CEFTA WEEK 2009


Privredna komora Crne Gore bila je 27. i 28. oktobra 2009. godine domaćin CEFTA WEEK 2009 konferenciji, u okviru koje je održan CEFTA FORUM PRIVREDNIH KOMORA i seminar pod nazivom TRGOVINA – INSTRUMENT EKONMSKOG RASTA I KONKURENTNOSTI. Događaj je bio izuzetna prilika da se prikažu dosadašnja iskustva i uticaj implementacije sporazuma CEFTA 2006 kod kompanija i pokrenu diskusije na temu bilateralnih problema. Istovremeno sa održavanjem seminara održan je i sastanak predsednika Privrednih komora bivših jugoslovenskih Republika, potpisnica sporazuma CEFTA 2006.

Sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA 2006 potpisan je 19. decembra 2006. godine u Bukureštu, a stupio je na snagu 26. jula 2007. godine za pet zemalja potpisnica: Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju, Moldaviju i UNMiK / Kosovo, zatim 22. avgusta 2007. godine za Hrvatsku, 24. septembra za Srbiju i 22. novembra za Bosnu i Hercegovinu.

Predsedavanje Sporazumom je bazirano na principu rotiranja i traje kalendarsku godinu. Makedonija je bila predsedavajuća tokom 2007. godine, Moldavija tokom 2008., a Crna Gora u 2009. godini. Republika Srbija je po principu rotiranja predsedavajuća od 01. januara 2010. godine, što će biti poseban izazov, s obzirom na postavljene prioritete:

  1. Stvaranje preduslova za liberalizaciju u oblasti usluga
  2. Kreiranje uslova za povećanje investicija
  3. Izveštavanje i prvi pregledi zakonodavstva u oblasti javnih nabavki
  4. Pravila i praksa konkurencije

Radionicom na temu CEFTA I INVESTICIONA KLIMA otpočeo je rad dvodnevne konferencije CEFTA WEEK 2009. Svaka zemlja potpisnica Sporazuma iznela je svoje dosadašnje iskustvo u sporovođenju CEFTA sporazuma, prednosti i probleme sa kojima se susreću preduzeća u poslovanju. Problemi u primeni Sporazuma postoje: poreklo robe, usluge, intelektualna svojina, rešavanje sporova, necarinske barijere. Stoga je cilj postojanje jedinstvenog tržišta, jer je Sporazum CEFTA predvorje EU.

Seminarom o trgovini kao instrumentu ekonomskog rasta i konkurentnosti otvoren je drugi dan konferencije. Izlagnja učesnika ukazala su na postojanje kontinuiteta u aktivnostima na svim nivoima privrede, između ostalog i na akademskom nivou, gde je formirana regionalna akademska mreža. Doprinos akademskog dela je ogroman i ogleda se kroz povezivanje univerziteta svih zemalja članica CEFTA 2006 i obradu statističkih podataka, koji se odnose na spoljnotrgovinsku razmenu zemalja u CEFTA regionu. Cilj postojanja Regionalne akademske zajednice je:

1.      Poboljšanje kvaliteta dobijenih statističkih podataka

2.      Dalji doprinos liberalizaciji trgovine

3.      Privlačenje SDI

4.      Uloga CEFTA u pregovorima za EU i STO

 

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU