TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Trzisna inspekcija

Ideja Udruženja trgovine Privredne komora Beograda je u dinamičnom razvoju trgovine u okviru modernih drzava koje se zasnivaju na tržišnom i ekonomskom principu sa jedne strane, i idejama socijalne odgovornosti i pravičnosti sa druge.

Privredna komora Beograda u tom pogledu bila bi spona u poštovanju zakona i dobrih poslovnih običaja u ovoj oblasti čija uloga nije samo interes zaštite ekonomski slabije ili nedovoljno informisane strane – potrošača, vec i trgovaca koji se na taj nacin angazuju u fer konkurentskoj borbi  na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, ali i nižim cenama i višem nivou kvaliteta proizvoda i usluga.

U tom smislu, zadatak Udruženja trgovine bila bi strategija i definisane mere zasnovane na:

 • analizi propisa u oblasti tržišne inspekcije kao i drugih merodavnih propisa zaštite potrošača
 • prioritetima za jačanje institucionalnih kapaciteta  vladinih institucija i nevladinih organizacija
 • potreba za bolju integraciju politike zaštite potrošača u sve druge politike
 • mehanizmima  za sudsku i vansudsku zaštitu
 • stvaranje ambijenta konkurentnosti, i borbe za kvalitet usluga i proizvoda u cilju potpuno zadovoljnog potrosaca.

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
Tržišna inspekcija

11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, telefon: 2699-310
www.mtt.gov.rs/sektori/sektor-trzisne-inspekcije/

LIDIJA STOJANOVIĆ,
pomoćnik ministra – glavni tržišni inspektor
telefon: 3614-334
e-mail: lidija.stojanovic@mtt.gov.rs

Republička tržišna inspekcija nadležna je za:

 • Nadzor prometa robe i usluga
 • Kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda
 • Kontrolu u cilju zaštite potrošača
 • Kontrolu merila i mernih jedinica
 • Kontrolu upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda
 • Kontrolu snabdevenosti tržišta i cene
 • Sprečavanje nelojalne konkurencije
 • Utvrđivanje uslova za obavljanje privrednih delatnosti

U Sektoru tržišne inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti praćenja i unapređenja međuresorne i regionalne saradnje u oblasti tržišnog nadzora, izrade i usaglašavanja operativnih međuresornih planova, nadzora tržišta i objedinjavanja izveštaja o koordiniranom nadzoru tržišta za Vladu RS, razmenu informacija i obaveštavanje javnosti o nebezbednim proizvodima na tržištu; poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; cene robe i usluga; usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu (tehnički nadzor); kvalitet usluga; sprečavanje nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; poslove koji su neposredno vezani za vršenje inspekcijskog nadzora: izrada procedura za vršenje inspekcijskog nadzora; interna obuka tržišnih inspektora za primenu novih propisa i procedura u postupku inspekcijskog nadzora; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru, analiza tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana kontrola za naredni period; kontrola ažurnosti rada odeljenja tržišne inspekcije i tržišnih inspektora; praćenje izvršenja naloga dostavljenih odeljenjima; predlaganje mera za otklanjanje nepravilnosti u radu inspektora i odeljenja; provere i obrada navoda inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka; neposredan inspekcijski nadzor iz nadležnosti tržišne inspekcije radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i odeljenja; pripreme ovlašćenih predstavnika podnosioca zahteva za pretres pred sudom za prekršaje; obrada predmeta za Javno pravobranilaštvo u postupcima koji su pokrenuti od strane tržišnih inspektora; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz nadležnosti tržišne inspekcije po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Sektora; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Sektora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

UNUTRAŠNJE JEDINICE U SEKTORU TRŽIŠNE INSPEKCIJE

U SEDIŠTU MINISTARSTVA:

 • Odeljenje za opšti nadzor;
 • Odeljenje za tehnički nadzor;
 • Odeljenje za obuku i izveštavanje;
 • Odeljenje za kontrolu ažurnosti, kontrolu primene procedura i postupanja u sudskim postupcima.

IZVAN SEDIŠTA MINISTARSTVA:

 • Odeljenje tržišne inspekcije Beograd, u područnoj jedinici za grad Beograd sa sedištem u Beogradu, Kontakt telefon: 3117-418
 • Odeljenja tržišne inspekcije: Bor, Valjevo, Vranje, Zaječar, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kikinda, Kosovska Mitrovica, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Pančevo, Požarevac, Prokuplje, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak, Šabac

KADA SE OBRAĆATE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Primećeno je da među potrošačima postoji velika zabuna o ovlašćenjima i postupanju tržišne inspekcije, pa je potrebno razjasniti ovu problematiku i pojasniti kako tržišna inspekcija reaguje u skladu sa ovlašćenjima koja su Zakonom propisana.

Novim Zakonom o zaštiti potrošača promenjene su nadležnosti tržišne inspekcije i sada su brojnije u odnosu na prethodni Zakon iz 2005. godine. Važno je istaći da je, u skladu sa evropskom praksom i praksom na svim razvijenim tržištima, ukinuta uloga tržišnog inspektora kao arbitra u rešavanju pojedinačnih potrošačkih problema.

Tržišna inspekcija postupa u situaciji kada trgovac:

 1. Ne odgovori na reklamaciju potrošača u zakonskom roku od 15 dana
 2. Zloupotrebljava izraz garancija
 3. Nepošteno posluje
 4. Šalje pošiljke koje potrošač nije naručio
 5. Prodaje, služi i poklanja maloletniku duvanske odnosno alkoholne proizvode i pivo itd.

Najveći broj pritužbi potrošača odnosi se na nesaobraznost robe ili usluge, ali tu su i drugi problemi na koje se potrošači žale. Važno je istaći sledeće: Odnos između trgovca i potrošača iz ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga je ugovorni odnos građanskog prava, te nema mesta postupanju tržišne inspekcije, kao organa državne uprave. Ovo je procedura uobičajena za Evropu i okolne zemlje, koja podrazumeva nemešanje države i time ne narušava odnose između učesnika na tršištu. Preciznije, to znači da ukoliko potrošač, prvo u direktnom kontaktu sa trgovcem, pa kasnije obraćajući se udruženjima za zaštitu potrošača, ne uspe da reši problem, odnosno ne ostvari svoja prava, predstoji mu sudska zaštita. Pre započinjanja eventualnog sudskog postupka potrošač ima mogućnost da pokuša i vansudsko rešavanje sporova. Jedan od načina je i medijacija koja predstavlja vansudsko rešavanje sporova. Član 148. Zakona o zaštiti potrošača taksativno nabraja ovlašćenja inspekcijskih organa, te se možete još detaljnije o ovome informisati u odeljku Zakonodavstvo.

KOME I KAKO ULOŽITI PRIJAVU

 Obratite se trgovcu Ukoliko vam trgovac
ne izađe u susret, obratite se Regionalnom savetovalištu

Ukoliko ne rešite
problem medijacijom,
predstoji vam sudska zaštita

Udruženje trgovine, turizma i usluga

Oblasti

Info

Grupacije