UREDBA O NAKNADAMA ZA POSEBNE TOKOVE OTPADA:

EKOLOŠKA TAKSA NA BATERIJE, AKUMULATORE, ULJA, ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE PROIZVODE


Vlada Republike Srbije donela je izmenu i dopunu Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Uredba je stupila na snagu osam dana po objavljivanju u Sl. Glasniku RS br. 8/2010 od 24.2.2010. godine. Prema ovoj Uredbi, proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada,obavezni su da plaćaju ekološki taksu. Proizvodi obuhvaćeni ovim propisom su baterije, akumulatori, ulja, električni i elektronski proizvodi, tj.  poroizvodi  koji nakon upotrebe postaju otpad.
Kad je reč o električnom i elektronskim proizvodima, visina takse je razvrstana u 10 razreda,  u zavisnosti od veličine  aparata i kreće se u rasponu od 30 din/kg za velike aparate do 100 din/kg za male aparate i uređaje.  Ova naknada se obračunava za količine stavljene na tržište Republike Srbije od dana stupanja na snagu Uredbe.
Novac prikupljen iz ovog izvora uplaćivaće se u Fond za zaštitu životne sredine, a sredstva će se namenski trošiti na razvoj reciklažne industrije u Republici Srbiji.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat