POSLOVANJE SA KINOM: POGLED KA NOVOJ DEKADI

 

U organizaciji Prijatelja Evrope, EUROCHAMBERS-a i Evropske komisije u sredu, 9. decembra 2009. godine u biblioteci Solvej u Briselu održaće se međunarodna konferencija na temu: „Razumevajući Kinu“.

 

Kroz četiri sesija učesnici ovog međunarodnog skupa baviće se ekonomskim temama (uključujući trgovinu, strane direktne investicije i ulogu zdravstvenih fondova), potencijalima tehnološke saradnje Evropske unije i Kine, saradnjom u pravcu razvoja globalnih pravila i standarda i pitanjima zaštite intulektualne svojine.

 

Najavljeni učesnici na ovom samitu, pored ostalih, su i Neli Kros, evropski komesar za konkurenciju i Ze Song, ambasador NR Kine u EU.

 

Prva sesija pod nazivom „Uspostaviti ravnotežu - koliko daleko su EU i Kina od njihovog win-win cilja?“ podseća na posvećenost obe strane principima reciprociteta i ekonomske saradnje u obostranu korist potvrđene na samitu EU-Kina sredinom 2009. godine ali i na nerealističnost jedne ovakve političke posvećnosti kada se ima u vidu trgovinski jaz koji se povećao sa 49 milijardi dolara u 2000. na 169 milijardi u 2008. godini kao i protekcionistička ekonomska politika Kine. Istovremeno, pitanja o kojima će se na ovoj sesiji diskutovati odnose se na podsticanje MSP da započnu i razviju poslovanje u Kini i načine jačanja ekonomske saradnje u uslovima svetske ekonomske krize.

 

Druga sesija „Kina, EU i svet - saradnici ili konkurenti u potrazi za novim globalnim standardima?“ postavlja zanimljiva pitanja odnosa normi pojedinih kineskih provincija i normi centralnih vlasti kao i bilateralnih odnosa država članica EU sa Kinom. U ovim odnosima neophodno je obezbediti da jedan sagovornik priča u ime svih, Bejžing u ime Kine a Brisel u ime država članica EU. Cilj EU mora biti da izbegne zaobilaženje u odnosima Kine i SAD- a kao i da (p)ostane neophodan faktor globalnog ekonomskog poretka istovremeno šireći svoje standarde na ostale regione sveta.

 

Pitanjem tehnologije bavi se treća sesija a osnovno pitanje je: Može li tehnološka saradnja biti osnova za odnos zasnovan u korist i EU i Kine?“. Ovo pitanje se odnosi na probleme zaštite intelektualne svojine, interneta, cenzure softvera, transfera tehnologija. Organizatori ove diskusije smatraju da je ovo ključni momenat za Kinu ako želi da bude potpuno integrisana u novu, tehnološki zasnovanu globalnu ekonomiju i da privrednici iz EU investiraju svoje ideje i kapital u nju.

 

Poslednja sesija ove konferencije obuhvata pitanja zdravstvenih fondova i uspostavljanja zajedničkih standarda u oblasti farmaceutske industrije. Cilj ovog dela skupa je da se pronađu odgovori na pitanja: Kako povećati ove fondove u vreme krize, kako povećati inovativnost farmaceutskog sektora, koje su barijere pojavljivanju novih meducinskih proizvoda na tržištu, koja je to regulatorna politika EU koja će podstaći razvoj zdravstvenog sektora istovremeno poštujući ograničenja budžeta i bezbednosne standarde država članica i na koje načine uspostaviti efikasnu međunarodnu saradnju u cilju promovisanja novih modela zdravstvene zaštite.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU