ZADRUŽNI SAVEZ BEOGRADA

mr Velimir Radojević
Predsednik Zadružnog saveza Beograda   
e-mail: radojevicv@kombeg.org.rs  
tel: (381 11) 2642-688 

Zadružni savez Beograda udružuje u Privrednu komoru Beograda, u skladu sa Zakonom o zadrugama i Pravilima Zadružnog saveza Beograda, kao kolektivne članove, zadruge zemljoradničkih, zanatskih, potrošačkih i drugih oblika organizovanja na području grada Beograda.

Ukupno raspoloživo poljoprivredno zemljište u Beogradu je 253.307ha, od čega  ukupno korišćeno poljoprivredno zemljište iznosi 136.389 ha, od čega porodična poljoprivredna gazdinstva obrađuju 102.976 ha, a gazdinstva pravnih lica i preduzetnika 31.141ha.

U 167 sela koja se prostiru u trinaest beogradskih opština, od ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta, oko 80% je u posedu porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava u regionu Beograda je 33.207 od čega porodičnih poljoprivrednih gazdinstava 33.104 a broj gazdinstava pravnih lica i preduzetnika 103. Porodična poljoprivredna gazdinstva čine 99,7% od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava u Beogradu.

Ukupan broj grla stoke na teritoriji grada Beograda po vrstama je sledeći:

 • Broj goveda      53.210  od toga na porodičnim poljopr.gazdinstvima  55%
 • Broj svinja      202.328  od toga na porodičnim poljopr. gazdinstvima  71%
 • Broj ovaca        78.519  od toga na porodičnim poljopr. gazdinstvima  97%
 • Broj koza          12.835  od toga na porodičnim poljopr. gazdinstvima  99%
 • Broj živine    1.198.949  od toga na porodičnim poljopr. gazdinstvima  76%
 • Broj pčelinjih društava  40.567  od toga na porodičnim poljopr. gazdinstvima  99%
 • Broj traktora  22.423  od toga na porodičnim poljopr. gazdinstvima  97%

Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ostvarena na poljoprivrednim gazdinstvima u Beogradu plasira se na beogradsko i druga tržišta u Srbiji, kako u svežem stanju tako i za potrebe prehrambene industrije. Deo proizvodnje ostaje za potrošnju na samom gazdinstvu.

Na teritoriji grada Beograda registrovane su 263 zadruge. Od čega su: 54 zemljoradničke, 127 omladinsko-studentske, 43 stambeno-građevinske, 8 uslužnih, 6 zanatskih, 6 izdavačkih, 4 vodne, 3 potrošačke i 12 ostalih zadruga.

Zadaci i poslovi saveza su:

 • Podsticanje zadrugarstva i unapređenje zadružnih principa i načela;
 • Pružanje stručne i druge pomoći zadrugama i zadrugarima prilikom osnivanja, poslovanja i prestanka rada zadruge;
 • Zastupanje interesa zadruga pred državnim organima, organima grada Beograda, opštinskim organima  kao i drugim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • Predstavljanje zadruga u inostranstvu i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim zadružnim organizacijama;
 • Organizovanje i podsticanje stručnog usavršavanja, naučno-istraživačkog rada i informativno-izdavačke i marketiške delatnosti od interesa za unapređenje zadrugarstva;
 • Upravlja imovinom u zadružnoj svojini koja mu je predata posle prestanka rada zadruge u skladu sa Zakonom;
 • Vodi evidenciju o zadrugama (knjigu zadruga – zadružni registar) i zadružnu statistiku;
 • Pruža pomoć zadrugama u izradi programa njihovog razvoja;
 • Vrši zadružnu reviziju ukoliko za to  ispuni Zakonom predviđene uslove;
 • Prati poslovanje i rad zadruga i predlaže mere koje treba preduzeti za zadruge koje su duže vremena u blokadi;
 • Prati rad organa upravljanja u zadrugama i predlaže neophodne  mere za njihovo funkcionisanje i uspostavljanje na način predviđen zakonom;
 • Obavlja informativnu i savetodavnu funkciju prema članovima saveza;
 • Povezuje zadruge sa kompanijama koje proizvode sredstva za rad i repromaterijal za potrebe poljoprivrede i organizacijama koje se bave prometom agroindustrijskih proizvoda;
 • Sarađuje sa naučno –obrazovnim institucijama u cilju unapređenja i razvoja zadrugarstva;
 • Organizuje simpozijume,savetovanja, seminare na kojima se  raspravlja o aktuelnim pitanjima iz oblasti poljoprivrede i zadrugarstva;
 • Organizuje edukaciju zadrugara i zaposlenih u zadrugama po pitanjima primene novih standarda i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji i njihove  primene u praksi;
 • Dodeljuje nagrade poljoprivrednim proizvođačima za najbolje ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji;
 • Učestvuje u izradi i realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i zadrugarstva ( samostalno ili u saradnji sa zadrugama i drugim subjektima);
 • Pomaže zadrugama u organizovanju ili učešću na sajmovima izložbama i drugim manifestacijama na kojima se vrši afirmacija zadrugarstva i zadružnih proizvoda;
 • Obavlja i druge poslove od interesa za zadruge i zadrugare a u skladu sa Zakonom o zadrugama i Pravilima saveza.

 

         


Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi