Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma
na teritorije grada Beograda u 2009. godini

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
upućuje

POZIV
za dostavljanje prijava za
FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA
NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2009. GODINI

Finansiraće se projekti i programi koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
– promovišu turističke mogućnosti i obogaćuju turističku ponudu Beograda;
– podižu nivo kvaliteta turističke i ugostiteljske usluge na teritoriji grada Beograda;
– afirmišu turističke manifestacije;
– uvode nove programe u turističku ponudu, kojom bi se promovisale ambijentalne celine grada Beograda;
– drugi posebni ciljevi koji doprinose razvoju turizma Beograda

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda, i to:
(a) lokalne vlasti,
(b) nevladine organizacije,
(v) univerziteti,
(g) instituti,
(d) stručne asocijacije,
(đ) sindikati,
(e) druge neprofitne institucije.

Za finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma opredeljena su sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara.

Podnosilac prijave mora da dostavi:

  1. prijavu po ovom pozivu;
  2.  izvod o registraciji izdat od nadležnog organa, ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja ovog poziva, dostavljen kao original ili overena fotokopija (čiji original nije stariji od šest meseci od dana objavljivanja poziva);
  3. fotokopiju osnivačkog akta (sa svim promenama i dopunama);
  4. budžet projekta (specifikacija troškova) za realizaciju predloženog programa i projekta (isključivo izraženi dinarima), sa pečatom i potpisom odgovornog lica;
  5. izjavu overenu pred nadležnim državnim organom (obrazac I);
  6. izvod iz registra – matični broj (fotokopija);
  7. potvrdu o izvršenoj registraciji – poreski identifikacioni broj – PIB (fotokopija);
  8. karton deponovanih potpisa kod poslovne banke (fotokopija).

Prioritet u dodeli sredstava imaće programi (projekti) podnosioca prijava na osnovu kriterijuma datih u „Uputstvu”.

Nakon izvršenog izbora, Sekretarijat za privredu sklopiće ugovore sa nosiocima programa i projekata.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 6. april 2009. godine, do 16 časova.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 3061-522. Osoba za kontakt: Srđan Miletić.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uputstvo i obrazac prijave možete preuzeti ili u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5 (18 sprat) ili na sajtu Skupštine Grada (odeljak Korisni linkovi-desno).


Udruženje trgovine, turizma i usluga


Info

Prvi kongres ruralnog turizma

Savetovanje u oblasti ruralnog turizma

TAIEX seminar