„KORPORATIVNO UPRAVLjANjE - OBUKA ZA UPRAVU I ZAPOSLENE U JAVNIM PREDUZEĆIMA, DRŽAVNIM DRUŠTVIMA KAPITALA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA

Zbog velikog interesovanja članova i šire stručne javnosti o stanju i pravcu razvoja korporativnog upravljanja u privrednim društvima, Privredna komora Beograda organizovala je seminar na temu: „Korporativno upravljanje - obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim pravnim licima 

Seminar je bio namenjen upoznavanju članova Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća i predstavnika državnog kapitala, direktora DOO u državnom vlasništvu i zavisnim društvima javnih preduzeća, uključujući i državne institute, sa obavezom poznavanja pravila korporativnog upravljanja na šta ih obavezuje novi zakon o javnim preduzećima i što je uslov za obavljanje navedenih funkcija, kao i drugih privrednih društava sa potrebom uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u privrednim društvima i javnim preduzećima, diplomiranim pravnicima, finansijskim stručnjacima i menadžerima u privrednim društvima koja u svom poslovanju primenjuju i nastoje da afirmišu korporativno upravljanje kao put za stvaranje bolje ekonomske pozicije i postizanja veće efikasnosti društva.

Predavač na seminaru bila je dr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, tržište hartija od vrednosti, restukturiranje i  reorganizaciju, stečaj i likvidaciju.

Na seminaru su obrađene sledeće teme:

Aktuelnost teme o korporativnom upravljanju u Srbiji; Korporativno upravljanje kao uslov za izbor članova Nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća, predstavnika državnog kapitala u državnim preduzećima i institutima u vlasništvu države; Obaveza članova nadzornog odbora, direktora javnih preduzeća, predstavnika državnog kapitala u državnim preduzećima i institutima u vlasništvu države da poznaju i usavršavaju se u oblasti korporativnog upravljanja; Normativni okviru korporativnog upravljanja; Korporativno upravljanje u Srbiji i svetska iskustva; Interesne grupe koje utiču na korporativno upravljanje, lica zainteresovana za poslovanje privrednog društva (konstituenti); Odgovornost privrednog društva i uprave prema licima zainteresovanim za poslovanje privrednog društva; Način rešavanja problema-principal (vlasnik kapitala) i agent (menadzer); Menadzerski ugovori u kontekstu dobre prakse korporativnog upravljanja, pravna priroda i značaj menadzerskih ugovora; Korporativno upravljanje u uporednom pravu; Sistemi uprave u uporednom pravu; Država kao lice odgovorno za poslovanje privrednog društva; Društveno odgovorno poslovanje privrednog društva; Stanje korporativnog upravljanja u Srbiji;Prednosti uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u privrednim društvima; Potreba uvođenja dobrih pravila korporativnog upravljanja u preduzećima radi postizanja povoljne ekonomske pozicije; Uticaj korporativog upravljanja na rentabilnost privrednih društava i reputaciju, povoljniji uslovi za sticanje svežeg kapitala; Modeli organizovanja upravljanja u privrednim društvima; Rešavanje problemaprimarnosti interesa vlasnika kapitala ili ravnopravnost interesa svih konstituenata;  Tendencija ujednačavanja različitih modela korporativnog  upravljanja; Mogućnosti unapređenja korporativnog upravljanja u Srbiji; Organizacija upravnog i nadzornog odbora; Principi korporativnog upravljanja OECD-a; Moderni trendovi u državama OECD-a.

Brojnim učesnicima su dati odgovori na konkretna pitanja u vezi primene korporativnog upravljanja u praksi.

Privredna komora Beograda će na zahtev svojih članova nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, o čemu će njeni članovi biti blagovremeno obavešteni.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke