POLOŽAJ I ULOGA PRIVATNIH IZVRŠITELJA  U PRAVOSUDNOM SISTEMU SRBIJE

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održan je stručni skup na temu: Položaj i uloga privatnih izvršitelja  u pravosudnom sistemu Srbije.

Realizatori stručnog skupa bili su :

 • Jovan Kordić, vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu i
 • Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore Izvršitelja Republike Srbije

Na stručnom skupu su istaknuti razlozi za uvođenje privatnih izvršitelja u pravosudni sistem Srbije i to: nedovoljan broj sudskih izvršitelja, njihova nedovoljna osposobljenost za vršenje poslova izvršenja, materijalna nezainteresovanost za obavljanje delatnosti imajući u vidu veoma niske plate sudskih izvršitelja, neopremljenost ni osnovnim sredstvima za obavljanje posla.

Istaknuto je da se za izvršitelja može se imenovati lice koje ispunjava sledeće uslove

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da je poslovno sposobno;
 3. da je steklo diplomu pravnog fakulteta;
 4. da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog isustva na pravnim poslovima;   
 5. da je dostojno da obavlja poslove izvršitelja;
 6. da je položilo ispit za izvršitelja;
 7. da se nad ortačkim društvom čiji je on ortak ne vodi stečajni postupak;
 8. da se protiv njega ne vodi istraga za krivično delo, odnosno da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja

a govorilo se i o disciplinskoj odgovornosti izvršitelja.

Predstavljena su ovlašćenja i nadležnosti izvršitelja.

Izvršenje se pokreće na osnovu  izvršne iili verodostojne isprave.

Izvršne isprave su:

 1. pravnosnažna odluka suda i sudsko poravnanje, kao i drugi akti stranaka koji su zakonom izjednačeni sa sudskim poravnanjem;
 2. pravnosnažna, odnosno konačna odluka doneta u upravnom i prekršajnom postupku i poravnanje u upravnom postupku, ako glase na ispunjenje novčane obaveze i ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;
 3. izvod iz registra založnih prava na pokretnim stvarima i pravima i izvod iz registra finansijskog lizinga koji sadrži podatke o ugovoru o finanasijskom lizingu i predmetu finansijskog lizinga;
 4. ugovor o hipoteci, odnosno založna izjava, sačinjena saglasno propisima kojima se uređuje hipoteka;
 5. usvojen plan reorganizacije u stečajnom postupku, čije je usvajanje potvrđeno odlukom suda;
 6. izvršna odluka koja je potvrđena kao Evropska izvršna isprava;
 7. druga isprava koja je zakonom određena kao izvršna isprava.

Verodostojne isprave su:

 1. menica i ček domaćeg ili stranog lica, sa protestom ako je to potrebno za zasnivanje potraživanja;
 2. obveznica i druga hartija od vrednosti izdata u seriji, koja imaocu daje pravo na isplatu nominalne vrednosti;
 3. faktura (račun) domaćeg ili stranog lica, sa otpremnicom ili drugim pismenim dokazom da je izvršni dužnik obavešten o nastaloj obavezi;
 4. izvod iz poslovnih knjiga za izvršene komunalne i slične usluge;
 5. javna isprava koja konstituiše izvršivu novčanu obavezu;
 6. bankarska garancija;
 7. akreditiv;
 8. overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da sa njegovog računa izvrši prenos novčanih sredstava na račun izvršnog poverioca;
 9. obračun kamate sa dokazima o osnovu dospelosti i visini potraživanja;
 10. privremena ili okončana situacija u vezi sa izvršenim građevinskim radovima;
 11. obračun o nagradi i naknadi advokata.

Bilo je reči i o obaveznim elementima predloga za izvršenje, troškovima postupka, kao i o nagradama i naknadama izvršitelja prema Pravilniku o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012), kao i o pravnim lekovima u postupku izvršenja.

Učesnicima stručnog skupa su dati odgovori na brojna pitanja nedoumice iz oblasti izvršenja i obezbeđenja, a Privredna komora će nastaviti aktivnosti iz ove oblasti u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu i drugim relevantnim institucijama o čemu će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke