REALIZOVAN XI CIKLUS SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA PORESKO SAVETOVANJE

Privredna komora Beograda je po jedanaesti put relizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". Obuka je relizovana u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group u trajanju od 17. oktobra do 27. decembra 2014. godine.
Cilj specijalističke obuke  bio je da se kroz 100 časova obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. Na zadovoljstvo svih učesnika koji su kroz intenzivni interaktivni rad dobili sveobuhvatno obrazovanje iz poreske materije, bile su obrađene sledeće teme:

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, predavač: Mr Momo Kijanović;
CARINE predavač: Andrija Jovičić; 
POREZI NA IMOVINU, predavač: Snežana Andžić;
POREZ NA DODATU VREDNOST, predavač: Irina Stevanović Gavrović;
PORESKA KRIVIČNA DELA, predavač: Prof. dr Mirko Kulić; 
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, predavač: Ivan Antić;
RAČUNOVODSTVO – PRIMENA MSFI U SRBIJI, predavač: mr Slovenko Brkić;
POREZ NA DOBIT predavač: Filip Čubrić;
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA,  predavač: Snežana Andžić; 
AKCIZE I PORESKO PLANIRANjE KAO INSTRUMENT ZA ZAKONSKO SMANjENJE PORESKIH OBAVEZA,  predavač: dr  Ratomir Ćirović;
LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMENE – RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI, predavač: Ivan Antić; 
RAČUNOVODSTVO – FRIZIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, ZLOUPOTREBE U RAČUNOVODSTVU I NJIHOVO OTKRIVANJE I ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, predavač: dr Milan Negovanović;
IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA, predavač: mr Dejan Dabetić; HARMONIZACIJA PORESKOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE SA PORESKIM PRAVOM EVROPSKE UNIJE, predavač: Prof. Dr Hasiba Hrustic; 
TRANSFERNE CENE, predavač: Filip Čubrić;
OPOREZIVANJE NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA I PRIMENA PORESKIH UGOVORA KROZ PRIMERE, predavač: Filip Čubrić; 
FISKALNE KASE, LOKALNI I OSTALI JAVNI PRIHODI, predavač: Ivan Antić.

Kroz anketiranje učesnika, specijalistička obuka je ocenjena sa najvišom ocenom, što ukazuje na to da će se Komora i dalje zalagati za profesionalno obrazovanje ka ostvarenju svojih strateških ciljeva.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke