ZAKON O PRIVATIZACIJI - PRAKTIČNA PRIMENA I OTVORENA PITANJA -  

Zakon o privatizacijiZbog aktuelne teme, a na zahtev velikog broja privrednika, u Privrednoj komori Beograda, u prepunoj sali privrednog medija centra održan je stručni skup na temu: ZAKON O PRIVATIZACIJI - PRAKTIČNA PRIMENA I OTVORENA PITANJA

Realizator stručnog skupa bila je mr Ljiljana Rajnović, dugogodišnji saradnik Komore, konsultant, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restrukturiranje i reorganizaciju, akviziciju, stečaj i likvidaciju. 

Na skupu obrađene sledeće teme: Novine u Zakonu o privatizaciji; privatizacija javnog kapitala; Privatizacija državnog manjinskog društvenog/ državnog kapitala kao i kapitala koji je u vlasništvu Agencije za privatizaciju  a AD i DOO i Akcionarskog fonda; Predmet privatizacije; Rokovi sprovođenja privatizacije društvenog i javnog kapitala i posledice neuspešne privatizacije; Obaveze privrednih društava sa većinskim i manjinskim  društvenim/državnim kapitalom; Način privatizacije i odluka o načinu privatizacije društvenog/državnog kapitala; Metodi i modeli prodaje manjinskog i većinskog kapitala, mogućnost dodele besplatnih akcija zaposlenima u subjektima privatizacije i strateškim investitorima; Mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije; Postupak finansijske konsolidacije u privatizaciji, položaj državnih poverilaca i pravne posledice; Obaveze državnih poverilaca da otpišu dug, konvertuju potraživanja u kapital subjekta privatizacije; Započeti postupci privatizacije, restrukturiranja i mogućnost naplate potraživanja poverilaca.

Istaknuto je sledeće:

Trenutno je 502 preduzeća koja čekaju na privatizaciju. Rok za privatizaciju društvenog kapitala je 31.12.2015.
Odredbe zakona ne primenjuju se na sportske organizacije, izdavače medija, preduzeća za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, osim ukoliko je zakonima koji uređuju položaj tih preduzeća, predviđena primena odredaba ovog zakona.
U postupku privatizacije ne primenjuju se odredbe ZOPD o raspolaganju imovinom velike vrednosti i ne donose se posebne odluke o prodaji imovine.
Privatizacija javnog kapitala i imovine subjekata koji posluju javnim kapitalom sprovodi se na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog organa AP, odnosno JLS.
Postupak privatizacije je sproveden ako je zaključen ugovor o prodaji kapitala i ako su ispunjeni svi uslovi za prenos vlasništva nad kapitalom koji su predviđeni ugovorom o prodaji (uplata kupoprodajne cene, dostavljanje bankarske garancije, upis promene vlasništva u nadležni registar), odnosno ostvaren Program za prodaju imovine.

METODI PRIVATIZACIJE

Metod prodaje kapitala i imovine: javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem.
Kapital subjekta privatizacije izražen u acijama može se prodavati i u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti;prihvatanjem ponude za preuzimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje AD.
Metodi privatizacije putem prenosa kapitala bez naknade su:prenos zaposlenima, prenos strateškim investitorima u skladu sa ovim zakonom i propisima koji uređuju podsticaj direktnih investicija.

PRAVNA SREDSTVA NA ZAKONITOST POSTUPKA

Pravo prigovora u roku od 8 dana od dana održavanja postupka podnosi ministrastvu nadležnom za poslove privrede preko Agencije. Nadležno ministarstvo je dužno da o prigovoru odluči u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.Akt kojim se odlučuje o prigovoru je konačan, a protiv akta ministarstva može se voditi upravni spor.

POKRETANjE POSTUPKA PRIVATIZACIJE

Ukoliko je subjekat privatizacije sa društvenim kapitalom, privatizacija se pokreće inicijativom ministarstva nadležnog za poslove privrede.
Postupak privatizacije subjekta privatizacije koje posluje javnim kapitalom pokreće se inicijativom Vlade, nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.
Nadležni organi, inicijativu za pokretanje postupka privatizacije dostavljaju Agenciji u roku od 5 dana od dana donošenja inicijative, Agencija dostavlja inicijativu subjektu privatizacije dostavi u roku od 5 dana od dana kada je nadležni organ dostavi Agenciji.

POSTUPAK PRIVATIZACIJE

Agencija objavljuje javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti:za sve subjekte privatizacije iz portfelja Agencije najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative za privatizaciju za subjekte privatizacije za koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije bila podneta inicijativa, odnosno u roku od 30 dana od dana raskida ugovora o prodaji kapitala.

POPIS I PROCENA

Subjekt privatizacije dužan je da izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, u skladu sa zakonima kojim se uređuje računovodstvo i međunarodnim računovodstvenim standardima, u roku od 45 dana od dana objave javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti kao i da u tom roku podatke dostavi Agenciji.

Za subjekte privatizacije za koje se pokrene postupak privatizacije posle stupanja na snagu ovog zakona, rok počinje da teče od dana dostavljanja inicijative subjektu privatizacije.

Odluka o modelu i metodu, početnoj ceni i merama za pripremu i rasterećenje

Agencija predlaže ministarstvu nadležnom za poslove privrede: model i metod privatizacije, mere za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije, u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavljanje pisma zainteresovanosti ako je iskazano interesovanje investitora prihvatljivo i ako je održivost poslovanja subjekta privatizacije (okvirni plan poslovanja) pozitivno ocenjena.

Pri predlaganju odluke o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekata privatizacije Agencija ceni sledeće kriterijume:vrednost kapitala i imovine, strateški značaj subjekta privatizacije, broj zaposlenih.

Prisutnima su detaljno objašnjeni modeli i metodi privatizacije: Metod javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, Metod javnog prikupljanja ponuda

Vlada može da donose odluku o merama za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije, kada subjekat privatizacije ispunjava najmanje jedan od sledećih kriterijuma: strateški značaj za region; veličina imovine; broj zaposlenih; veličine prihoda iz registrovane pretežne delatnosti; tržišni potencijal.

Vlada može da donese odluku da državni poverioci subjekta privatizacije otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom. Državni poverioci dužni su da otpišu dug i prema podređenom (zavisnom) društvu koje u strukturi kapitala ima većinski kapital kontrolnog (matičnog) društva koje posluje većinskim društvenim ili javnim kapitalom, u kojem je društveni ili javni kapital većinski zajedno sa kapitalom kontrolnog društva.
Odluka o otpisu duga može se doneti kada se subjekt privatizuje: prodajom kapitala ili strateškim partnerstvom kroz dokapitalizaciju ili kao mera unapred pripremljenog plana reorganizacije (u daljem tekstu: UPPR), u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.
Otpis duga punovažan je u slučaju ako je prodat kapital subjekta privatizacije, izvršena dokapitalizacija od strane strateškog investitora ili ukoliko je doneto pravnosnažno rešenje kojim se potvrđuje usvajanje UPPR subjekta privatizacije.
Objašnjen je i postupak pretvaranja duga subjekta privatizacije u trajni ulog (konverzija)

Privatizacija manjinskog kapitala

Ako je predmet privatizacije kapital koji čini manje od 50% kapitala ne primenjuju se odredbe zakona o prodaji imovine, strateškom partnerstvu, merama za pripremu i rasterećenje, pokretanju likvidacije i pokretanju stečaja radi okončanja privatizacije.

Privatizacija preostalog kapitala

Ako se privredno društvo, koje je izvršilo privatizaciju više od 50% društvenog kapitala, prema odredbama ranijih zakona ne privatizuje u roku propisanom ovim zakonom, danom isteka tog roka, 70% neprivatizovanog dela druš. kapitala prenosi se na Akcionarski fond a 30% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se zaposlenima bez naknade, u skladu sa odredbama čl. 61.- 64. ovog zakona.
Ako je doneta odluka o prenosu kapitala na Akcionarski fond, privredno društvo je dužno da akcije ili udele prenese Akcionarskom fondu, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja te odluke.Ako privredno društvo ne prenese akcije/udele Akcionarskom fondu u roku iz zakona, ministarstvo nadležno za poslove privrede doneće konačno rešenje o prenosu tih akcija/udela.Akcionarski fond podnosi prijavu za upis u nadležne registre, koji su dužni da izvrše upis bez naknade u roku od osam dana od dana donošenja rešenja

Naplata potraživanja poverilaca

Zahteve za isplatu potraživanja poverilaca, koji su podneti u skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o privatizaciji Agencija će u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o modelu privatizacije u smislu ovog zakona, evidentirati i utvrditi visinu potraživanja za svakog poverioca i sačiniti predlog za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima.
Postupci pr. izvršenja i pr. naplate protiv subjekta privatizacije koji su bili u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, koji su prekinuti na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji, mogu se nastaviti po isteku roka od 180 dana od dana isteka roka za donošenje odluke o modelu privatizacije subjekta privatizacije
Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv subjekata privatizacije koji su bili u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se pokrenuti po isteku roka od 180 dana.
Postupci pr. izvršenja i pr. naplate protiv preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su bila u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, koji su prekinuti na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji, mogu se nastaviti po donošenju propisa koji uređuje položaj ovih preduzeća, a najkasnije po isteku roka od 180 dana ...

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke