INOVACIONA DELATNOST - BLAŽI USLOVI REGISTRACIJE, STROŽI USLOVI  FINANSIRANJA


U Privrednoj komori Beograda održan je okrugli sto na temu predloga Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti. Detaljno objašnjenje predloga Nacrta zakona dao je prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Trenutno važeći Zakon o inovacionoj delatnosti, usvojen je 2005. godine, a u toku njegove primene uočeni su izvesni nedostaci koji će se pokušati otkloniti predloženim izmenama i dopunama.
Cilj ovog skupa bilo je predstavljane predloženih novina, ali i pružanje mogućnosti svim zainteresovanim subjektima da daju svoje mišljenje o trenutno važećem Zakonu, njegovim nedostacima, kao i prednostima, što će radnoj grupi Ministarstva poslužiti kao vodilja u kreiranju novog predloga. Prof. dr Miloš Nedeljković naglasio je da se ceo sistem inovacione delatnosti može objasniti sa tri stuba: finansiranje, infrastrukturna podrška i subjekti koji se bave inovacionom delatnošću. I dalje će morati da se vrši registracija, ali će kriterijumi, kao i način registracije biti znatno blaži i pojednostavljeni, dok će, s druge strane, uslovi finansiranja biti strožiji. Takođe, svi koji ulože više sredstva u razvoj i nauku (više od 8% svog godišnjeg obrta) biće finansirani po posebnom, povlašćenom programu.

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj preuzeće na sebe plaćanje takse za registraciju patenta i time rasteretiti te obaveze subjekte koji se bave inovacionom delatnošću. Planira se i uvođenje izmena u finansiranju Fonda za inovacionu delatnost, koji je do sad bio isključivo finansiran od strane države. Novina je da će moći da se potpomaže i privatnim kapitalom, ali će država i dalje biti većinski vlasnik Fonda. U planu je da se podzakonskim aktima definiše protok novca kroz Fond (ulaganje, povraćaj). Pored već postojećih organizacija za pružanje infrastrukturne podrške (poslovno-tehnološki inkubator i naučno-tehnološki park) izmenama postojećeg Zakona uvodi se i Centar za transfer tehnologija, koji će predstavljati servis, a čija će delatnost biti zasnovana na: traganju za idejama i partnerima, proceni komercijalnog potencijala, podsticaju za realizaciju i komercijalizaciju transfera tehnologija i pomoći u zaštiti intelektualne svojine. Pored Centra za transfer tehnologija, planira se i formiranje organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije, koje će se finansirati privatnim kapitalom, sa mogućnošću finansiranja dela projekta od strane države. I kao treći stub, javljaju se subjekti koji obavljaju inovacionu delatnost, a to su inovacioni centri, istraživačko-razvojni centri, razvojno-proizvodni centri i fizička lica (koja će biti finansirana po posebnim programima).

Fakulteti i instituti, kao i različita udruženja (sturkovna, savezi pronalazača), mogu biti finansirani u zavisnosti od poziva, ali je ideja da se težište njihovih finansija prenese u Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti. Sledeća važna izmena koja bi nastupila ovim Nacrtom je vezana za oblast intelektualne svojine. Po važećem Zakonu o inovacionoj delatnosti sva prava pripadaju poslodavcu. Izmenama u ovom delu, autor će imati pravo na deo prihoda (30%). Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj predstavnika fakulteta, instituta, privrednih društava i samostalnih pronalazača, koji su veoma aktivno učestvovali u diskusiji iznoseći svoja zapažanja trenutnog stanja u oblasti inovacione delatnosti. Osnovna ocena je da nauka, visoko obrazovanje, tehnološki razvoj i inovacije treba da predstavljaju jednu celinu. Takođe, traži se pomoć od države pri međunarodnoj prijavi patenta, jer uspeh neke zemlje se, između ostalog, posmatra kroz broj prijava u inostranstvu. Nedovoljna sredstva se izdvajaju za nauku - potrebno je da to bude bar 1% BDP (trenutno se izdvaja tek oko 0,26% BDP). Treba naći način kako ta, nedovoljna, sredstva iskoristiti na što efikasniji način. Učesnici u diskusiji su smatrali da pored tri navedena stuba, postoji još jedan, najvažniji, a to je proizvod, jer zapravo, bitna je komercijalizacija inovacije.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat