PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

R E Z I M E

 

Svetska trgovinska organizacija je 18. maja 2007.godine sastavila izveštaj broj WT/ACC/11/REV.7 o aktuelnom statusu država koje apliciraju za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Dokument je sastavljen na inicijativu i odgovornost Sekretarijata, bez predviđanja pozicija članova i njihovih obaveza i prava po STO.
U navedenom izveštaju obrađeno je ukupno 14 država koje su u procesu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, među njima i Republika Srbija, od ukupno 23 država koje su podnele Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu svojih zemalja.
Republika Srbija je obrađena na 31 strani izveštaja.
Prenosimo sadržaj te strane :

Od strane Generalnog Saveta formirana je, 15. februara 2005.godine , Radna grupa koja je ispitivala zahtev Srbije za članstvo. Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu Republike Srbije je razmatran počev od marta 2005.godine, a prvi sastanak radna grupa je održala oktobra 2005.godine. Pregovori su počeli u vezi bilateralnog pristupa tržištu a na osnovu inicijalne ponude za robe i usluge. Radna grupa se sastala treći put u decembru 2006.godine da bi nastavila ispitivanje spoljnotrgovačkog režima Srbije.

 

Primljen zahtev 10. decembar 2004. WT/ACC/SRB/1
Formirana radna grupa
Predsedavajući:
NJ.E. Mr. Karsen Vagn Nielsen (Danska-oktobar 2006.)
Mr. Francois Roux
(Belgija –maj 2005.-oktobar 2006.)
15. februar 2005. Wt/GC/M/91
Memorandum 17. mart 2005. WT/ACC/SRB/3&Add.1
Pitanja i odgovori 13. juli 2005. WT/ACC/SRB/4
Sastanci radne grupe 7.oktobar 2005.
8. jun 2006.
6. decembar 2006.
Tri zvanična sastanka
Ostala dokumenta    
(a) Dodatna pitanja i odgovori 20. septembar 2005.
11. oktobar 2005.
26. april 2006.
10. novembar 2006.
WT/A/ACC/SRB/ 8
WT/ACC/SRB/9
WT/ACC/SRB/11&Add.2-4
WT/ACC/SRB/13&Add.1,3
(b) Poljoprivreda (WT/ACC/4) 22. juli 2005.
18. april 2006.
WT/ACC/SPEC/SRB/1
Izveštaj 1
(c) Usluge (WT/ACC/5)    
(d) Sporazum o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera SPS/TBT(WT/ACC/8) 15. novembar 2006.
27. novembar 2006.
WT/ACC/SRB/14( TBT )
WT/ACC/SRB 15 ( SPS)
(e) Pravo intelektualne svojine TRIPS (WT/ACC/9) 13. juli 2005.
7. novembar 2006.
WT/ACC/SRB/6
Izveštaj 1
(i) Akcioni plan u vezi zakonodavstva 13. juli 2005.
15. novembar 2006.
WT/ACC/SRB/5
Izveštaj 3
Pregovori u vezi pristupa tržištu    
Ponuda za robe 26. april 2006. WT/ACC/SPEC/SRB/2/&Izv.1
Ponuda za usluge 18. oktobar 2006. WT/ACC/SPEC/SRB/3
Kratak izveštaj –činjenično stanje    
Nacrt izveštaj Radne grupe    

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije