PROCENA I KONTROLA PRAVNIH RIZIKA VAŽAN SEGMENT KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je seminar posvećen temi "Procena i kontrola pravnih rizika kao instrument korporativne bezbednosti".

Seminar je imao za cilj da ukaže na mogućnosti unutrašnje pravne zaštite i na značaj saradnje i harmoničnog delovanja pravne službe i lica zaduženih za bezbednost u kompaniji. Razvoj pravnih veština i znanja je dragocen mehanizam zaštite bezbednosti preduzeća. 

Kategorije pravnih rizika mogu se podeliti na rizik od pravne neusaglašenosti – pravna odgovornost; rizik od neadekvatne eksterne regulative i rizik od neadekvatne unutrašnje regulative – nepostojanje pravne zaštite u kompaniji.

Zahtevi za ocenu pravnih rizika definišu se kroz adekvatnost internih pravnih pravila u oblasti zaštite podataka; adekvatnosti internih pravnih pravila o radnopravnoj odgovornosti zbog bezbednosnih propusta; adkevatnosti interne regulative i organizacije  u oblasti nadzora zakonitosti i celishodnosti; adekvatnosti internih pravnih pravila o prevenciji ugovornih rizika; adekvatnosti internih pravila o monitoringu pravnih postupaka korisnika i adekvatnost internih pravnih pravila o organizaciji sistema privatnog obezbeđenja.

Uspostavljanje sistema unutrašnje pravne zaštite i brzog i efikasnog pravnog reagovanja moguće je postići kroz standardizaciju  procedura u oblasti zaštite i bezbednosti informacija; adekvatne sistematizacije radnih mesta; uvođenje pravila o  odgovornosti za nepoštovanje internih procedura i nesavesno poslovanje; nadzor  i kontrola zakonitosti poslovanja, poštovanja internih procedura i sprovođenja mera za prevenciju  i tretiranje rizika; monitoring realizacije poslovnih ugovora; monitoring sudskih, upravnih i drugih sporova i postupaka koje organizacija vodi i uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole sa aspekta sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja. 

Polaznici su bili informisani o pojmu i oblicima pravnih rizika, kao i metodama kontrole i procene pravnih rizika, uz poseban fokus na probleme komercijalne špijunaže i zaštite osetljivih i poverljivih podataka.

Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info