ULOGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U POSLOVANJU

U organizaciji Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu RS, 28. maja 2014. godine, u Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak na temu "Uloga prava intelektualne svojine u poslovanju." Razmatranje ove tematike ima za cilj da, putem identifikovanja i širenja informacija o najboljim praksama u oblasti inovacija i intelektualne svojine, pruži podršku jačanju sektora MSP kroz ukazivanje na načine izgradnje održive konkurentnosti ovih inovativnih preduzeća.

U globalnoj ekonomiji koja se sve više oslanja na znanje, intelektualna svojina (IS) je postala jedan od ključnih faktora za donošenje svakodnevnih odluka. Skoro svakog dana se na tržištu pojavljuju novi proizvodi, bredndovi i kreativni dizajni. Pokretačka snaga takvih inovacija su najčešće mala i srednja preduzeća. Međutim, inovacioni i kreativni kapacitet MSP nije u potpunosti iskorišćen, posebno kada se ima u vidu da mnoga  MSP ne poseduju odgovarajuća znanja o sistemu intelektualne svojine i o zaštiti koju ona pruža inovacijama, brendovima i dizajnu. Ukoliko se dobar izum, kreacija ili „know-how“ ne zaštite, oni mogu postati svojina konkurenata.

Pored standardnih oblika intelektualne svojine, kao što su: patenti, žigovi i dizajn, kojima se štite proivodi, procesi, usluge, brendovi i sl. preduzeća trebaju posvetiti posebnu pažnju i tzv. „mekim oblicima“ intelektualne svojine (poslovne tajne, „know-how“ i poverljive informacije).  Ovi oblici IS sadrže važne izvore znanja u kompaniji, donose vrednost njihovom poslovanju, čine veliki deo njihove tržišne vrednosti i često utiču na konkurentnost kompanija.

Efikasno upravljanje intelektualnom svojinom podrazumeva i sposobnost kompanije da komercijalizuje izume, pronađe tržišta za svoje brendove, licencira svoj „know how“, zaključuje ugovore o saradnji  i druge sporazume koji obuhvataju intelektualnu svojinu, kao i da efikasno nadgleda i sprovodi svoja prava intelektualne svojine.

Zaštita IS iziskuje određene troškove, ali njih ne treba posmatrati kao rashod već kao investiciju.  Investiranje u intelektualnu svojinu omogućava preduzeću da kreira sopstveni odbrambeni mehanizam protiv konkurenata, uspostavi svoju reputaciju u oblasti IS, promoviše sebe kao inovativnu firmu i uveća svoje šanse za uspešnu saradnju sa drugim organizacijama koje imaju razvijenu svest o značaju IS. 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat