EDUKACIJA I PREDUZETNIČKO OSPOSOBLJAVANJE
U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Beograda, kao reprezent privrede, prati tržišna kretanja kako na globalnom - makro, tako i na mikro nivou i odgovara na potrebe privrede Beograda. Polazeći od neophodnosti prihvatanja zahteva evropskog poslovanja, Privredna komora Beograda omogućava pravovremenu i adekvatnu edukaciju privrednika / preduzetnika. Privredna komora Beograda se, kao nacionalni partner, uključila i u projekat Evropske trening fondacije "Nacionalno partnerstvo za preduzetničko osposobljavanje" kako bi, na bazi postojećeg stanja u oblasti preduzetničkog osposobljavanja, a u saradnji sa ostalim nacionalnim partnerima (Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prosvete i sporta, Republička agencija za razvoj MSPiP, Republički zavod za razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, NVO «Građanske inicijative» i Privredna komora Srbije), nastavila kontinuirano da radi na podizanju svesti o značaju i ulozi preduzetništva, razvijanju preduzetničke kulture i pružanju podrške za započinjanje posla, ali takođe i na inovaciji postojećih znanja preduzetnika. Podrška za započinjanje posla odnosi se na pružanje konsultantskih usluga, kao i na pospešivanje samozapošljavanja kroz kontinuirano preduzetničko osposobljavanje i obuku. Kroz participaciju u ovom projektu, Privredna komora Beograda je utvrdila osnovu za formiranje zajedničke strategije razvoja preduzetničkog obrazovanja, čiji je osnovni cilj povećanje samozapošljavanja u Srbiji. Ovu strategiju je moguće sprovesti samo kroz koordinaciju države i socijalnih, kao i nacionalnih partnera, koji su već uključeni u proces preduzetničkog obrazovanja i obuke.

Nastavak rada na projektu preduzetničkog osposobljavanja i pospešivanja samozapošljivosti u Srbiji zapravo sledi kroz inplementaciju stečenih znanja i veština u budućem radu, u cilju što uspešnijeg prelaska na tržišnu privredu, unapređivanje privatnog preduzetništva i ka uspehu orijentisanog samostalnog menadžmenta, jer samo kroz jasno definisanu preduzetničku kulturu, duh poslovanja i savremena znanja, moguće je uspešno pozicioniranje naše privrede na evropskom tržištu.

SEMINARI

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda organizuje informativne, instruktivne i specijalističke seminare i obuke, koji imaju za cilj da se članovi Komore pravovremeno pripreme za primenu novih zakonskih rešenja i prevazilaženje problema koje nameću tranzicione promene. To se pre svega odnosi na sledeće :

 1. PRUŽANJE KONKRETNE EDUKATIVNE I KONSULTATIVNE POMOĆI, U CILJU PREVAZILAŽENJA PROBLEMA NASTALIH PROMENAMA U ZAKONODAVSTVU, PORESKOM SISTEMU I DRUGIH PROMENA NASTALIH U PROCESU TRANZICIJE.

  Rad na procesu permanentnog, doživotnog obrazovanja (longlife education) preduzetnika i menadžera i prilagođavanje e-learningu kao i drugim adekvatno izabranim oblicima obrazovanja privrednika, osnova su programske i planske orijentacije. U tom smislu Privredna komora Beograda sprovodi SWOT analizu privrede i utvrđivanje obrazovnih potreba privrede sa ciljem:
  • Utvrđivanja tendencija u razvoju privrednih subjekata
  • Utvrđivanja tendencija u zapošljavanju
  • Utvrđivanja nivoa potrebnih znanja i veština
  • Formiranja baze kadrova


2.
SISTEMATIČNA I KONTINUIRANA EDUKACIJA PRIVREDE BEOGRADA I ZAPOSLENIH U NJOJ NA TEMU EU INTEGRACIJA SA CILJEM:

  • upoznavanja sa evropskim zakonodavstvom, slobodama EU, zajedničkom trgovinskom politikom EU, zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, integrisanim menadžment sistemima, regionalnom politikom EU, raspoloživim sredstvim i fondovima, pripremama i upravljanjem projektima
  • upoznavanja sa tehničkim direktivama novog pristupa (po granama).

   

PREDUZETNIČKO OSPOSOBLJAVANJE

  PREDUZETNIČKI TRENING CENTAR

U Privrednoj komori Beograda organizuje i realizuje setrening namenjen preduzetnicima koji žele da osveže svoja znanja, kao i onima koji se za preduzetništvo spremaju. Trening obuhvata9 kurseva za započinjanje biznisa u trajanju od 11 dana koji se mogu slušati u celini ili pojedinačno – po izboru:

 • Preduzetništvo
 • Osnivanje i organizacija privrednih subjekata
 • Marketing
 • Poslovni plan
 • Računovodstvo umalim firmama i radnjama
 • Finansijski izveštaj kao osnov i kontrola poslovanja
 • Primena informacionih tehnologija u savremenomposlovanju
 • Menadžment promena
 • Kako postati dobar menadžer

Preduzetnički trening u Privrednoj komori Beograda se, u odnosu na slične obuke preduzetnika, razlikuje po tome što omogućava preduzetnicima da u daljem radu primene inovacije umenadžerskim metodama i tehnikama rukovođenja iz oblasti preduzetništva, finansijske politike i kontrole poslovanja firme, računovodstva, upravljanja promenama, marketinga MSP, izrade poslovnog plana i primene informacionih tehnologija. Trening realizuje tim akademskih, biznis i konsultantskih stručnjaka (ABC team) sa gostima (usprešnim privrednicima i preduzetnicima koji prezentuju «dobre primere» iz naše prakse) .

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta u saradnji sa stručnim službama pri Udruženjima i Centrima Privredne komore Beograda, kontinuirano organizuje i spovodi preduzetničko osposobljavanje kroz različite oblike edukacije i pružanja konsultantskih usluga sektoru MSP i preduzetnicima Beograda:

  SEMINARI NAMENJENI SEKTORU MSP I PREDUZETNICIMA

Polazeći od toga da su privrednicima i preduzetnicima Beograda potrebna savremena znanja i veštine kako bi što uspešnije prošli kroz proces tranzicije, Privredna komora Beograda sa renomiranim partnerima / ekspertima (Savez računovođa i revizora Srbije, Privredni savetnik, ADIZES, IPC «Žuta knjiga»...) kontinuirano organizuje i realizuje seminare namenskog tipa koji odgovaraju trenutnim kretanjima i zahtevima privrede. Ovakav vid edukacije predstavlja i oblik međunarodne saradnje sa respektabilnim partnerskim institucijama (Institut za unapređenje privrede – WIFI Privredne komore Austrije, ConsAct, ProEko, SIPPO...) koji svoj international know-how transfer stavljaju na raspolaganje partnerima.

◊ Kao odgovor na promene izazvane tranzicionim kretanjima, u Privrednoj komori Beograda, samo tokom prošle godine, organizovano je i realizovano 47 seminara, radionica i drugih oganizaciono-obrazovnih oblika za preko 2500 polaznika Aktuelne teme za naše privrednike i preduzetnike bile su:

 • POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV), - NAČIN PRIMENE I EFEKTI U POSLOVANJU
 • KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI PDV-a I PAUŠALNOG NAČINA OPOREZIVANJA
 • VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZA PREDUZETNIKE
 • POPUNJAVANJE PORESKIH PRIJAVA ZA PREDUZETNIKE
 • MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI
 • NOVINE U CARINSKIM I SPOLJNOTRGOVINSKIM PROCEDURAMA IPREGOVARANJE U MEĐUNARODNOM BIZNISU

Ocene ovih seminara od strane učesnika su da su «dobijena znanja 100%primenjiva u praksi» i da bi ove seminare preporučili drugima (odgovori od100% učesnika).

U I polovini 2006. godine, realizovana je serije seminara iz oblastiPRIMENE ZAKONA IZ OBLASTI PRIVREDE I POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA SA EVROPSKOM UNIJOM.

NOVI ZAKONI

Reagujući na veliko interesovanje PRIVREDNIKA I PREDUZETNIKA , članica Komore, da se upoznaju sa praktičnom primenom, spornim pitanjima i sudskom praksom, Privredna komora Beograda organizuje niz obrazovnih oblika iz oblasti zakonodavstva:

 • PREZENTACIJA: «PRIMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU"
 • RADIONICA: "IZRADA PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU"
 • OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RAD
 • PREZENTACIJA: "MEDIJACIJA KAO NAČIN REŠAVANJA SPOROVA VAN SUDA"
 • SERIJA RADIONICA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA:
  • ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
  • REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH
  • PRESTANAK RADNOG ODNOSA

SPECIJALISTIČKI SEMINARI ZA PODIZANJE KVALITETA USLUGAU CILJU POSLOVANJA SA EU

1. HACCP- OBEZBEĐENJEZDRAVSTVENEBEZBEDNOSTI HRANE

Privredna Komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta u saradnji sa multinacionalnom konsultantskom firmom ConsAct, kao i sa strateškim partnerima iz Slovenije, organizuje specijalističke seminare sa sledećimciljevima:

 • Upoznavanje sa direktivama EU i drugim evropskim standardima i propisima o zdravstvenoj bezbednosti hrane kao i nužnosti njihove primene u celokupnom lancu proizvodnje prehrambenih artikala
 • Sticanje viših nivoa znanja o uslovima i zahtevima upravljanja zdravstvenom bezbednošću namirnica - HACCP SYSTEM i drugi sistemi obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti hrane IFS, BRC/EFSIS, QS, ISO 22000 itd.

U tom smislu, realizuju se sledeci seminari:

 • SAVREMENI SISTEMI ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI PROIZVODA U UGOSTITELJSTVU  
 • SAVREMENI SISTEMI ZA OSIGURANJE ZDRAVSTVENE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ZA POLJOPRIVREDU IPREHRAMBENU INDUSTRIJU

2. KVALITET USLUGA MSP I PREDUZETNIKA

Privredna komora Beograda 2002. godine pokrenula je projekat «ZNAK KVALITETA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA» sa osnovnom namerom i vizijom da podigne i održi visok nivo kvaliteta usluga na području Beograda. Kao prvi korak u uspostavljanju standarda kvaliteta uslugamalih i srednjih preduzeća i preduzetnika, projekat je realizovan u oblasti ugostiteljskih, hotelijerskih i turističkih usluga.

Kao podrška razvoju MSP i preduzetništva, u okviru ovog projekta organizovane su obuke za zaposlene u hotelima, restoranima i turističkim agencijama iz sledećih oblasti:

 • Poslovni bonton; Lični stil i imidž; Veštine poslovne komunikacije; Marketing; Higijena sa osnovama mikrobiologije i uslovi za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane; HACCP – Sistem za obezbeđenje zdravstvene ispravnosti hrane.

Projekat se realizuje sa tendencijom da se iz oblasti ugostiteljstva i turizma proširi naceo uslužni sektor. U TOKU JE PRIPREMA ZA REALIZACIJU PODPROJEKTA KOJI SE ODNOSI NA KAFEE I KAFE-POSLASTIČARNICE.

TRENERI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA EDUKACIJU ZAPOSLENIH U SEKTORU  MSPiP

◊ U okviru CARDS programa/ VET (Vocational Education and Training Reform Programme) , Privredna komora Beograda i Regionalni centar za obrazovanje odraslih pri Tehničkoj školi na Novom Beogradu, početkom2005. godine realizovali su obuku dva trenera iz oblasti BIZNIS ADMINISTRACIJE (Business Administration System) zamodul EKONOMIJA. Nakon zavšene obuke, sertifikovani treneri iz Privredne komore Beograda mogu da vrše edukaciju zaposlenih u MSP koja se realizuje sa definisanim ciljevima:

 • Učenje praktičnih i operativnih veština unutar ekonomskog upravljanja,
 • Analiza, godišnji izveštaj i budžet za različite periode rada,
 • Planiranje i kontrola investicija, principi funkcionisanja finansijskog menadžmenta u MSP
 • Sposobnost analiziranja i razumevanja ekonomskih informacija suštinski važnih za uspeh kompanije,
 • Razumevanje osnovnih ekonomskih pitanja unutar ekonomskog upravljanja kompanije.
 • Izrada business plan-a.

Po istom principu realizovana je obuka trenera iz Privredne komore Beograda i zamodul MENADŽMENT I MARKETING PRODAJE koja obuhvata sledeće teme:

 • Konkurencija, profil kupca, model odlučivanja, tipovi proizvoda, segmentacija tržišta, distributivni kanali, tipovi prodaje, marketinška strategija, promocija, marketing mix, marketing menadžment

Realizaciju modula omogućila jeEvropska agencija za rekonstrukciju, u saradnji sa Jedinicom za implementaciju programa Reforme srednjeg stručnog obrazovanja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Privrednom komorom Beograda, Privrednom komorom Srbijei Regionalnim centrom za obrazovanje odraslih. Svi, na ovaj način obučeni treneri, posedujusertifikate o uspešno završenoj obuci trenera i izvođenju treninga, kao i zaučešće u izradi kurikuluma za module EKONOMIJA i MENADŽMENT I MARKETING PRODAJE i na taj način ispunjavaju uslove da realizuju konkretne obuke zaposlenih u privredii preduzetničkom sektoru.

Nakon višegodišnje saradnje u oblasti edukaciji privrednika, koja je ostvarena između Privredne komore Beograda i Privredne komore Srbije sa Institutom za unapređenje privrede WIFI - Privredne komore Austrije, od strane austrijskih eksperata realizovan je program izbora i treninga trenera iz Srbije. Cilj ovog programa jetrening domaćih trenera koji, nakon završetka treninga,nastavljaju dalju obuku privrednika po programima WIFI-ja. Iz Privredne komore Beograda, trener za oblast ORGANIZACIJA, STRATEGIJA I UPRAVLJANJE uspešno je završio obuku u Beogradu i Austriji i time stekao uslov da realizuje obuke privrednika po programu koji je verifikovan od strane WIFI-ja.

◊ Treneri Privredne komore Beograda, kao istručnjaci zaposleni u Komori, kompetentni su da vrše treninge nastavničkog kadra u cilju edukacije učenika za preduzetništvo.

KONSULTANTI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA PRUŽANJE USLUGA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

◊ Od posebnog značaja za razvoj usluga MSP i preduzetnicima koje Privredna komora Beograda pruža su bile obuke zaposlenih za konsultante. U okviru SEQUA programa kao tehnička pomoć Vlade Savezne Republike Nemačke, sa ZANATSKOM KOMOROM KELNA – Društvom za obrazovanje i konsultacije bio je organizovan i realizovan trening zaposlenih u Privrednoj komori Beograda, sa ciljem uspešnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima kroz sledeće seminare:

 • Osnove za uspešno savetovanje preduzeća i preduzetnika; Pružanje saveta prilikom osnivanja preduzeća; Saveti za preduzeće u porastu, optimiranje, racionalizacija; Savetovanje o ekspanziji preduzeća u inostranstvo; Saveti za preduzeće u krizi/ prevencija insolventnosti; Saveti za prenos preduzeća / predaja naslednicima.

Nakon završetka treninga, konsultanti supolagali teorijski i praktični ispit za dobijanje sertifikata kojiimakarakter javne isprave u zemljama EU. Sertifikovani konsultanti i stručnjaci zaposleni u Privrednoj komori Beograda pružaju spektar usluga članovima Komore, privrednicima i preduzetnicima Beograda.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT / HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA / UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Dinamika poslovanja stavlja pred nas nove zahteve i izazove. Na otvorenom tržištu, gde se u oštrom nadmetanju osigurava egzistencija, upravljanje i razvoj resursa predstavljaju ključni element opstanka i uspeha. U današnje vreme, samo oni koji poseduju osećaj odgovornosti sa čvrstim opredeljenjem za inovacije i stvaralaštvo, mogu biti uspešni, opstati i izboriti se na konkurentnom tržištu. U ovom kontekstu, edukativna ponuda Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta je apsolutno aktuelna i atraktivna.

 • VEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE, RUKOVOĐENJA I LOBIRANJA
 • VEŠTINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE I JAVNOG NASTUPA

STRANI JEZICI/OSNOVNI I POSLOVNI (BUSINESS) NIVO

Nastojeći da doprinese unapređenju poslovanja kompanija, kao i da omogući inoviranja ličnih veština i stručnih kvalifikacija top menadžmenta i ostalih saradnika u kompanijama, Privredna komora Beograda svojim članicama pruža najpogodniji modalitet učenja stranih jezika.

U ponudi su sledeći modaliteti:

 • POSLOVNI (BUSINESS) ENGLESKI ZA PRIVREDNIKE
 • OSNOVNI KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA PRIVREDNIKE
 • POSLOVNI NEMAČKI ZA PRIVREDNIKE

 

U PRIPREMI SU SLEDEĆE OBUKE I SEMINARI MODULARNOG TIPA I KREIRANI PREMA ISKAZANIM POTREBAMA (tailor made seminari):

 • OBUKA ZA IZRADU BUSINESS PLANOVA
 • PRIPREMA SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA(INOSTRANIM I DOMAĆIM)
 • PROMOCIJA IZVOZA I FINANSIRANJE IZVOZA
 • MARKETING PLAN
 • PRIVLAČENJE INVESTICIJA
 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

 

KONTAKT: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Tel: 3619-472, 2642-966; Fax: 3618 -003
e – mail: treningkom@kombeg.org.rs

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke