PREDLOZI I NACRTI ZAKONA

 

 1. Nacrt zakona o banjama 
  ( Tekst Predloga zakona i Nacrta zakona se nalaze na sajtu Ministarstva za trgovinu, turizam i usluge)

 

ZAKONI I DRUGI PROPISI

 1. Zakon o turizmu
  (Službeni glasnik RS br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)
 2. Zakon o banjama
  (Službeni glasnik RS br. 80/92 i 67/93)
 3. Posebne uzanse u turizmu
  (Službeni glasnik RS br. 33/01)
 4. Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu (.pdf)
 5. Pravilnik o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini (pdf)
  (Službeni glasnik grada Beograda br. 36/2007.)
 6. Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd
  (Službeni list grada Beograda br. 3/01, 15/01, 24/01, 26/01, 9/02, 30/02,17/03, 37/04, 29/0; Službeni glasnik RS br. 17/03)
 7. Odluka o boravišnoj taksi
  (Službeni list grada Beograda br. 5/02, 37/04,29/05)
 8. Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija, kao i o uslovima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja
  (Službeni glasnik RS br. 57/94)
 9. Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama
  (Službeni list grada Beograda br. 19/95, 18/96)
 10. Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za subvencije u turizmu za 2006. godinu
  (Službeni glasnik RS 27/06)
 11. Uredba o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006 godinu
  (Službeni
  glasnik RS 44/06)
 12. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja
  (Službeni glasnik RS 109/05)
 13. Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža na kojima je nosilac prava korišćenja grad Beograd
  (Službeni glasnik grada Beograda 5/05 i 28/05)
 14. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invalidetom
 15. Odluku o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda (strana 32)

PITANJA I ODGOVORI:

Poštovani,
interesuje se clanica Privredne komore Beograda, koja bi htela da otvori jos jedan ugostiteljski objekat u novoizgradjenoj delimicno nastanjenoj stambeno-poslovnoj zgradi, da li joj je potrebna saglasnost ostalih vlasnika lokala i stanara u vezi obavljanja ugostiteljske delatnosti, buke i mirisa. Naime, ventilacija bi bila izvedena prema propisima, da li stanari mogu da se bune s obzirom na termicku obradu hrane i nivo buke ?  Koje su dozvoljene granice i kakvo je sankcionisanje za nepostovanje?U vezi sa pitanjima članice Privredne komore Beograda, od 1.12.2010. godine, koje se odnosi na uslove i potrebne saglasnosti za otvaranje ugostiteljskog objekta u poslovno-stambenoj zgradi, obaveštavamo vas o sledećem:

Poštovana,

Inspektor Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Beograda obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora nad primenom i sprovođenjem Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) i drugih zakona i propisa u ovoj oblasti, u privrednim subjektima koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji grada Beograda. U cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine, u maju mesecu, 2009. godine, usvojen je set novih zakona koji definišu preciznije mehanizme za sprečavanje ugrožavanja iste, među kojima je i Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), i Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) koji inspektoru za zaštitu životne sredine daju određena ovlašćenja za preduzimanje mera kada je u pitanju zaštita vazduha i zaštita od buke u objektima za koje je grad Beograd izdao odobrenje za izgradnju.

Zakonom o  zaštiti  od  buke u  životnoj sredini,  odredbom člana 12. stav 2. propisano je da pri projektovanju, građenju i rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture, industrijskih objekata, stambenih i stambeno-poslovnih i poslovnih objekata nosilac  projekta dužan je da sprovede mere zvučne zaštite u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Član 13. istog zakona precizira utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite od buke, pa u stavu 4. određuje da se u postupku tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole, za projekte za koje nije potrebna izrada procene uticaja na životnu sredinu, za projekte za koje je izrađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno izdata integrisana dozvola utvrđuje se ispunjenost uslova i mere zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite.

Zakonom o zaštiti vazduha, u članu 4. propisana je obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji u obavljanju svoje delatnosti utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduha, da obezbede tehničke mere za sprečavanje ili smanjenje emisije u vazduh, planiraju troškove zaštite vazduha od zagađivanja u okviru investicionih i proizvodnih troškova i prate uticaj svoje delatnosti na kvalitet vazduha, a članom 55. stav 4. istog zakona, propisana je dužnost operatera stacionarnog izvora zagađivanja, kod koga se u procesu obavljanja delatnosti mogu emitovati gasovi neprijatnog mirisa da primenjuje mere koje će dovesti do redukcije mirisa iako je koncentracija emitovanih materija u otpadnom gasu ispod granične vrednosti emisije. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduhu, („Službeni glasnik RS, broj 71/10“), ne tretira ugostiteljske objekte kao zagađivače životne sredine, pa u skladu sa iznetim, inspektor za zaštitu životne sredine, nema precizirana ovlašćenja za preduzimanje mere u ovakvim slučajevima.

Za konkretan slučaj, koji Vi navodite u Vašoj e-mail poruci, a odnosi se na uslove i potrebne saglasnosti za otvaranje ugostiteljskog objekta, u cilju zaštite životne sredine i zaštite prava naših sugrađana na mirnu i zdravu životnu sredinu, uzimajući u obzir da je preventiva najbolje sredstvo zaštite, savetujemo Vas da vaše članove obavestite da poslovne prostorije upodobe nameni shodno zakonskoj regulativi  pre upotrebe ili izdavanja u zakup, ili zakupce na vreme obavestite o obavezi da radni prostor prethodno privedu nameni i obezbede potrebna odobrenja shodno Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09).

U protivnom, u vršenju inspekcijskog nadzora, građevinski inspektor, ovlašćen je da utvrdi:

-da li se objekat koristi za namenu za koju je izdata građevinska dozvola i donosi rešenje o zabrani korišćenja objekta ukoliko je prenamena izvršena bez potrebnog odobrenja nadležnog organa.

-da li izvršeni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacija koji se ugrađuju odgovaraju zakonu  i propisanim standardima, tehničkom normativima i normama kvaliteta.

Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i broj 88/10), Zakonom o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 125/04) i Pravilnikom o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata, („Službeni glasnik RS“, broj 41/10), propisuju se minimalno tehnički i sanitarno-higijenski uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata.

Imajući u vidu navedene činjenice, u cilju potunijeg informisanja, možete se obratiti nadležnom organu za građevinske poslove (opština ili grad ) na kojoj se nalazi predmetni objekat,  zatim sanitarnoj inspekciji i turističkoj inspekciji.


S poštovanjem,

POMOĆNIK SEKRETARA
Dr sci. Vesna Đorđević
po rešenju o ovlašćenju
br. 021-3/09-V-01 od 19.10.2009.godine


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar