PRIVREDNI REČNIK

 

A VISTA: Izraz koji znaci „po videnju“ i primenjuje se najcešce u bankarstvu za depozitne racune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava.

AGENT: Fizicko ili pravno lice cija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domacem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca -principala obraduje odredeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašcen, u ime iza racun svog principala zakljucuje ugovore.

AKREDITIV: Instrument i nacin placanja u unutrašnjem, a posebno medunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd.

AKVIZICIJA: Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica -akvizitera.

ALOTMAN: Deo hotelskog, avionskog, brodskog ili drugog smeštajnog ili prevoznickog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putnickoj agenciji sa iskljucivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga).

AMBALAŽA: Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema.

ANEKS UGOVORA: Dodatak ili prilog uz ugovor koji cini njegov sastavni deo.

ANUITET: Odredeni novcani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najcešce godišnje i polugodišnje) uplacuje radi izmirenja kreditnih obaveza.

ARBITAR: Lice koje putem arbitraže rešava spor.

ARBITRAŽA: Nacin rešavanja spora predviden ugovorom i organ koji rešava spor. Arbitraža se cesto koristi za rešavanje medunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove, pre svega zbog strucnosti arbitara, nepristrasnosti, brzine postupka i jednostepenosti u odlucivanju.

ATEST: Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrduje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta.

AVIZA: Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim dogadajem bitnim za zakljuceni posao (obicno prispece robe, isplata, otvaranje akreditiva i sl.).

AŽIJA: Oznacava odstupanje od nominalne (zvanicne) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje.

AUKCIJA: Prodaja uz javno nadmetanje kupaca, tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. Trgovanja na berzi metodom preovladujuce cene i metodom minimalna cena minimalna kolicina. Zakazuje se za sve hartije iste vrste odredenog emitenta u unapred utvrdeno vreme. Za vreme aukcije, uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom, prema ceni. Aukciju vodi broker berze.

AVANS: Predujam, placanje unapred dela ugovorene cene, odnosno obaveza prilikom zakljucenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja, pre nego što druga ugovorna strana pocne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze.

BANKARSKA GARANCIJA: Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to narocito predvidenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. Najcešce bankarske garancije su za placanje, transfer, dobro izvršenje posla, vracanje avansa i dr.

BARTER (RAZMENA, TRAMPA): Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su ucesnici u medjunarodnom robnom prometu, bez korišcenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit, cime se izbegava devizni rizik ucesnika u tom poslu.

BARŽA: Brod cetvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima.

BERZA: Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašcenih posrednika po unapred utvrdenim pravilima i u odredeno vreme prodaje, odnosno kupuje roba, hartije od vrednosti, novac i devize.

BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI): Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim, strogo utvrdjenim pravilima. Kao posrednicka organizacija, ona je organizovano tržište koje ucesnicima obezbedjuje prostorna, tehnicka i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti, a ulagacimai ucesnicima pruža informacije.

BILANS: Predstavlja staticnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obicno poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja, a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi.

BIS: Banka za medunarodne obracune.

BLANKO: Naziv za nepopunjene (bele) dokumente, ili delimicno popunjene, koji su potpisani unapred (blanko cek, blanko menica, blanko punomoc), cime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata.

BONITET (KREDITNI REJTING, KREDIBILITET, KREDITNA SPOSOBNOST): Sinteza svega što zajmotražioca cini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost, kreditni ugled, njegova opšta materijalna sposobnost, dobra reputacija u poslovnom svetu, solidna pozicija na tržištu, sposobnost placanja i spremnost da se vrati dug.

BONITET: Kvalitet nekog preduzeca, potraživanja, robe, vrednosnog papira i sl. BONIFIKACIJA: Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac, ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predvideni uslovi iz ugovora ili zakona.

BROKER: Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za racun trecih lica.

CARINA: Dažbina koja se naplacuje prilikom uvoza strane robe, odnosno izvoza domace robe. Carine se dele na izvozne i uvozne, tranzitne, preferencijalne, diferencijalne carine i dr.

CARINA AD VALOREM: Carina koja se obracunava i naplacuje procentualno od vrednosti robe.

CARINSKA NOMENKLATURA: Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima.

CARINSKA TARIFA: Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom podrucju.

CARINSKI KONTINGENT: Kolicina odredene robe koja se može uvesti bez placanja carine ili uz njeno placanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu.

CEDENT: Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara), o cemu dužnik ne mora biti obavešten.

CERTIFIKAT: Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizickih lica. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije, s rokom vracanja dužim od jedne godine, koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima orocen novcani depozit kod njih.

CIRCA: Trgovacki termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake kolicine robe koja je predmet prodaje, cime se ustanovljava pravo na odredeno odstupanje od ugovorene kolicine (obicno -5%).

CIM: Medunarodna konvencija o prevozu robe železnicom.

CMR: Konvencija o ugovoru za medunarodni drumski prevoz.

COST-BENEFIT ANALIZA: Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta, što omogucava odluku o realizaciji projekta.

CARTER: Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obicno sa turistickom agencijom.

DAN DOSPECA: Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug, isplati menica, izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi, isplati dividenda, izvrši (realizuje) opcija i sl.

DAN ISPORUKE: U poslovanju hartija od vrednosti, dan na koji prodavac mora da isporuci kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi.

DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE): Dan na koji pocinje da se racuna knjiženje na racunu. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta, tj. za dan kada kupljene valute moraju biti placene, a prodate – isporucene.

DAMPING: Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama.

DEBITOR: Pravno ili fizicko lice dužnik. U vecini slucajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit.

DEFICIT: Manjak prihoda u odnosu na rashode.

DEPO POSAO: Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na cuvanje stvari komitenta (deponenta), kao što su dragocenosti, hartije od vrednosti, dokumenti, plemeniti metali, umetnicki predmeti, kljucevi, itd.

DEPONENT: Lice koje neku pokretnu stvar predaje na cuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru).

DEPOZITAR: Banka ovlašcena da cuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za racun trecih lica.

DEPOZIT: Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent), poverava drugoj strani (depozitor) odredenu pokretnu stvar (novac, hartije od vrednosti), s tim da je cuva i vrati.

DEPOZITI: Novac deponovan kod banke, po slobodnoj odluci ulagaca.

DEPOZITI PO VIDJENJU: Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa.

DEVALVACIJA: Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard.

DEVIZE: Sva kratkorocna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti, nezavisno od nacina njihovog raspolaganja.

DEVIZNI KURS: Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje.

DILER: Naziv (engleski dealer) koji oznacava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj racun, za razliku od brokera koji su klasicni posrednici.

DISPOZICIJA: Izraz koji oznacava nalog koji jedna ugovorna strana (najcešce kod ugovora o trgovinskom zastupanju, špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji.

DOCNJA: Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze.

DISTRIBUCIJA: Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvodaca do krajnjeg kupca (korisnika).

DOTACIJA: Novcani iznos namenjen korisniku u vidu odredene finansijske pomoci.

DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) : Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši placanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze).

DOSPELOST (DOSPECE): Dan kada neki dug (menica, obveznica, kupon, itd.) dospeva za naplatu, tj. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporucenom robom ili naplatom potraživanja; dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze, npr. vracanje duga.

EFEKTI: Prevashodno trgovacke hartije od vrednosti (menica, cek, inkaso papiri, konosman), obveznice, akcije i dr. kojim se utvrduje obaveza za placanje odredenog iznosa odmah ili u kratkom roku.

ESKONT: Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti, s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za odredeni iznos (proviziju). Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. menica). Posle predaje menice, korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja.

ESKONTNI KREDIT: Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica, i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeca, ataj rok, po pravilu, ne sme biti duži od tri meseca.

EMISIJA: Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija, obveznica) i državnih zajmova.

EFTA: Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji).

EIB: Evropska investiciona banka.

EEZ: Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju).

EMS: Evropski monetarni sporazum.

FAKTURA: Racun koji poverilac dostavlja dužniku za isporucenu robu i izvršene usluge u medunarodnom privrednom prometu.

FAKTORING: Sistem finansiranja prodaje, kreditnog osiguranja i vršenja odredenih usluga.

FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA): Oblik kratkorocnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac), odnosno faktoring društvo (najcešce filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta ciji je rok dospeca od 30 do 90 dana, posle cega ih naplacuje u svoju korist.

FAO: Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu.

FIATA: Medunarodni savez udruženja špeditera.

FIBOR: Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zakljucen na nemackom tržištu kapitala u Frankfurtu.

FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) : Otkup kratkorocnih i dugorocnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obicno su to potraživanja po osnovu izvezene robe, i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja), pri cemu se forfeter odrice prava regresa od prodavca.

FRANŠIZA: Ucešce osiguranika u šteti, tj. deo štete za koji osiguravac ne duguje naknadu po osnovu osiguranja.

FRANŠIZING: Sistem saradnje i medusobnih poslovnih odnosa izmedu nezavisnih preduzeca koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišcenja znaka ili komercijalnu formulu oznacenu jednim znakom, osiguravajuci pomoc i usluge radi olakšavanja korišcenja.

GATT: Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. g. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom -WTO).

GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA : Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slucaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze.

GARANTOVANI KREDIT: Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate.

GLAVNICA : Nominalni iznos zajma (dugorocnog finansijskog instrumenta, obveznice) ili depozita na koji se placa, odnosno naplacuje kamata.

GREIS PERIOD: Vreme koje protekne od korišcenja kredita do pocetka njegove otplate (period poceka).

HAVARIJA: Materijalna šteta, narocito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza.

HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) : Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin, preko fjucersa.

HIPOTEKA: Založno pravo na nepokretnim dobrima.

HOLDING KOMPANIJA: Trgovacko društvo, po pravilu akcionarsko, koje se nalazi na celu grupacije društava koju kontroliše kroz ucešce u njihovom kapitalu.

IATA: Medunarodno udruženje za vazdušni saobracaj.

INDENT POSAO: Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu odredene robe daje inostrani kupac.

INSTRUMENT: Svaki formalni ili pisani dokument, npr. potvrda o dugu, menica, cek, ugovor ili depozit, kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu.

IRU Medunarodni savez drumskog saobracaja.

IDA Medunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN).

IFC Medunarodna finansijska korporacija (Agencija UN).

IMF Medunarodni monetarni fond.

IBRD Medunarodna banka za obnovu i razvoj.

ISO Medunarodna organizacija za standardizaciju.

ICC Medunarodna trgovinska komora.

ILO Medunarodna organizacija rada.

ICSID Medunarodni centar za rešavanje investicionih sporova.

IHA Medunarodno hotelsko udruženje.

ILA Udruženje za medunarodno pravo.

IFAD Medunarodni fond za razvoj poljoprivrede.

JEDNOOBRAZNA PRAVILA: Autonomni izvor medunarodnog privrednog prava, a najpoznatija pravila su ona koje je donela Medunarodna trgovinska komora u Parizu - Jednoobrazna pravila i obicaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso).

JOINT-VENTURE: Zajednicki prihvat, odnosno zajednicko poslovno ulaganje.

KARTEL: Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeca (konkurenata) sa ciljem da se utice na tržište putem regulisanja konkurencije.

KAMATNI SVOP: Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa, kojima se ugovara da se obaveza placanja fiksne kamatne stope zameni placanjem kamatne stope koja je promenljiva.

KARNET ECS: Isprava koja olakšava prelaz trgovackih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobada od podnošenja carinske deklaracije.

KARNET TIR: Carinski dokument koji se izdaje za uprošcavanje formalnosti u medunarodnom drumskom saobracaju.

KARGO OSIGURANJE: Osiguranje robe u prevozu.

KASA SKONTO: Trgovacki popust od utvrdene cene u slucaju da se roba placa odmah u gotovu.

KABOTAŽA: Prevoz putnika i/ili robe izmedu dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države.

KONZORCIJUM: Oblik udruživanja u privredi, najcešce u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi odredeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija.

KOLAUDACIJA: Primopredaja gradevinskog objekta ili radova posle završetka izmedu investitora i izvodaca.

KONVERTIBILNOST: Mogucnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije, i u zlato), tj. mogucnost da se novac, odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važecem tekucem kursu i da se njima slobodno raspolaže

KOMPENZACIJA: Nabavka neke robe koja se ne placa novcem, nego protivisporukama druge robe.

KONCESIJA: Ovlašcenje ili odobrenje koje daje država domacem ili stranom fizickom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišcavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe.

KONOSMAN: Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrduje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda odredenom licu.

KONSIGNACIJA: Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domacem tržištu, pri cemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporucioca.

KONTINGENT: Utvrdena velicina robe po kolicini (kolicinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u odredenom roku da se uveze ili izveze.

KONVERZIJA : Pretvaranje starog, dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala).

KONVERZIJA VALUTA: Zamena jedne valute za drugu, za šta je osnov poznavanje deviznog kursa.

KONVERZIJA ZAJMA: Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope, roka i) ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala.

KOTACIJA: Berzanski izraz koji oznacava visine kursa vrednosnih papira.

KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA): Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku), tj. maksimalni iznos koji klijent može povuci.

KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING): Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu, što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti.

KREDITNE KARTICE: Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine, s tim da placanje izvrše kasnije.

KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU): Rizik neizvršenja novcane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente.

KUPOVNI KURS: Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti, devize ili strane novcanice, odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi.

KURS (KOTACIJA, TRŽIŠNA CENA): Tržišna cena hartija od vrednosti, deviza i fungibilne robe, kojima se trguje na berzi, a odnosi se na uobicajenu jedinicu trgovanja.

KURS PO VIDJENJU: Devizni kurs kratkorocnih stranih sredstava placanja, pre svega cekova, menica po vidjenju, telegrafskih isplatnih naloga i sl.

KURTAŽA: Provizija koja se placa posredniku za ucinjenu uslugu na osnovu ugovora o trgovinskom posredovanju.

LAFTA: Latinoamericko udruženje slobodne trgovine.

LICENCA: Pravo iskorišcavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimicno drugom licu.

LIBOR: Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zakljucen na londonskom tržištu kapitala.

LIZING: Iznajmljivanje opreme uz placanje redovne novcane naknade za njeno korišcenje.

LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI): Minimalan nominalni iznos, ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje cine jedinicu za sklapanje poslova na berzi.

LOJD: Medunarodno poznato londonsko udruženje osiguravaca i reosiguravaca.

MARŽA: Razlika (obicno izražena u procentima) izmedu nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti.

MERCENDAJZING: Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbedivanje odgovarajuceg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajucem mestu u odgovarajuce vreme i u odgovarajucim kolicinama i cenama.

NACIONALNI TRETMAN: Izjednacenje stranih državljana i pravnih lica sa domacim licima u pogledu tretmana.

NADOSIGURANJE: Slucaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari.

NELOJALNA KONKURENCIJA Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim obicajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzecu.

NEREZIDENT: Fizicko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih, deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem.

NOMENKLATURA: Poseban nacin oznacavanja razlicitih pojava, proizvoda i materijala skracenim oznakama, šiframa, simbolima, a najcešce brojevima i slovima.

ODUSTANICA: Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani, ako hoce da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja.

OECD: Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj.

OFŠOR BANKARSKI POSLOVI: Specifican oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima.

OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA): Opšti limit, odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda.

OMPI: Svetska organizacija za intelektualnu svojinu.

ONKOL POSLOVI: Poslovi u medunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira vec se u osnovi vezuje za cenu neke medunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod.

OPCIJA: Jednostrana izjava odredenog lica kojom se stvara, menja ili ukida neko pravo iz ugovora, odnosno pravo izbora izmedu više razlicitih mogucnosti.

OPEC: Organizacija zemalja izvoznica nafte.

PATENT: U materijalnom smislu iskljucivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zašticen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat, tj. iskljucivo pravo primene pronalaska.

PIBOR: Promenljiva kamatna stopa za kredite zakljucene na pariskom tržištu kapitala.

PROKURA: Najšire trgovacko punomocje ciji je obim odreden zakonom, prema kome je prokurista ovlašcen da zakljucuje ugovore i potpisuje firmu, kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeca.

PROVIZIJA: Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa, koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje, posredovanje, komision).

PLATNI BILANS: Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obicno godinu dana) izmedu jedne zemlje i drugih zemalja.

PORTFELJ (PORTFOLIO): Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice.

PRELEVMAN: Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednacile cene uvozne robe sa cenama iste domace robe.

PROTEKCIONIZAM: Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domace proizvodnje od inostrane konkurencije.

PROVIZIJA ZA KREDIT: U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaracunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr.) ili kao premija za rizik.

PROVIZIJA ZA NEISKORIŠCENI DEO KREDITA : Naknada koju korisnik zajma (obicno tromesecno) placa na odobreni a još neiskorišceni deo kredita.

PUL: Ugovorno udruživanje pravnih i fizickih lica, koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se medu njima eliminiše ili reguliše konkurencija.

PUNOMOCNIK: Lice koje na osnovu dobijenog punomocja obavlja za poslodavca odredene pravne radnje uz naknadu ili besplatno.

RAMPLASMAN: Uvoz robe uslovljen u odredenom roku izvozom iste (ili slicne) robe, bez placanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz.

REEKSPORT: Posao posredovanja pri kupoprodaji robe izmedu partnera koji se nalaze u razlicitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera.

REGRES: Pravo isplatioca da zahteva isplacenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru, zakonu).

REKLAMACIJA: Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze, koji istice poverilac.

REVIZIJA CENE: Promena iznosa ugovorne cene posle zakljucenja ugovora.

ROJALTI: Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišcavanja predmeta ugovora o licenci.

SALDO: Knjigovodstveni pojam koji oznacava razliku izmedu leve tj. strane „duguje“ i desne tj. strane „potražuje“ racuna.

SENZAL: Posrednik u zakljucivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira, u brodarstvu i prekomorskom osiguranju.

STOJNICE: Uobicajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod, odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda.

SMGS: Sporazum o medunarodnom prevozu robe železnicom.

SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) : U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum); jedna od banaka angažuje se kao vodeci menadžer (vodeca banka, glavni nosilac posla).

SPOT POSAO: Na medunarodnim berzama to znaci posao u okviru koga se placanje i isporuka mora izvršiti odmah po zakljucenju posla.

STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI: Odnos izmedju likvidne imovine i kratkorocnih obaveza; kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najcešce koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju.

STALE-DOKUMENTI: Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje.

SVIC : U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo, odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim.

SVIFT : Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije

SVING (KREDITNA MARŽA): Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje, u okviru bilateralnog platnog sporazuma, uzajamno odobravaju jedna drugoj.

SVING KREDIT (RECIPROCNA KREDITNA LINIJA): Reciprocni kredit do cijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom racunu preci u dugovanje.

SVIP DEPOZITI (RACUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM CIŠCENJU): Aranžmani izmedju transaktora i banke, po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj cekovni racun (transakcioni depozit).

SVOP (ZAMENA, TRAMPA) : Posao u cijoj je osnovi neki oblik zamene.

SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA): Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka.

ŠPEDITER: Lice koje u svoje ime a za racun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe.

TARA: Težina ambalaže u koju se roba pakuje, odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret.

TARIFA: Spisak cena za razlicite vrste usluga.

TEKUCI RACUN (KONTOKORENT): Racun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekuceg racuna), a to može biti i fizicko, i pravno lice.

TENDER: Ponuda za izvodenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvodaca investicionih i drugih slicnih radova.

TERMS OF TRADE: Odnosi razmene.

TEZAURACIJA: Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj nacin što se novac zadržava izvan prometa.

TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU): Rizik koji je rezultat pojedinacnih transakcija, na cijem se pocetku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu.

TRANSFERNI RIZIK: Rizik koji proizilazi iz politickih, društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogucnost, sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci.

TRANŠA: Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti, kada se zajam emituje u intervalima i u delimicnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u razlicitim zemljama.

UNCTAD: Konferencija UN o trgovini i razvoju.

UNCITRAL: Komisija UN za medunarodno trgovacko pravo.

UNIDO: Organizacija UN za industrijski razvoj.

ULOG-DEPOZIT: Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na racunu kod banke. Sa ulogom ulagac u suštini daje banci pozajmicu. Ulog može biti po videnju i orocen.

UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI): Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trecoj zemlji.

VALUTA (NOVCANA JEDINICA): Novcana jedinica koja cini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje, tj. efektivni novac i novcani znaci (novcanice, banknote) koji su u jednoj zemlji u opticaju.

VALUTA (ROK): Datum odobrenja ili zaduženja na racunu, tj. dan kada pocinje da tece ili se završava ukamacivanje.

VALUTA PLACANJA: Valuta u kojoj treba da bude izvršeno placanje novcane obaveze.

VALUTIRANJE: U obracunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kadse naracunu prodavca, odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje, odnosno zaduženje tog racuna.

VALUTNA KLAUZULA: Klauzula sadržana u ugovornim odredbama, narocito kod medjunarodnih kredita i zajmova.

VAUCER: Isprava koju izdaje putnicka agencija, a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obicno ugostitelju, hoteljeru) da pruži putniku usluge naznacene u ispravi.

ZATEZNA KAMATA: Obracunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri placanju. Njena visina i nacin obracunavanja su obicno odredeni zakonom.

ZAPIS (BLAGAJNICKI, KOMERCIJALNI) : Kratkorocni vrednosni papir, koji se odnosi na odredeni novcani iznos, sa odredenim rokom dospeca i odredenom kamatnom stopom.


Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije