ZAKLJUČCI  KONFERENCIJE  "REGIONALNA SARADNJA U RAZVOJU TURIZMA"


U periodu od 27. do 30. maja 2009.godine u Beogradu u organizaciji Privredne komore Beograda je održan skup predstavnika privrednih, naučnih i stručnih asocijacija u oblasti turizma, UNWTO, EU, Eurogites, a u okviru Konferencije pod nazivom "REGIONALNA SARADNJA U  TURIZMU".

U centru pažnje našle su se teme iz oblasti:

 1. Integrisani turistički proizvod i
 2. Ruralni turizam.

Na ovom skupu uzelo je učešće 157 predstavnika iz 12 zemalja sa područja Jugoistočne Evrope.

Podneto je ukupno 52  referata.

 

Na bazi podnetih naučnih i stručnih radova i vođene rasprave, došlo se do sledećih zaključaka:

 1. Učesnici Konferencije dali su podršku razvoju saradnje zemalja Jugoistočne Evrope u  unapređenju turizma u različitim oblastima i razmeni iskustava i dostignuća.
 1. Oblici saradnje mogu biti raznovrsni. Posebno će se usklađivati aktivnosti nadležnih državnih organa za turizam zemalja ovog regiona, a obuhvataće saradnju nacionalnih turističkih organizacija, privrednih komora, privrednika, asocijacija subjekata iz oblasti turizma i naučno- obrazovnih institucija i dr.
 1. Imajući u vidu predloge većeg broja učesnika o jačanju regionalne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope i potrebi za institucionalizovanjem regionalne saradnje u oblasti turizma, obrazuje se Asocijacija kao poseban oblik saradnje pod nazivom SOUTHEAST EUROPE TOURISM FORUM.

Zadatak ovog Foruma je da podstiče saradnju u razvoju turizma raznih nosilaca

turizma zemalja ovog regiona.

SOUTHEAST EUROPE TOURISM FORUM će se posebno baviti:

 • organizovanim  pristupom i delovanjem na tazvoju turističkih usluga na području Jugoistočne Evrope;
 • zajedničkim delovanjem na održivom razvoju turizma i
 • aktivnostima na povećanju kvaliteta i konkurentnosti turističkih usluga u regionu.

Forum ce sarađivati sa UNWTO, EU, Paktom za  stabilnost.

Skupovi će se održavati najmanje jednom godišnje u zemljama regiona.

Da bi se ovi ciljevi ostvarili formira se Inicijativni Bord (SEETF), koji čine:

 1. mr Svetozar Krstić, Privredna komora Beograda, predsednik Inicijativnog odbora
 2. prof dr Goran Petković, državni sekretar, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 3. Suzana Turku Kashara, zamenik ministra turizma, kulture, omladine i sporta,  Republika Albanija
 4. prof dr Slobodan Unković, Univerzitet Singidunum
 5. dr. sc. Miroslav Dragičević, Horwarh HTL
 6. dr Sanja Vlahović, Univerzitet Mediteran,Crna Gora
 7. Goran Brčkalović, Vanjsko trgovinska komora BIH
 8. mr. sc. Dijana Katica, Hrvatski farmer, Hrvatska
 9. Dončo Tanevski,Član borda IHRA
 10. Blagoje Ragin, predsednik BAHA, Bugarska
 11. Anita Hendiger, Enterprice Europe Network, Mađarska
 12. Ilona Mihaies, Evropski centar za demokratiju, Rumunija
 13. dr Werner Kvarda, Univerzitet BOKU, Austrija
 14. Klaus Erlich, Eurogites, predsednik
 15. Ljubica Milojević, predstavnik UNWTO
 16. Peter Vesenjak, Hosting, Slovenija

Inicijativni Odbor ima za zadatak da pripremi Sporazum i druga dokumenta za osnivanje SEETF. Sve formalne radnje u vezi sa obrazovanjem SEETF treba da završi do 30. septembra 2009. godine.

SEETF je otvoren za pristupanje svim stejkholderima u turizmu iz regiona, i međunarodnim asocijacijama u turizmu.

 • Konferencija preporučuje Vladama svih zemalja iz regiona donošenje posebne Strategije razvoja ruralnog turizma kao sastavnog dela strategije razvoja turizma.
 • Polazeći od preporuke UNWTO i značaja turizma kao pokretača ekonomske obnove u prevazilaženju ekonomske krize, kao i od velikog značaja za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje, preporučuje se vladama zemalja donošenje posebnih stimulativnih mera za razvoj turizma.
 • Prezentovani prilozi sa ovog skupa biće publikovani, kroz objavljivanje Zbornika radova Konferencije.

Mole se svi učesnici da do 30. juna 2009. godine dostave autorizovane radove u Wordu , u obimu jednog autorskog tabaka, na engleskom ili srpskom jeziku.

Zbornik radova  biće objavljen do 1. septembra 2009. godine.

 • Ovi zaključci biće dostavljeni svim učesnicima Konferencije, nadležnim organima država regiona zaduženim za turizam, kao i međunarodnim organizacijama UNWTO, predstavništvu EU, Eurogites, Paktu za stabilnost.

                                                                 

   mr Svetozar KrstićUdruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar