PROPISI - PODSTICAJNE MERE


 1. Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini

 2. Uredba o utvrđivanju srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine

 3. Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podrški razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu

 4. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta

 5. Uredba o izmenama uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini

 6. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini

 7. Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja za 2011. godinu

 8. Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2011. godini

 9. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2011. godini

 10. Uredba o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

 11. Uredba o izmenama uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kametne stope u 2011. godini

 12. Uredba o utvrđivanju programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

 13. Uredba o utvrđivanju programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

 14. Uredba o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

 15. Uredba o utvrđivanju i ostvarivanju prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu

 16. Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"

 17. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću

 18. Uredba o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini

 19. Uredba o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini

 20. Uredba o dopuni uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve

 21. Uredba o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje preko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i 2011. godini

 22. Uredba o utvrđivanju dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog progama u Republici Srbiji za period 2010.-2014. godine

 23. Uredba o reprogamiranju dugoročnih kredita datih za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

 24. Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2011. godinu

 25. Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga u 2011. godini

 26. Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenja stočarstva u 2011. godini

 27. Uredba o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini

 28. Uredba o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope


Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi