POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJA U PROJEKTU JPP GRADA BEOGRADA ZA PRUŽANJE USLUGA TRETMANA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Grad Beograd – Gradska uprava – Sekretarijat za zaštitu životne sredine („Naručilac”), jedinica lokalne samouprave, sa registrovanom adresom 27. marta 43-45, 11000 Beograd, Republika Srbija, veb-sajt Grada poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijave za priznavanje kvalifikacije u postupku konkurentnog dijaloga koji se sprovodi u cilju dodele ugovora o javno-privatnom partnerstvu za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada („JPP”).

Projekat JPP-a obuhvata projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje postrojenja za tretman i odlaganje na godišnjem nivou približno 480.000 tona komunalnog i oko 100.000 tona građevinskog i otpada od rušenja, uz proizvodnju električne, i/ili toplotne energije, kao i zatvaranje i rehabilitaciju postojeće deponije („Projekat“). Naziv i oznaka iz ORN je 90510000-5 – usluge tretmana i odlaganja otpada.

U svrhu dodele ugovora o JPP-u, Naručilac će sprovesti postupak konkurentnog dijaloga, kao vrstu postupka javne nabavke predviđenu Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Sva zainteresovana lica pozvana su da odgovore na ovaj poziv i prateću dokumentaciju uz ovaj poziv („Prateća dokumentacija”). Poziv i Prateća dokumentacija mogu se preuzeti u elektronskom obliku sa veb-sajta Grada Beograda  i Portala javnih nabavki . Ovaj poziv je takođe objavljen na portalu „Tenders Electronic Daily”. Podnosioci prijave koji budu izabrani na osnovu odredaba i uslova navedenih u ovom pozivu i Pratećoj dokumentaciji, biće pozvani da učestvuju u fazi dijaloga u okviru postupka konkurentnog dijaloga.

Prijave u pisanom obliku je potrebno dostaviti neposredno ili putem poštanske pošiljke, u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom, do 15. oktobra 2015. godine do 13.00 časova po srednjoevropskom vremenu na sledeću adresu

Naručioca:
GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Pisarnica
27. marta 43-45
BEOGRAD, SRBIJA

sa naznakom Prijava – Projekat JPP Grada Beograda u pružanju usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada – Ne otvarati’. Na poleđini koverte odnosno kutije mora biti naznačen naziv i adresa podnosioca prijave. Prijava mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijava može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Blagovremenim će se smatrati prijave koje su zavedene na pisarnici Naručioca do roka predviđenog ovim pozivom.
Prijave se ne mogu dostavljati u elektronskom obliku, putem e-mail-a ili faksa.

Javno otvaranje prijava primljenih u skladu sa odredbama i uslovima opisanim u ovom pozivu i Pratećoj dokumentaciji biće obavljeno 15. oktobra 2015. godine, u 14.00 časova po srednjoevropskom vremenu na sledećoj adresi: Skupština Grada Beograda, Zgrada Starog dvora, Dragoslava Jovanovića 2, Beograd, Srbija.

Predstavnici podnosilaca prijava koji će prisustvovati javnom otvaranju prijava moraju da prilože posebno pisano ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja prijava koje ispunjava uslove predviđene Pratećom dokumentacijom.

Odluka o priznavanju kvalifikacija će biti doneta u roku od 25 dana od dana otvaranja prijava.

Za sve dodatne informacije o Projektu, molimo vas da se obratite na:
Grad Beograd

Adresa za komunikaciju: mswppp@beograd.gov.rs

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat