USVOJENI PRAVILNICI IZ OBLASTI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 

Na osnovu Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Službeni glasnik RS", br. 36/09) Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja donelo je, krajem 2009. godine, šest novih podzakonskih akata- pravilnika, koji detaljnije regulišu ovu oblast ("Službeni glasnik RS", br. 104/09). Usvajanjem ovih Pravilnika zaokružena je postojeća regulativa u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja, pri čemu su jasno definisana prava i obaveze korisnika izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, definisani granični nivoi, razređene procedure, uspostavljene metode ispitivanja i sistematskog ispitivanja.

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja baziran je na dosadašnjim saznanjima iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja i na podacima o regulativi i njenom sadržaju iz ove oblasti zemalja Evropske unije, kao i drugih zemalja. U zemljama Evropske unije regulativa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja je dosta fragmentisana: postoji preko 130 zakona, pravilnika, standarda i preporuka u oblasti zaštite od radio-frekvencijskog zračenja koje su donele pojedine zemlje članice. Doneto je i nekoliko direktiva Evropske unije, a od posebnog značaja je preporuka Saveta Evrope 1999/519/EC od 12. jula 1999. godine. Takođe, od velikog značaja su i preporuke Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa korišćenjem izvora nejonizujućih zračenja, u kojima se savetuje oprezan pristup kao preventivna mera.

Na osnovu Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, a radi njegove implementacije, izrađeni su sledeći podzakonski akti:

- Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja
- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjim
- Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa
- Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini
- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih
  zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanju u životnoj sredini
- Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih
  zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat