INOVACIONA DELATNOST- PRETVARANJE IDEJE U PROIZVOD


Oblast inovacione delatnosti je, po prvi put u Srbiji, uređena Zakonom o inovacionoj delatnosti 2005. godine (“Službeni glasnik RS“, br. 110/05), i njime je definisana priroda inovacionih aktivnosti, projekti kroz koje se te aktivnosti realizuju, kao i organizaciona struktura nosilaca inovacione delatnosti. Trogodišnjom efektivnom primenom omogućeno je da se uoče svi nedostaci ovog Zakona i na osnovu toga je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj pripremilo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti koji je Vlada Republike Srbije usvojila 25. februara 2010. godine, a već 5. marta 2010. godine se predlog našao u skupštinskoj proceduri.
Razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti u hitnom postupku je zato što se tim zakonom uređuju pitanja i odnosi od kojih zavisi sprovođenje i realizacija obaveza koje proizilaze iz Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu 2010-2015. godine, a samim tim i obezbeđenje ciklusa finansiranja u skladu sa kreditnim aranžmanom zajma od Evropske investicione banke.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti omogućuje se uspostavljanje funkcionalne veze prioriteta utvrđenih petogodišnjom inovacionom politikom, efikasnija primena mehanizama podsticaja postojećih resursa, izmene i dopune odredbi kojima se uređuje Fond za inovacionu delatnost, kao i detaljnije uređenje oblasti prava intelektualne svojine (predlaže se da bar 50% od komercijalizacije pronalazaka pripadne pronalazaču).
Osnovna ideja predloženog zakona je pretvaranje ideja u proizvode koji će biti plasirani u svetu. Takođe, ovim predlogom Zakona predviđeno je da se više sredstava nameni pojedincu, inovatoru, a jedna od novina je i otvaranje Centra za transfer tehnologije, koji će predstavljati vezu između inovatora i industrije.
Zakonodavac očekuje i da će primenom izmenjenih i dopunjenih odredbi biti omogućeno i tešnje partnerstvo sa privredom i međunarodnim organizacijama kroz definisanje posebnih programa inovacione delatnosti.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat