktura i nivo usluge što direktno utiče na iskorišćenje putničkog i teretnog saobraćaja. Potencijali Dunava i Save, sa implementacijom novih projekata i poboljšanjem postojećih uslova stvaraju mogućnost za dalji održivi razvoj.

vazdušnom saobraćaju nacionalna kompanija AIR SERBIA saobraća sa 14 aviona na preko 30 evromediteranskih destinacija. Aerodrom “Nikola Tesla” kapaciteta 5,5 miliona putnika godišnje, predstavlja bitan element vazdušnog transporta i ima mogućnost za razvoj novih potencijala.

U oblasti špedicije, logistike i skladištenja robe, privredna društva sa područja Beograda obavljaju 70% svih ovih poslova na teritoriji Srbije i predstavljaju značajan deo svih privrednih aktivnosti.

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije su povezani sa svim centrima u svetu i svojim dinamičnim razvojem pružaju nove vrste usluga i integraciju mreža. Najveći poštanski operater je JP PTT saobraćaja “Srbija” koje pruža univerzalnu poštansku uslugu, novčane, marketinške, logističke i IT usluge. U Beogradu posluju i značajne kompanije Telekom, Telenor, VIP mobile, ...

Prisutne potrebe za unapređenje postojećih uslova i razvoj saobraćaja i telekomunikacija su sastavni deo aktivnosti privrednih društava i javnih preduzeća, organizacija, zavoda, agencija, instituta, grada Beograda i Republike Srbije, a posebno Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda.  

Aktivnosti Udruženja saobraćaja i telekomunikacija su višedimenzione, a primarne su za konkretne potrebe i zahteve javnih preduzeća i privrednih društava, stručnih i upravnih institucija, ministarstava i Grada. Planovi aktivnosti su otvoreni za saradnju, a u osnovi obuhvataju:
    
  • Saradnju i  definisanje  prioriteta u strateškim  pravcima održivog i konkurentnog  razvoja saobraćaja i telekomunikacija na nivou Grada i Republike Srbije    
  • Učešće u  predlaganju i primeni zakonskih rešenja, planskih akata i drugih značajnih dokumenata u svim oblastima saobraćajnog i telekomunikacionog sistema koji se izrađuju i usklađuju  sa novim konceptom i propisima Evropske unije    
  • Mape aktivnosti i programe komercijalnih aktivnosti rada koji su umreženi u privredne potrebe i održivi konkurentni razvoj    
  • Učešće u razvoju Intermodalnog saobraćaja sa robnim centrima i terminalima na prostoru Beograda i Srbije. U Udruženju saobraćaja i telekomunikacija je formiran Intermodalni razvojni centar sa ciljem pružanja dodatne usluge članicama i svim zainteresovanim privrednicima radi poboljšanja ekonomičnosti, efikasnosti, zaštite životne sredine i bezbednosti transporta    
  • Saradnju u pripremi i pronalaženju potencijalnih  finansijskih institucija, fondova  i partnera za realizaciju strateških projekata i programa u saobraćaju      
  • Međunarodna privredna saradnja, organizacija i učešće na međunarodnim stručnim skupovima i sajmovima    
  • Aktivnosti na inoviranju stručnog znanja i iskustva u cilju poboljšanja rada i poslovanja privrednih društava, organizacija i celog saobraćajnog sistema     
  • Priprema i održavanje sednica, stručnih okruglih stolova i prezentacija aktuelnih tema iz oblasti saobraćaja i telekomunikacija na poboljšanju stanja i razvoju procesa i sistema     
Aktivnosti Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda su sastavni deo društveno – ekonomskih uslova, uravnoteženih potreba, planova i potencijala za zajedničku saradnju i realizaciju, a primarno na prostoru grada Beograda i Republike Srbije.

Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti

Info

Projekat