OTVOREN TREĆI KONKURSNI ROK ZA PRIJAVU PROJEKATA U TEMPUS IV


Tempus je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU.  Program pomaže da obrazovni sistemi partnerskih zemalja ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa. Program finansira projekte u kojima učestvuju institucije visokog obrazovanja iz EU i 26 partnerskih zemalja među kojima je Srbija. Partneri u projektima mogu biti i sve druge vrste institucija i organizacija, počev od ministarstava i javne uprave do preduzeća i nevladinih organizacija.Ukupan budžet programa za Srbiju je blizu 7 miliona evra, od čega je najveći deo namenjen za finansiranje projekata.  Najznačajnije formalne novine u okviru 3.konkursa su:

 • Novi, e formulari za prijavu projekata i on-line podnošenje prijave
 • Značajno povećanje bruto iznosa za honorare nastavnog i administrativnog osoblja uključenog u implementaciju programa
 • Uvođenje nove vrste dokumenata kojim se daje institucionalna podrška tkz.”Mandate” umesto dosadašnjeg  “Endorsment letter
 • Nova pravila za angažovanje individualnih eksperata-potrebna saglasnost institucije za koju ekspert radi, a sami individualni eksperti i dalje pomažu partnerima u sprovođenju projekata, ali nisu više formalni članovi konzorcijuma
 • Zahtevnije ocenjivanje partnerstva u projektima kao i akcentovanje širenja rezultata projekta.

Pri podnošenju prijava za nacionalne projekte neophodno je poštovanje nacionalnih prioriteta.

Partnerski regioni u Tempus programu su:

 1. Zapadni Balkan
 2. Istočna Evropa i Centralna Azija
 3. Severna Afrika i Srednji Istok

Širi ciljevi Programa su:

 • unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i otvaranja prema potrebama tržista rada i društva uopšte
 • izgradnja kapaciteta institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, posebno njihovog kapaciteta za međunarodnu saradnju i kontinuirani proces modernizacije.

Specifični ciljevi Programa su:

 • prevazilaženje fragmentovanosti sistema visokog obrazovanja,
 • unapređenje interdisciplinarnosti i trans-disciplinarnosti,
 • poboljšanje zaposposlenosti ljudi sa univerzitetskom diplomom,
 • doprinos tome da Evropski prostor visokog obrazovanja postane prepoznatljiviji i atraktivniji u celom svetu;
 • reciprocitativni razvoj ljudskih resursa;
 • unapređenje međusobnog razumevanje između naroda i kultura EU i partnerskih zemalja

U regionu Zapadnog Balkana  TEMPUS program ima za cilj i doprinos pripremu potencijalnih zemalja članica EU za učestvovanje u Programu doživotnog učenja (Lifelong Learning Programme)

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU