SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE 
(Harmonizacija poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porez na dohodak građana)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U četvrtoj nedelji Specijalističke obuke koja je realizovana 7. i 8. novembra 2014. bilo je reči o harmonizaciji poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porezu na dohodak građana.

O harmonizaciji poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije govorila je prof. dr Hasiba Hrustić, koja je istakla da je u 2014. godini Srbija otpočela pristupne pregovore na putu ka učlanjenju u EU. Važna obaveza koju je Srbija preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jeste usklađivanje propisa sa pravnim tekovinama EU (acquis communitaire), kao i njihova dosledna primena.  Što se tiče oblasti poreskog usklađivanja, ono je regulisano članom 100 Sporazuma, kojim se predviđa da će Srbija uspostaviti saradnju u oblasti oporezivanja, uključujući mere usmerene ka daljoj reformi fiskalnog sistema i restruktuiranju poreske uprave radi efektivnije naplate javnih prihoda i borbe protiv poreske utaje i štetne poreske konkurencije.  

Drugog dana Ivan Antić je u okviru teme porez na dohodak građana govorio o pojmu i sistemima poreza na dohodak fizičkih lica, porezu na zarade, porezu na prihode od samostalne delatnosti, porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, porezu na prihode od kapitala, porezu na kapitalni dobitak i porezu na ostale prihode sa praktičnom primenom propisa o porezu na dohodak građana.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke