PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA

U prepunoj sali na šestom spratu Privredne komore Beograda, u organizaciji Centra za privredno pravni sistem i Suda časti pri privrednoj komori Beograda, održan je stručni skup na temu: PREDSTAVLJANJE ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Zakon su predstavili članovi radne grupe za izradu Zakona i to:

  • Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda
  • dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog apelacionog suda
  •  prof. dr Nataša Mrvić Petrović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo

Prisurnima se obratio i dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave RS

Zakon donet 25. jula 2013. godine, počinje da se primenjuje od. 1. marta 2014. godine

Na skupu istaknuti sledeći razlozi za donošenje novog Zakona:

Iz godine u godinu, broj predmeta u radu se povećava. Nekoliko desetina hiljada prekršajnih

predmeta godišnje zastareva uglavnom usled opstrukcije stranaka, koja je prethodnim zakonom bila široko omogućena.

Prekršajni sudovi u svom radu imaju preko milion predmeta, od kojih je ostalo 48 % predmeta nerešeno. Imajući u radu ovako veliki broj predmeta uspešnost funcionisanja prekršajnih sudova ima veliki uticaj na opštu percepciju građana o pravosuđu. Ovako veliki broj nerešenih predmeta i pored relativno uspešnog savlađivanja priliva novih predmeta svakako je zabrinjavajući . Veoma nizak procenat uspešno naplaćenih novčanih kazni, koji se u većim gradovima kreće između 15% ili najviše 30% , jasno je da samo mali procenat predmeta bude uspešno okončan.

Prema izveštaju o radu za period 31.01.2012 do 31.03.2012 , procenat izvršenih predmeta Prekršajnog Suda u Beograd je 14,3 %. Ovako veliki broj ne izvršenih predmeta predstavlja veliki problem u radu prekršajnih sudova kako sa stanovišta efikasnosti rada sudova tako i u smislu negativnog ekonomskog efekta na budžet Repubike Srbije.

Pored navedenog, u sadašnjoj praksi prekršajnih sudova se najčešće javljaju poteškoće u vezi sa pozivanjem i obezbeđivanjem prisustva okrivljenog i drugih učesnika u postupku, suviše kratkim rokovima za postupanje, loša procesna disciplina stranaka, neaktivnost ovlaćenih podnosilaca prekršajnih prijava u postupku pred sudom i njihova nezaiteresovanost za uspešan ishod postupka, problemi u procesuiranju stranih fizičkih i pravnih lica, itd.

Predstavljene su Najbitnije novine u novom Zakonu i to:

Zakonom je regulisano rešavanje prekršajnih predmeta na ekonomičan i efikasan način

Uveden je institut prekršajnog naloga (koji će izdavati organi uprave za prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu). koji predstavlja novi pravni institut, uveden ovim zakonom. Prekršajni nalog je našao svoju primenu u zakonima većine susednih zemalja (Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija), kao i u većini evropskih zemalja, u kojim je pokazao vrlo dobre rezultate u praksi. Njime se pojednostavljuje procesuiranje blažih prekršaja uz značajno smanjenje troškova za državne organe. Kako se počiniocima prekršaja izdavanjem naloga nudi mogućnost da u slučaju plaćanja polovine izrečene kazne u roku za dobrovoljno plaćanje ostvare značajnu uštedu, za očekivati je značajno povećanje broja dobrovoljno plaćenih kazni, a samim tim i povećanje ukupnog prihoda za budžet Republike Srbije po osnovu naplate ovih kazni.

Kako bi se stekli svi potrebni uslovi za njegovu primenu, zajedno sa nekim drugim odredbama ovog zakona, ovaj institut počeo bi da se primenjuje po isteku jedne godine od početka primene ovog zakona. U tom periodu sprovela bi se odgovarajuća obuka ovlašćenih organa i obezbedili drugi uslovi za nesmetanu primenu ovog instituta.

Prekršajnim nalogom organi uprave će dobiti efikasno sredstvo za sankcionisanje blažih prekršaja, za koje je propisan novčana kazna u fiksnom iznosu. Izdavanjem naloga ovlašćeni organi direktno će primenjivati zakone iz svoje nadležnosti s obzirom da nalogom izriču novčanu kaznu čija je visina unapred zakonom određena.

Ovim zakonom ustanovljena su dva jedinstvena registra kao elektronske baze podataka o okrivljenim i izrečenim prekršajnim sankcijama i to: Registar sankcija, kao jedinstvena evidencija izrečenih prekršajnih sankcija i Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih dosuđenih novčanih iznosa između ostalog, jer se ukazala potreba za uvođenjem sistema kontrole naplate novčanih kazni koji sada nije u dovoljnoj meri prisutan.

Detaljnije je uređena prekršajna odgovornost pravnih lica, zatim prekršajna sankcija rad u javnom interesu radi njene šire primene; načela prekršajnog postupka u delu o teretu dokazivanja i upotrebe jezika u postupku, odredbe o dostavljanju i druge odredbe.

U cilju preciznijeg regulisanja odgovornosti pravnih lica upotpunjene su odredbe koje se odnose na pravno lice kao subjekat prekršaja u odnosu na postojeći zakon, u skladu sa odogovarajućim odredbama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela.

Predviđena je mogućnost kažnjavanja pravnog sledbenika pravnog lica u cilju sprečavanja izbegavanja odgovornosti za prekršaj namernim gašenjem pravnog lica.

Zakon posebno propisuje uslove za odgovornost preduzetnika što u prethodnom Zakonu to nije bio slučaj.

Po uzoru na propise koji uređuju privredne prestupe proširena je odgovornost stranih pravnih lica za prekršaje koje učine na teritoriji Republike Srbije svojim prevoznim sredstvima.

Uvode se novine koje se tiču zaštitnih mera zabrane vršenja određenih delatnosti, zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti i zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove i to u delu izvršenja ove zaštitne mere jer su po sadašnjem zakonu ove mere tekle od dana pravnosnažnosti odluke kojom je mera izrečena, a predloženim tekstom zakona one teku od dana izvršnosti.

Kao novina utvrđeno je da se dostava pored pošte i ovlašćenih dostavljača, može vršiti i preko druge službe ovlašćene za dostavu, kao i da se dostava može vršiti elektronskim putem , ako za to postoje tehnički uslovi.

Zakon reguliše dostavljanje pismena državnim organima, pravnim licima i preduzetnicima, tako da će se smatrati da je dostavljanje izvršeno ako se pismeno preda bilo kom zaposlenom koji se zatekne u poslovnoj prostoriji primaoca. Ako dostavljanje preduzetniku nije moguće izvršiti u poslovnim prostorijama, dostavljanje će se izvršiti na njegovu adresu stana ako je poznata.

Uvodi se institut sporazuma o priznanju prekršaja koji treba da bude zaključen do donošenja prvostepene odluke.

Učesnicima je detaljno objašnjen tok prekršajnog postupka, kao i odredbe o: Pokretanje prekršajnog postupka, merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog, caslušanjem okrivljenog, saslušanjem svedoka,uviđajem i veštačenjem, retresanjem prostorija i lica, zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, retresom, prekidom postupka, donošenjem presude, Postupkom po redovnom pravnom leku...

Takođe, prisutnima su predstavljene odredbe o maloletnicima po novom Zakonu o prekršajima, kao i prekršajnim sankcijama.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost