PREZENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Povodom početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. Glasnik RS“, br: 83/14 od 05. avgusta 2014. godine), Privredna komora Beograda u saradnji sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, Privrednim sudom u Beogradu i Privrednom komorom Srbije, u prepunoj sali na  šestom spratu, organizovala je prezentaciju Zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju

Prezentaciju su realizovali Ivana Matić, vd direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Jovan Kordić, predsednik Privrednog suda u Beogradu

Na skupu je istaknuto sledeće:

Ciljevi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

  • Povećanje transparentnosti, ubrzanje stečjnog postupka i sprečavanja zloupotreba

  • Povećanja prava poverilaca

  • Stvaranje podsticaja za pravovremeno pokretanje stečajnog postupka

  • Povećanje stepena namirenja poverilaca i smanjenje troškova stečajnog postupka

  • Otklanjanje uočenih problema u praksi

Uvodi se obaveza objavljivanja tromesečnih izveštaja o toku stečajnog postupka kako bi se povećala transparentnost i omogućio jednostavan uvid zainteresovanim licima

Oglasi, rešenja i drugi akti suda, na dan donošenja, objavljuju se na oglasnoj i elektronskoj oglasnoj tabli suda

Ubrzava se stečajni postupak

Članovi odbora poverilaca  su dužni da u roku od osam dana od dana izbora stečajnom sudiji dostave svoju kontakt adresu, telefon i adresu elektronske pošte

Ako predsednik odbora poverilaca u roku od 15 dana od dana dobijanja predloga više od polovine članova odbora ne zakaže sednicu odbora poverilaca, predlagači mogu da zakažu sednicu odbora poverilaca i predlože dnevni red

Povećavaju se prava poverilaca

Odbor poverilaca može da predloži razrešenje stečajnog upravnika na prvom poverilačkom ročištu ili najkasnije u roku od 60 dana od dana održavanja prvog poverilačkog ročišta

Povezana lica ne mogu biti članovi odbora poverilaca  kako bi se sprečila zloupotreba i preglasavanje stečajnih poverilaca od strane povezanih lica

Član odbora poverilaca ima pravo da o svom trošku angažuje jedno ili više stručnih lica koja će izvršiti analizu poslovanja stečajnog dužnika  a stečajni upravnik je dužan da angažovanom stručnom licu, bez odlaganja, omogući potpun pristup i uvid u poslovne knjige, računovodstvene isprave i drugu relevantnu dokumentaciju stečajnog dužnika

Ukoliko je u zaključku o listi utvrđenih i osporenih potraživanja stečajni sudija dao stečajnom upravniku ili poveriocu pogrešan uput na parnicu, lice koje je pogrešno upućeno na parnicu može podneti zahtev za ispravku zaključka u roku od pet dana od dana prijema zaključka

Do donošenja odluke stečajnog sudije (rok tri dana od dana prijema zahteva)  ne teku rokovi za pokretanje ili nastavak parničnih postupaka po uputu stečajnog sudije

Razlučni poverioci verovatnost neobezbeđenog potraživanja mogu dokazivati dostavljanjem procene vrednosti imovine koja predstavlja predmet razlučnog prava

Procena vrednosti predmeta razlučnog prava mora da bude sačinjena od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja) i ne može biti starija od 12 meseci

Značajne promene kod planova reorganizacije i UPPR -a

Lica povezana sa stečajnim dužnikom,  čine posebnu klasu poverilaca i ne glasaju o planu reorganizacije

U slučaju plana reorganizacije podnetog u stečajnom postupku potraživanja povezanih lica  namiruju se na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja iz klase stečajnih poverilaca prema isplatnom redu u koje je razvrstano njihovo potraživanje

 Značajne promene kod planova reorganizacije i UPPR -a

Agencija za privatizaciju ovlašćena je da podnese UPPR za pravna lica koja posluju sa većinskim društvenim ili državnim kapitalom  

Ključne promene kada je u pitanju stečajni upravnik

Onemogućava se direktan izbor stečajnog upravnika od strane sudije   

Uvode se službene legitimacije za stečajne upravnike

Ukida se rok za podnošenje zahteva za izdavanje licence

Rešavanje uočenih problema u praksi

  • Obaveza pružanja potrebnih podataka stečajnom upravniku

  • Obaveza obaveštavanja suda i SU o postojanju jemstva

  • Mogućnost ispravke zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja

  • Izvršeno je niz izmena u oblasti međunarodnog stečaja

Prisutnima je prezentovana praktična primena Zakona sa aspekta Privrednog suda u Beogradu, pohvaljene ali I kritikovane određene izmene Zakona, a brojnim prisutnima su dati odgovori na pitanja u vezi praktične primene ovog Zakona

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost