PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI


Predstavnici Privredne komore Beograda bili su u studijskoj poseti Sloveniji u okviru projekta PT&SCHE. Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse. Tokom same studijske posete, predstavnici Privredne komore Beograda su bili upoznati sa osnovnim oblicima visokoobrazovnog sistema u Sloveniji, kao i zakonskom regulativom koja ga prati.  

Sistem visokoškolskog obrazovanja u Sloveniji je u potpunosti usaglašen sa Bolonjskom deklaracijom, što podrazumeva visok kvalitet, raznovrsnost i pristupačnost tercijalnog obrazovnog sistema. Postoje dve podkategorije tercijalnog obrazovanja, a to su:

- više obrazovanje kroz kratke cikluse. Ovakav vid obrazovanja je zastupljen na 64 državna i privatna koledža. U toku 2013/2014 školske godine, oko 13 000 studenata je pohađalo ovakav vid nastave koja traje dve godine, orijentisano je na veliki broj časova u praksi i ima za cilj da zadovolji potrebe privrede.

- klasično više obrazovanje. Ovakav vid obrazovanja je zastupljen i na državnim i privatnim univerzitetima, kao i na nezavisnim obrazovnim institucijama višeg obrazovanja. U toku školske 2013/2014. školske godine, oko 79 000 studenata je bilo upisano na ovakav vid nastave.

Više obrazovanje je organizovano u tri Bolonjska ciklusa: prvi ciklus predstavlja dodiplomske programe višeg obrazovanja; drugi ciklus se odnosi na postdiplomske master studije, dok treći ciklus uključuje doktorske studijske programe. 

Studiranje uz rad (ili vanredno studiranje) nije strogo regulisano. Dodiplomski program obuhvata između 20 i 30 časova predavanja, seminara i vežbi nedeljno (30 nedelja godišnje). Ovakav vid studiranja može da bude delimično ili potpuno on-line (uključujući i ispite), samofinansirajući je, a oni koji pohađaju ovakav vid nastave su najčešće već zaposleni, sa profesionalnim iskustvom u oblasti i na nivou studijskog programa. 

Iskustva iz Slovenije su pokazala da ovakvi vidovi obrazovanja bolje oslikavaju potrebe privrede, što utiče na smanjenje broja studenata koji su napustili školovanje, kao i na smanjenje nezaposlenosti.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke