STRUČNI SKUP: „ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU  OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA,
ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 

Privredna komora Beograda, je organizovala jednodnevni stručni skup na temu „Zakon o privremenom uređivanju  osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava“, u  ponedeljak, 22. decembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12, sala VI na šestom spratu.
Predavači, Nada Marković, viši savetnik za metodologiju revizije, Državna revizorska institucija i Slavica Manojlović, rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata, Sektor budžeta, Ministarstvo.

Nada Marković je istakla da su korisnici javnih sredstava direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije; organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija; direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem; javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća; pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organima upravljanja, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini;  javne agencije i druge organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su pod kontrolom Republike Srbije, odnosno lokalnevlasti. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na obračun i isplatu zarada i  drugih stalnih primanja u Narodnoj banci Srbije, a ne primenjuju se KJS koji su osnovani međunarodnim ugovorom ili im se plate i dr stalna primanja utvrđuju međunarodnim ugovorom

Na zadovoljstvo svih prisutnih, predavači su uspeli da učesnicima kroz primere objasne sve nejasnoće sa kojima su se susretali u samoj primeni zakona i apelovali da se prijave registru jer postoje mnoge organizacije koje ne znaju da li su korisnici javnih sredstava ili nisu.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke