UDRUŽENJE TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

Trgovina

TRGOVINA I USLUGE

Grad Beograd je vodeći kulturni, administrativni, poslovni i potrošački centar Srbije, sa vizijom da postane vodeći regionalni centar jugoistočne Evrope. Privreda Beograda proizvodi više od trećine društvenog proizvoda Republike Srbije. Trgovina u Beogradu predstavlja jedan od ključnih segmenata razvoja privrede grada i faktor urbanog oblikovanja i prostornog razvoja. Tradicija trgovine u Beogradu datira još od začetka robne berze u beograskoj Sava Mali, preko formiranja Beogradske berze, pa potom trgovinskih i zanatskih komora i strukovnih udruženja, do formiranja Beogradskog sajma 1937. godine.

Udeo trgovine, kao jedne od vodećih grana privrede, u stvaranju bruto domaćeg proizvoda Beograda iznosi 30%, pri čemu su u Beogradu registrovana najveća velikoprodajna i maloprodajna preduzeća u Srbiji, kako po prometu, tako i po visini investicija u protekloj deceniji izgradnjom novih, savremenih prodajnih formata. Takođe, Beograd je postao lokacija regionalnih sedišta stranih kompanija. Trgovina u Beogradu ističe se stepenom razvijenosti trgovinske mreže i primenom savremenih tehnologija u poslovanju u odnosu na ostale regione u Srbiji i predstavlja sve formate i oblike trgovine na veliko i malo, sa preko osamdeset hiljada zaposlenih u ovom sektoru

Udruženje trgovine Privredne komore Beograda ima ulogu da podstakne i pomogne moderan razvoj trgovinskog sektora privrede Beograda i Srbije, u skladu sa strategijama razvoja privrede, sektorskom politikom, kao i integrativnim procesima u međunarodnom poslovanju. Bitna uloga Udruženja je i u povezivanju trgovine sa drugim delatnostima, učestvuje u unapređenju veština i znanja zaposlenih u oblasti trgovine i jačanju maloprodajnog marketinga, podstiče razvoj moderne trgovačke mreže i lanaca snabdevanja i razvija efikasniji poslovni ambijent.

Aktivnosti Udruženja trgovine:

 • analiziranje uslova privređivanja i praćenje zakonske regulative iz oblasti trgovine;
 • iniciranje izmena pojedinih zakonskih rešenja u cilju stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta;
 • saradnja sa resornim ministarstvima, gradskim organima, lokalnom samoupravom, inspekcijskim organima i Pokretom za zaštitu potrošaca;
 • unapređenja rada grupacija i sekcija formiranih u Udruženju;
 • aktivnosti na uvođenju sistema kvaliteta;
 • aktivnosti na realizaciji projekata;
 • povezivanje proizvođaca i trgovaca u klastere;
 • organizovanje sajmova, konferencija, okruglih stolova;
 • organizovanje seminara;
 • praćenje procesa pristupanja Republike Srbije EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji;
 • pracenje efekata sprovođenja Sporazuma o slobodnoj trgovini;
 • promocija trgovine.

Svaki Vaš upit, problem ili sugestiju možete poslati na:
trgovina@kombeg.org.rsUdruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije