DOBRA HIGIJENSKA I UGOSTITELJSKA PRAKSA

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) „subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“.

Dokumenta dobre proizvođačke i higijenske prakse prema relevantnim zakonima donose nadležni organi, uvažavajući savremena saznanja u vezi opasnosti po bezbednosti proizvoda i kontrolnih mera za sprečavanje, eliminaciju i držanje opasnosti u dozvoljenim granicama.

Dokumenta dobre proizvođačke i higijenske prakse u EU se donose na nacionalnom nivou, ali uz odobrenje na Unijskom nivou (prema Regulativi EU 852/2004), što znači da su osnovni principi međusobno usaglašeni, pa se opravdano očekuje da i naše smernice budu usaglašene sa ostalim smernicama koji se primenjuju u EU...

Privredna komora Beograda u saradnji sa konsultantskom firmom »Consact International Consalting Group« od 2005.  godine sprovodi osposobljavanje stručnjaka u prehrambenoj branši putem akreditovanih i registrovanih kurseva.

U cilju stručnog osposobljavanja stručnih lica u ugostiteljskim objektima, organizacijama koje se bave keteringom, objektima kolektivne ishrane (bolnice, škole, gerontološki centri, i sl.) i javnim kuhinjama,  Privredna komora Beograda je organizovala:

Kurs za primenu smernica dobre ugostiteljske i higijenske prakse u ugostiteljstvu, kolektivnoj i javnoj ishrani (Reg. No: 890020-15) sa ciljem da osposobi odgovorna lica u ugostiteljskim objektima, organizacijama koje se bave keteringom, objektima kolektivne ishrane (bolnice, škole, gerontološki centri, i sl.) i javnim kuhinjama za poznavanje, pravilno tumačenje i praktičnu primenu smernica dobre ugostiteljske i higijenske prakse.

Ciljna grupa su sadašnja i potencijalna odgovorna lica za sprovođenje dobre higijenske i ugostiteljske prakse - u prvom redu vlasnici i menadžeri ugostiteljskih objekata, organizacija koja se bave keteringom, rukovodioci/šefovi kuhinja javne i kolektivne ishrane ili druga odgovorna lica.

Metod osposobljavanja – kurs se sprovodi sa kratkim teoretskim uvodom, primerima i vežbama prilagođenim pripremi hrane u kuhinjama (ugostiteljstvo, ketering, javna i kolektivan ishrana) u ukupnom trajanju od po 21 sat intenzivnog rada. Odnos teorijskog dela i praktičnog rada je 35% - 65%. Vežbe se sprovode timskim radom u malim grupama. Sa ciljem da se obezbedi kvalitet rada, zbog interaktivnog načina rada i vežbi, broj učesnika je limitiran na 20 po kursu.

Kurs se završava pismenom proverom znanja.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke