1. decembar 2017.

SEDNICA SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA   

U PKS-Privrednoj komori Beograda održana je sednica Sekcije za razvoj faktoringa u proširenom sastavu, na kojoj je usvojen izveštaj o radu u 2017. godini i plan aktivnosti za 2018. godinu. Klјučne aktivnosti u narednoj godini odnose se na  sprovođenje redovne godišnje ankete o ostvarenom prometu faktoring usluga u prethodnoj godini , pokretanje inicijative  ministarstvu finansija -upravi za sprečavanje pranja novca za dopunu tumačenja pojedinih odredbi zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma , sa argumentima za preispitivanje važećeg mišlјenja po pitanju  tumačenja „ stranke u poslovnom odnosu“ odnosno postojanja obaveze identifikacije dužnika u jednofaktorskom sistemu faktoringa i domaćem faktoringu, kao i  nastavak saradnje sa EBRD kroz održavanje edukativnih radionica.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA