PRAVO NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE U
UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU
U orginizaciji Privredne komore Beograda, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i OEBS-a, u Privrednoj komori Beograda је predstavljen “Praktikum o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu”  

Prvi princip Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju:
“Ljudska bića su u centru brige za održivi razvoj.
Ljudi imaju pravo na zdrav i produktivan život u skladu sa prirodom” jeste moto i glavna nit vodilja sadržaja ove publikacije.

Pozitivno ekološko pravo u Srbiji karakteriše veći broj zakona i podzakonskih opštih akata koji se odnose na ZŽS, kao i veliki broj sektorskih zakona kojima se uređuje zaštita vode, vazduha, zemljišta, zaštita prirode, zaštita od buke, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, upravljanje otpadom, postupanje sa opasnim materijama i dr. Međutim, upravo taj veliki broj zakonskih tekstova jeste često međusobno nekonzistentan što u praksi dovodi do onemogućavanja adekvatne pravne zaštite. Takođe, iskustva pokazjuju da najveći broj pravnih praktičara nije u dovoljnoj meri upoznat sa postupcima pravne zaštite u oblasti životne sredine i da ne postoji jedinstveno mišljenje prakse o pitanjima stranačke i žalbene legitimacije u upravnom postupku i aktivne legitimacije u upravnom sporu.

Baziran na Arhunkskoj konvenciji  o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, zaključenoj 25. juna 1998. god. u okviru aktivnosti Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, a koja je stupila na snagu 30 oktobra 2001. god. i koju je potvrdila i Republika Srbija 12. maja 2009. godine (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori” br. 38/09), sadržaj Praktikuma o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu na sveobuhvatan način analizira: 
  1. Postupak pristupa ekološkim informacijama i učešće javnosti u donošenju ekoloških odluka po zakonima koji normiraju poseban postupak učešća javnosti, kao i po zakonima koji ne normiraju poseban postupak učešća javnosti,
  2. Aktuelnu upravnu i sudsku praksu o učešću javnosti u postupcima u oblasti zaštite životne sredine,
  3. Aktuelnu praksu Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja,
  4. Praksu Suda pravde Evropske unije o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine,
  5. Praksu Evropskog suda za ljudska prava o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.
Svi prisutni na ovom sastanku i panelisti i učesnici, složili su se u glavnoj stvari a to je da javnost može ostvariti adekvatnu pravnu zaštitu samo kada je adekvatno i pravovremeno  informisana o stanju životne sredine, posledicama koje konkretna odluka može da ima na životnu sredinu, formalno-pravnim i materijalno-pravnim aspektima postupka uticaja na životnu sredinu u kojem može da učestvuje i svim mogućnostima koje ima kao stranka u postupku.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat