ZBORNIK RADOVA 2013


S A D R Ž A J

PREDGOVOR ..........................................................................................7

POLOŽAJ SRBIJE U MEĐUNARODNOM TURIZMU
Slobodan Unković ...................................................................................9

KULTURNI TURIZAM U HRVATSKOJ: OD STRATEGIJE DO NEIZVJESNE BUDUĆNOSTI
Damir Demonja .....................................................................................21

ZNAČAJ INOVACIJA I TEHNOLOŠKIH PROMENA ZA RAZVOJ TURIZMA
Dejan Zrilić ...........................................................................................39

INOVACIJE U FUNKCIJI STICANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI U HOTELIJERSTVU
Filip Đoković...........................................................................................47

INSTITUCIONALNE REFORME KAO INOVACIJE U RURALNOM TURIZMU REPUBLIKE SRBIJE
Gordana Radović ...................................................................................59

CROWDSOURCING AS A NEW BUSINESS MODEL : THE CASE OF TOURISM
Siniša Zarić ...........................................................................................71

NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA KAO TURISTIČKI BREND SRBIJE
Željko Bjeljac ........................................................................................87

EXPLORING MACEDONIA – THE CASE OF VIRTUAL DMC
Maja Novak – Cherepnalkovska .............................................................101

ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI SARADNJE KROZ MODEL JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U TURISTIČKOM SEKTORU SRBIJE
Jasmina Leković ...................................................................................115

KLASTERI U TURIZMU
Sanja Jakovljević .................................................................................131

INOVATIVNE USLUGE U RAZVOJU TURIZMA BANATA U EVRO-REGIONALNOM KONTEKSTU
Daniel Magdu .......................................................................................141

MEDIJI I TURIZAM
Svetlana Zrilić ......................................................................................151

 

REČ UREDNIKA

Turizam se danas suočava sa globalizacijom, modernizacijom i očekivanjem da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja broja putovanja. Turizam postaje važan pokretač kako ekonomskog tako i političkog razvoja mnogih zemalja. Projekcija razvoja turizma u narednom periodu podrazumeva promenu u ponašanju turista, razvoju informacionih tehnologija i podizanju kvaliteta turističkih usluga. Preuzimajući ulogu lidera turizam preuzima i odgovornost
da se njegov razvoj zasniva na kriterijumu održivosti.

Savremene tendencije u razvoju turizma nameću potrebu primene inovacija u turističkoj delatnosti. Turizam kao privredna delatnost je izložena promenama koje su prouzrokovane primenom novih tehnologija. Od pravovremene implementacije novih tehnoloških promena u turističkoj ponudi zavisi i ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu.

Inovacije u turističkoj industriji ne možemo posmatrati samo kroz implementaciju novih tehnologija odnosno samo kroz prizmu tehnoloških inovacija već i kroz inovacije u oblasti edukacije zaposlenih. Permanentno obrazovanje i usavršavanje kadrova u turizmu predstavlja još jednu kariku u podizanju konkurentnosti i inovativnosti.

Ova publikacija nastoji da ukaže na značaj koju inovativne promene imaju za razvoj turizma. Zbornik obuhvata odabrane radove sa Regionalne turističke konferencije ’’ Savremene tendencije u razvoju turizma - Inovacije i turizam’’ održane u oktobru 2013. godine u organizaciji Udruženja ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda. Radovi koji su publikovani u Zborniku opisuju različite inovacije koje su usvojene u turističkoj industriji. Privredna komora Beograda će u narednom periodu nastojati da kroz regionalnu saradnju i svoje inovativne aktivnosti doprinese razvoju turističke delatnosti u celini.

Dr Milan Janković

 

ZBORNIK RADOVA 2009-2010

 
S A D R Ž A J

 

Predgovor . . . . . . . . . . 7

 

2009.

Eko -menadžment sistemi i turizam

Prof. dr Dobrica Jovičić. . . 11

MERE PODRŠKE RAZVOJU TURIZMA U PODUNAVLJU

Nebojša Matijašević. . . . . . . . . . 27

RURALNI TURIZAM U OKVIRU MULTIFUNKCIONALNE

POLJOPRIVREDE – MOGUCNOSTI I OGRANICENJA

Dr Ljiljana Vasilevska . . . 35

THE CULTURAL POTENTIALS AND CONSTRAINTS FOR

CROSS-BORDER CO-OPERATION IN TOURISM

Prof. dr. Borislav Stojkov. . . 47

FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA OD STRANE

EVROPSKE KOMISIJE

Mr Sanja Jakovljević. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA SRBIJE

Dejan Zrilić, ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

Mr Svetozar Krstić. . . 77

2010.

Uticaj ekonomske krize na me đunarodni

turizam u svetu

prof. dr Slobodan Unković. . . . . . . . . . . . . . 87

PRINCIPI I SREDSTVA U POSTIZANJU CILJEVA

ODRŽIVOG TURIZMA

Dr Vladimir Stojanović, Dr Lazar Lazić, Mr Igor Stamenković. . 101

PRIMJENA SAVREMENIH INOVACIONIH TEHNOLOGIJA U

TURIZMU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE

Mr Nikola Atlagić. . . . . . 111

IMIDŽ I PREPOZNATLJIVOST VOJVODINE KAO POTENCIJALNE

TURISTIČKE DESTINACIJE KOD STRANIH TUR-OPERATERA

Mr Ivo Mulec . . . . 121

ODRZIVI RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U FUNKCIJI

PROSTORNOG RAZVOJA RURALNIH PODRUCJA

Dr Ljiljana Vasilevska . . . 131

ODRŽIVOST RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE BEOGRAD

Dr Marija Maksin. . . 141

Marketing i njegov zna Čaj u oČuvanju Životne

sredine i razvoju odr Živog turizma

Mr Nata Ćirić. . . . . . . . 159

 

REČ UREDNIKA

Turizam je po mnogo čemu jedinstveni fenomen. Kao koncept putovanja zbog odlaska na odmor i deo životnog stila u savremenom društvu, turizam je „naterao“ mase ljudi da se kreću, ponekada sa jednog kraja planete na drugi, kao nikada do tada u njihovoj istoriji. Razvoj turizma je poslednjih decenija uticao da se po ostvarenom prihodu ova delatnost nađe na trećem mestu, odmah posle naftne i automobilske industrije. Paralelno sa kvantitativnim narastanjem turizma, dešavaju se i značajne kvalitativne promene ove privredne delatnosti. Turizam se sve više okreće pojedincu. Pojavljuju se novi oblici turizma posvećeni edukaciji, očuvanju životne sredine i zajednicama lokalnog stanovništva. Težište se sve više skreće sa koncepta masovnosti na sofisticirani, „mekani“ turizam sa brojnim i raznovrsnim turističkim proizvodima. Nove tendencije u razvoju ove narastajuće delatnosti dale su kao nikada do sada šansu potencijalnim turističkim destinacijama, koje se po svojim atributima manje uklapaju u koncept masovnog turizma. U tome se nalazi konkretna šansa turizma Srbije. Raznovrsni turistički resursi, u širokoj paleti od prirodnih do kulturnih, čine Srbiju dovoljno turistički atraktivnom. Međutim, prisustvo resursa nije samo po sebi i dovoljno da bi se turizam razvio. Kao da u ovoj konstataciju počinju brojni problemi i izazovi domaćeg turizma. Deo tih izazova dobro je prepoznat od strane istraživača i naučnog kadra iz oblasti turizma. Ova publikacija predstavlja pokušaj konkretnijeg doprinosa Privredne komore Beograda u afirmaciji turističkih resursa i turističke delatnosti Srbije, kao i drugih država regije. Zbornik obuhvata odabrane radove sa Prve regionalne turističke konferencije „Regionalna saradnja u razvoju turizma“ održane u maju 2009. godine i Druge regionalne turističke konferencije „Saradnja u razvoju turizma – održivi razvoj kao uslov konkurentnosti u turizmu“ održane juna 2010. Privredna komora Beograda će i ubuduće podsticati razvoj turizma u Beogradu, Srbiji i drugim državama regije na način kako je to, okupljanjem stručnjaka iz ove oblasti, učinila tokom prethodne dve godine, jer samo kroz podsticanje regionalne saradnje turistički proizvodi Srbije mogu postati jači i više prepoznatljivi na tržištu.

Dr Milan Janković


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar