PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POTPISALA MEMORANDUM O RAZUMEVANJU SA ZAVODOM ZA INTELEKTUALNU SVOJINU


U cilju unapredjenja privrednog ambijenta sa aspekta zaštite prava intelektualne svojine, 29. januara 2010. godine, Privredna komora Beograda potpisala je sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije Memorandum o razumevanju, dokument koji ima za cilj promovisanje intelektualne svojine i podsticanje inovacija u cilju jačanja srpske privrede.

Na putu ka integraciji Republike Srbije u EU veliki je broj obaveza koje ona treba da ispuni. Najkasnije u roku od pet godina od stupanja na snagu Prelaznog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživnju (Sporazum je odmrznut decembra 2009.god.), Srbija je u obavezi da preduzme neophodne mere kako bi garantovala nivo zaštite prava u oblasti intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, koji je sličan nivou koji postoji u Zajednici, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava.

 Prava intelektualne svojine predstavljaju instrument zaštite naučnika, umetnika, pronalazača i svih građana koji stvaraju i donose inovacije. To su temeljni stubovi napretka društva i kulturnog razvoja. Ova prava su, takođe, neophodna za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.

Zavod za intelektualnu svojinu je inicirao izgradnju Centra za edukaciju i informisanje kao svoje posebne organizacione jedinice. Izgradnju Centra je pomogla Evropska unija u okviru IPA programa. U okviru Centra će se organizovati efikasan  sistem obuke namenjen različitim grupama korisnika: privrednim društvima (uključujući MSP), istraživačkim institutima, sudovima, policiji, tržišnoj inspekciji, carini, medijima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Jedna od usluga koju će Centar, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, obavljati je i tzv. dijagnoza intelektualne svojine u okviru koje se utvrđuje nivo zaštite intelektualne svojine pojedinog privrednog subjekta i izrađuje strategija nedostajuće zaštite.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat